Page images
PDF
EPUB

en

19 Jozef nu,

en Abiau gewon Eljakim, en El- and Abiud begat Eliakim; ang iakim gewon Azor;

Eliakim begat A201 ; 14 En Azor gewon Sadok, en 14 And Azor begat Sadoc; and Sadlok gewon Achim, en Achim Sadoc begat Achim; and Achim gewon Eliud ;

begat Eliud; 15 En Eliud gewon Eleazar, en 15 And Eliud begat Eleazar; Eleazar gewon Matthan, en Mat- and Eleazar begat Matthan; and than gewon Jakob;

Matthan bega: Jacob; 16 En Jakob gewon Jozef, den 16 And Jacob begat Joseph the man van Maria, uit welke geboren husband of Mary, of whom was is Jezus, gezegd Christus.

born Jesus, who is called Christ. 17 Alle de geslachten dan, van 17 So all the generations from Abraham tot David, zijn veertien Abraham to David are fourteen geslachten; van David tot generations; and from David until de Babylonische overvoering zijn the carrying away into Babylon veertien geslachten; en van de are fourteen generations; and from Babylonische overvoering tot Chris- the carrying away into Babylon tus, zijn veertien geslachten. unto Christ are fourteen genera

tions. 18 De geboorte van Jezus Chris- 18 | Now the birth of Jesus tus was nu aldus: Want als Maria, Christ was on this wise: When as zijne moeder, met Jozef onder- his mother Mary was espoused to trouwd was, eer zij te zamengeko- Joseph, before they came together, men waren, werd zij zwanger be she was found with child of the vonden uit den Heiligen Geest. Holy Ghost

haar man, alzoo hij 19 Then Joseph her husband, beregtvaardig was, en haar niet wilde ing a just man, and not willing to openbaar te schande maken, was make her a public example, was van wille, haar heimelijk te ver- minded to put her away privily. laten. 20 En alzoo hij deze dingen in 20 But while he thought on these den zin had, ziet de engel des things, behold, the angel of the Heeren verscheen hem in den Lord appeared unto him in a droom, zeggende : Jozef, gij zone dream, saying, Joseph, thou son Davids! zijt niet bevreesd Maria, of David, fear not to take unto uwe vrouw, tot u te nemen; want thee Mary thy wife: for that hetgene in haar ontvangen is, dat which is conceived in her is of the is uit den Heiligen Geest.

Holy Ghost. 21 En zij zal eenen zoon baren, 21 And she shall bring forth a en gij zult zijnen naam heeten Je- son, and thou shalt call his name zus; want hij zal zijn volk zalig JESUS: for he shall save his peo. maken van hunne zonden.

ple from their sins. 22 En dit alles is geschied, opdat 22 Now all this was done, that vervuld zoude worden 't gene van it might be fulfilled which was den Heere gesproken is door den spoken of the Lord by the pro. profeet, zeggende :

phet, saying 23 Ziet, de maagd zal zwanger 23 Behold, a virgin shall be with worden, en eenen zoon baren, en child, and shall bring forth a son, gij zult zijnen naam heeten Em- and they shall call his name Em. mannël, hetwelk is, overgezet zijn- manuel, which being interpreted de, God met ons.

is, God with us. 24 Jozef dan, opgewekt zijnde 24 Then Joseph, being raised van den slaap, deed gelijk de en- I from sleep, did as ihe ange! of the

gel des Heeren hem bevolen had, | Lord had bidden him, ani tock en heeft zijne vrouw tot zich ge- unto him his wife : nomen,

25 En bekende haar niet, tot dat 25 And knew her not till she had zij dezen haren eerstgeboren zoon brought forth her first-born son: gebaard had; en heette zijnen and he called his name JESUS. naam Jezus.

TE

[ocr errors]

HOOFDSTUK II.

