Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SINODE NATIONAAL,
GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN MDCXVIII EN MDCXIX,

UIT DE OORSPRONKELIJKE (GRIEKSCHE) TAAL
IN ONZE NEDERLANDSCHE GETROUWELIJK OVERGE287

GEDRUKT BIJ HET

AMERIKAANSCHE BIJBELGENOOTSCHAP,

TE NIEUW YORK.

[Dutch and Eng. 12mo.?

1910.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

REGISTER

VAN ALLE DE BOEKEN

DES NIEUWEN TESTAMENTS.

Honfist. Het Evangelie van Mattheüs

...... XXVIII. Het Evangelie van Markus

XVI. Het Evangelie van Lukas.......... XXIV. Het Evangelie van Johannes ...... XXI. De Handelingen der Apostelen .... XXVIII. Aan de Romeinen

XVI. 1. Aan die van Korinthe

XVI. II. Aan die van Korinthe

......... XIII, Aan de Galaten ...

........ VI. Aan die van Epheze ............... VI. Aan de Philippensen..

.............. IV. Aan de Kolossensen ............... IV. 1. Aan de Thessalonicensen ..... V. II. Aan de Thessalonicensen ...... IN. I. Aan Timotheüs.....

................ VI. II. Aan Timotheüs.

........ IV. Aan Titus...

... III. Aan Philemon Aan de Hcbreën

....., XIII. De Zendbrief van Jakobus ........ V. 1. Zendbricf van Petrus. II. Zendbrief van Petrus .......... III. 1. Zendbrief van Johannes

V. II. Zendbrief van Johannes ....... I. TII. Zendbrief van Johannes

......I. Dc Zendbrief van Judas........... 1. De Openbaring van Johannes ..... XXII.

BOOKS

OF THE

NEW TESTAMENT

John .....

.... IV.

Chap Matthew

XXVIII Mark

XVI Luke

.... XXIV.

XXI The Acts..

XXTILI. The Epistle to the Romans. ..... XVI. 1. Corinthians

XVI. II. Corinthians

....... XIII. Galatians

VI. Ephesians

.... VI. Philippians. Colossians..

IV. I. Thessalonians

y, II. Thessalonians

III.
I. Timotay.

VI.
II. Timothy
Titus...

TIT.
Philemon

I.
To the Hebrews.
The Epistle of Junies..
I. Peter ..
II. Peter ..
I. John

....... II. John

1. III. John..

... 1. Jude...

........1. Revelation

IV.

......XIII.

....... III.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

H

HOOFDSTUK I.

CHAPTER I.
CET boek des geslachts van THE book of the generation of
Jezus Christus, den zoon

T Jesus Christ, the son of David, Davids, den zoon Abrahams. the son of Abraham.

2 Abraham gewon Isaäk, en 2 Abraham begat Isaac; and Isaäk gewon Jakob, en Jakob ge- Isaac begat Jacob; and Jacob bewon Juda, en zijne broeders; gat Judas and his brethren;

3 En Juda gewon Phares en Zara 3 And Judas begat Phares and bij Thamar; en Phares gewon Es- Zara of Thamar; and Phares bega rom, en Esrom gewon Aram; Esrom; and Esrom begat Aram;

4 'En Aram gewon Aminádab, 4 And Aram begat Aminadab en Aminádab gewon Nahasson, en and Aminadab begat Naasson; and Nahasson gewon Salmon; Naasson begat Salmon;

5 En Salmon gewon Boöz bij 5 And Salmon begat Booz of RaRachab, en Boöz gewon Obed bij chab; and Booz begat Obed of Ruth, en Obed gewon Jesse; Ruth; and Obed begat Jesse;

6 Én Jesse gewon David, den 6 And Jesse begat David the koning; en David, de koning, ge- king; and David the king begat won Salomo, bij degene die Uria's Solomon of her that had been the vrouw was geweest;

wife of Urias; 7 En

omo gewon Roboam, And Solomon begat Roboam ; en Roboam gewon Abia, en Abia and Roboam begat Abia; and gewon Asa;

Abia begat Asa; 8 En Asa gewon Josafat, en Jo- 8 And Asa begat Josaphat; and safat gewon Joram, en Joram ge- Josaphat begat Joram; and Joram won Ozias;

begat Ozias; 9 En Ozias gewon Joatham, en 9 And Ozias begat Joatham; and

} Joatham gewon Achaz, en Achaz Joatham begat Achaz; and Achaz gewon Ezekias;

begat Ezekias; 10 En Ezekias gewon Manasse, 10 And Ezekias begat Manasses;

Manasse gewon Amon, en and Manasses begat Amon; arid Amon gewon Josias ;

Amon begat Josias; 11 En Josias gewon Jechonias 11 And Josias begat Jechonias en zijne broeders, omtrent de Ba- and his brethren, about the time bylonische overvoering.

they were carried away to Babylon: 12 En na de Babylonische over- 12 And after they were brought voering gewon Jechonias Sala- to Babylon, Jechonias begat Sala. thiël, en Salathiël gewon Zoro- ! thiel ; and Salathiel begat Zorobababel ;

bel; 13 En Zorobabel gewon Abiud, 13 And Zorobabel begat Abiud :

[ocr errors]

en

[ocr errors]

872

« PreviousContinue »