Page images
PDF
EPUB

(Εξ, η εφ' ήλιου τελλοντος.
(Κατα) Τρια οντα των Ασ-

συρίων φρουρια.

(Συν, η εφ') οἷς γενομενοις.

The sun rising.

There being three garrisons of the Assyrians.

Which things being done.

The participles of impersonal verbs are often

[blocks in formation]

57. Adverbs of time, place, quantity, *order, exception, and the like, govern the genitive; as, a

Εγγυς (εφ') άλος.

Περα (ύπες) δίκης.

Near the sea.

Contrary to justice.

* 58. Nŋ and μa govern the accusative; åpa, and iμov,

the dative; as,

Μα (ομνυμι) Δια.

'Αμα (συν) τω ύδατι.

By Jupiter.

Together with the water.

*59. Two or more negatives strengthen the negation; as, (see obs. 29.)b

Ου δυνατον OUDETWжOTе It is impossible ever to do any ουδεν τούτων πραττειν. of these things.

60. Some derivative adverbs govern the case of their primitives; as,

Αξίως της κλησεως.

Worthily of the calling.

a That is, adverbs formed from nouns.

b Sometimes two negatives make an affirmative, as in Latin and English. This is the case when a verb comes between them; as,

Ου δύναμαι μη μεμνησθαι.

Non possum non meminisse. I

cannot forget.

PREPOSITIONS.

*61. The prepositions avт, año, ex or e, and go, govern the genitive; ev, and σvv, the dative, ɛ ɔr ɛs, and ava, the accusative; as, (see obs. 97-104.)

Εξ Αττικής.

Εν

ovxp.

Εις οικον,

From Attica.

In a house.

Into a house.

The poets sometimes have ava, with a genitive,

or dative; as,

Ανα (επι) νηος εξη

He went into the ship.

* 62. Δια and ὑπερ govern the genitive or accusative; aup, TI, TEρi, and uro, the genitive, dative, or accusative; as, a

Δια

πυρος. Επι θρόνου.

Επι την γην.
Εφ' ἱππῳ.

Through fire.
Upon a throne.

To the ground.
Upon horseback.

a The general principle is, that when rest is implied, the genitive or dative is used; when motion towards, the accusative. It may be observed, farther, that as the dative denotes the end, αμφι, επι, περι, and ὑπο, are followed by a dative, only when they express close around, resting or depending on, immediately under, or under the influence of; as,

Αμφ' ώμοισιν.

Επι πασι τούτοις.
Τα εφ' ἡμιν.

Περι τῷ στερνῳ.

Εμαις ύπο χερσι.
Υπο Θεω.

Close around the shoulders.
In addition to all these things.
The things depending on our-
selves, i. e. in our own power.
Close about the breast.

Under my hands, i. e. power.
Under the influence of God.

* 63. Kata, from, or against, commonly governs the genitive; at, or according to, the accusative. Merα, with, the genitive; to, or after, the accusative. Пapa and ρ05, from, the genitive; at, or with, the dative; to, beside, against, the accusative; as,"

[blocks in formation]

as,

From the rocks.

According to my power.

With friends.

From the lord.

To school.

The poets sometimes have μsta, with a dative;

Μετ' (εν) ανδρασι μαχεσ- Το fight with men.

θαι.

64. A preposition often governs the same case, in composition, that it does without it; as,

Απηνης εκκυλινδεται.

He is tossed from his chariot.

CONJUNCTIONS.

65. The conjunctions, και, τε, δε, αλλα, μεν, ουτε, and the like, will have the same case; and, commonly, the same mood and tense after them, that goes before them;

as,

Παμπολλου όχλου όντος,

και μη εχοντων τι φα γωσι.

Εωρακα και μεμαρτυρηκα.

The multitude being very great, and they having nothing to

eat.

I have seen and borne witness.

a

Παρα and Tpos are joined, in this rule, for the sake of conciseness; as they may, commonly, be translated in the same words. But there is a marked distinction in the ideas expressed by them; apa implying permanence, duration, possession, and pos, contingency.

66. Αν, εαν, επειδαν, ίνα, οφρα, όπως, όταν, όποταν, καν, κεν, and 5, are, for the most part, joined with the subjunctive mood; as, a

Ίνα γνωτε.

Καν αμεινον αγωνισωμαι.

That ye may know.

Though I should fight better.

Av, xxv, and xɛv, are often used to give a subjunctive meaning to the other moods; as, (see obs. 74, 75, 76.)

Αν και τυγχανει βασιλευς Although he were a king.

ων.

a It cannot be said that any of these conjunctions necessarily requires the subjunctive mood; nor that there is any difference in the meaning of the conjunctions, according to the different moods with which they are used. In this respect the verb and conjunction appear totally independent of each other. Practice only, and the careful reading of the best authors, will direct the writers in the application of this rule. Some grammarians have been at great pains, in specifying with what particular moods and tenses certain conjunctive particles are used; but he who depends on any other rule, in this case, than his own knowledge, and imitation of chaste writers, will be ever liable to errors.

GREEK EXERCISES.

CHAPTER. I.

1. Or honours, to a city, labour, of an old man, to oxen, to lions, faith, to a horn, of parsimony, Ο Thomas, two sons of Atreus, of Pythagoras.

2. Mountains, of two winds, bows, of a day, O Mercury, to a Ο day, two brothers, of a Saviour, O woman, to Jove, life, of muses.

3. To trees, O man, of Demosthenes, to Latona, of a phrase, to a father, O king, of a poet, to a mouse, of an end, virgins, friendship.

4. To tribunals, O robber, a ship, to men, of a king, bowls, of a mind, oxen, to daughters, to shepherds, a stream, parts,

5. To nations, of a flock, a priest, a fish, to a husband, of spring, to feet, Ο Hector, Ο Ajax, a crow, of a wall, two serpents.

6. Of two men, a storm, a father, cities, Arabians, a snake, to fathers, a comb, lions, walls, clusters, winter.

7, Dogs, to a vine, a sea, a wild boar, of an army, to horns,

Τιμή, αστυ, πονος 3, πρεσβευς, βους, λεων, πιστ τις, κέρας, φειδω, Θωμας, Ατρείδης, Πυθαγορας.

+

Ορος, ανεμος, τοξον, ήμερα, Έρμεας, ήμερα, άδελφος, σωτηρ, γυνή, Ζευς, βιος, μουσα.

Δενδρον, ανης, Δημοσί θενης, Λητώ, φρασις, παρ τηρ, βασιλευς, ποιητής, μυς, πέρας, παρθενος, φι

λια.

Βημα, λῃστης, ναυς, ανήρ, αναξ, λέβης, νοος, βους, θυγατηρ, ποιμην, Έρος, μέρος.

Εθνος, πων, ἱερευς, ιχθυς, ποσις, εας, πους, Εκε τωρ, Δίας, κοραξη, τείχος, δράκων.

Ανθρωπος, λαίλαψε, πατηρ, πολις, Αραψ, οφις, πατηρ, κτεις", λέων, τειχος, βοτρυς, χειμών.

Κυων, αμπελος, θαλασσ σας, συς, στρατευμα, κέρας,

« PreviousContinue »