CHAPTER II. MOEN nu Jezus gebo.en was te OW when Jesus was born in

Bethlehem, in Judea, in de da- Bethlehem of Judea in the gen des konings Herodes, ziet days of Herod the king, behold, eenige wijzen van het Oosten zijn there came wise men from the te Jeruzalem aangekomen, east to Jerusalem,

Zeggende: Waar is de geboren 2 Saying, Where is he that is Koning der Joden ? want wij heb- born King of the Jews ? for we ben gezien zijne sterre in 't Oosten, have seen his star in the east, and en zijn gekomen, om hem te aan- are come to worship him. bidden. 3 De koning Herodes nu, dit ge

3 When Herod the king had hoord hebbende, werd ontroerd, en heard these things, he was trougeheel Jeruzalem met hem. bled, and all Jerusalem with him. 4 En bijeenvergaderd hebbende 4 And when he had gathered all alle de overpriesters en schriftge- the chief priests and scribes of leerden des volks, vraagde hij van the people together, he demanded hen, waar de Christus zoude gebo- of them where Christ should be ren worden.

born. 5 En zij zeiden tot hem: Te 5 And they said unto him, In Bethlehem, in Judea; want alzoo Bethlehem of Judea: for thus it is is geschreven door den profeet: written by the prophet,

6 En gij Bethlehem, gij land Ju- 6 And thou Bethlehem, in the da! zijt geenszins de minste on- land of Juda, art not the least der de vorsten van Juda; want uit among the princes of Juda : for u zal de Leidsman voortkomen, die out of thee shall come a Governor, mijn volk Israël weilen zal. that shall rule my people Israel.

7 Toen heeft Herodes de wijzen ? Then Herod, when he had priheimelijk geroepen, en vernam vily called the wise men, inquired naarstig van hen den tijd, wanneer of them diligently what time the de sterre verschenen was; star appeared.

8 En hen naar Bethlehem zen- 8 And he sent them to Bethledende, zeide hij: Reist henen, en hem, and said, Go, and search di. onderzoekt naarstig naar dat kin ligently for the young child; and deken, en als gij het zult gevon- when ye have found him, bring den hebben, boodschapt het mij, me word again, that I may ecine opdat ik ook kome en hetzelve and worship him also. aanbidde.

9 En zij, den koning gehoord 9 When they had heard the king, hebbende, zijn henengereisd; en they departed; and lo, the star, ziet, de sterre, die zij in 't Oosten which they saw in the seast, wení gezien hadden, ging hun voor, tot before them, till it came and dat zij kwam en stond boven de stood over where the young child plaatse, waar het kindeken was.

was.

10 Als zij nu de sterre zagen, 10 When they saw the star, they verheugden zij zich met zeer rejoiced with exceeding great joy. groote vreugde. 11 En in het huis gekomen 11 | And when they were come zijn.le, vonden zij het kindeken into the house, they saw the young met Maria, zijne moeder; en ne- child with Mary his mother, and dervallende hebben zij hetzelve fell down, and worshipped him. aangebeden; en hunne schatten and when they had opened their opengedaan hebbende, bragten zij treasures, they presented unto him hem geschenken: goud, en wie- gifts; gold, and frankincense, ana rook, en mirre.

myrrh. 12 'En door Goddelijke openba- 12 And being warned of God in ring vermaand zijnde in den a dream thai they should not droom, dat zij niet zouden weder. return to Herod, they departed keeren tot Herodes, vertrokken zij into their own country another door eenen anderen weg weder way. naar hun land.

13 Toen zij nu vertrokken wa- 13 And when they were depart. ren, ziet, de engel des Heeren ed, behold, the angel of the Lord verschijnt Jozef in den droom, appeareth to Joseph in a dream, zeggende: Sta op, en neem tot saying, Arise, and take the young u het kindeken en zijne moe- child and his mother, and flee into der, en vlied in Egypte, en wees Egypt, and be thou there until ! aldaar tot dat ik het u zeggen bring thee word: for Herod will zal; want Herodes zal het kin- seek the young child to destroy deken zoeken, om hetzelve te him. dooden.

14 Hij dan opgestaan zijnde, 14 When he arose, he took the nam het kindeken en zijne moe- young child and his mother by der tot zich in den nacht, en ver- night, and departed into Egypt: trok naar Egypte;

15 En was aldaar tot den dood 15 And was there until the death van Herodes; opdat vervuld zoude of Herod : that it might be fulfilled worden 't gene van den Heere ge- which was spoken of the Lord by sproken is door den profeet, zeg. the prophet, saying, Out of Egypt gende: Uit Egypte heb ik mijnen have I called my Son. Zoon geroepen.

16 Als Herodes zag, dat hij van 16 Then Herod, when he saw de wijzen bedrogen was, toen werd that he was mocked of the wise hij zeer toornig, en eenigen afge- men, was exceeding wroth, and zonden hebbende, heeft hij omge. sent' forth, and slew all the chilbragt alle de kinderen, die binnen dren that were in Bethlehem, and Bethlehem, en in alle deszelfs in all the coasts thereof, from two land palen waren, van twee jaren years old and under, according to oud en daaronder, naar den tijd, the time which he had diligently dien hij van de wijzen naarstig inquired of the wise men. onderzocht had.

17 Toen is vervuld geworden 't 17 Then was fulfilled that which gone gesproken is door den profeet was spoken by Jeremy the proJeremia, zeggende:

phet, saying, 18 Eene stemme is in Rama ge- 18 In Rama was there a voice hoord, geklag, geween en veel ge- heard, lamentation, and weeping, kerm; Rachel beweende hare i and great mourning, Rachel weep.

kinderen, en wilde niet vertroost | ing for her children, and would wezen, omdat ze niet zijn! not be comforted, because they

are not 19 Toen Herodes nu gestorven

19 T But when Herod was dead, was, ziet, de engel des Heeren behold, an angel of the Lord apverschijnt Jozef in den droom, in peareth in a dream to Joseph in Egypte,

Egypt, 20 Zeggende: Sta op, neem het 20 Saying, Arise, and take the kindeken en zijne moeder tot u, young child and his mother, an! en trek in 't land Israëls; want go into the land of Israel: for they zij zijn gestorven, die de ziele des are dead which sought the young kindekens zochten.

child's life. 21 Hij dan, opgestaan zijnde, 21 And he arose, and took the heeft tot zich genomen het kindle young child and his mother, and ken en zijne moeder, en is geko- came into the land of Israel. men in 't land Israëls.

22 Maar als hij hoorde, dat Ar- 22 But when he heard that Ar. chela üs in Judea koning was, in chelaus did reign in Judea in the de plaatse zijns vaders Herodes, room of his father Herod, he was vreesde hij daarhenen te gaan; afraid to go thither: notwithstandmaar door Goddelijke openbaring ing, being warned of God in a vermaand in den droom, is hij ver- dream, he turned aside into the trokken naar de deelen van Gali- parts of Galilee: lea.

23 En daar gekomen zijnde, nam 23 And he came and dwelt in hij zijne woonplaatse in de stad, a city called Nazareth : that it genaamd Nazareth; opdat vervuld might be fulfilled which was spozoude worden, wat door de pro- ken by the prophets, He shall be feten gezegd is, dat hij Nazarener called a Nazarene. zal geheeten worden.

EN

I

HOOFDSTUK III.

CHAPTER III. 'N in die dagen kwam Johannes N those days came John the

de dooper, predikende in de Baptist, preaching in the wilwoestijn van Judea,

derness of Judea, 2 En zeggende : Bekeert u, want 2 And saying, Repent ye; for het koningrijk der hemelen is nabij the kingdom of heaven is at hand. gekomen. 3 Want deze is 't van denwel- 3 For this is he that was spoken ken gesproken is door Jesaja, den of by the prophet Esaias, saying, profeet, zeggende: De stemme The voice of one crying in the dos roependen in de woestijne : wilderness, Prepare ye the way of Breitt den weg des Heeren, maakt the Lord, make his paths straight. zijne paden regt!

4 En dezelve Johannes had zijne 4 And the same John had his kleeding van kemelshaar, en ee- raiment of camel's hair, and a nen lederen gordel om zijne len- leathern girdle about his loins; denen; en zijn voedsel was sprink and his meat was locusts and wild hanen en wilde honig.

honey. 5 Toen is tot hem uitgegaan Je- 5 Then went out to him Jerusa. ruzalerr. en geheel Judea, en 't lem, and all Judea, and all the regeheele land rondom de Jordaan: gion round abont Jordan,

Do. & E.

6 En zij werden van hem ge- 6 And were baptized of him in doopt in de Jordaan, belijdende Jordan, confessing their sins. hunne zonden.

7 Hij dan, ziende velen van de 7 9 But when he saw :nar.y of pharizeën en saiduceën tot zijnen the Pharisees and Sadducees come doop komen, sprak tot hen: Gij to his baptism, he said unto them, adderen-gebroedsels! wie heeft u O generation of vipers, who hath aangewezen te vlieden van den warned you to flee from the wrath Inekomenden toorn ?

to come? 8 Breugt dan vruchten voort, der 8 Bring forth therefore fruits tekeering waardig.

meet for repentance: 9 En meent niet bij u zelven te 9 And think not to say within zeggen: Wij hebben Abraham tot yourselves, We have Abraham to eenen vader; want ik zegge u, dat our father: for I say unto you, God zelfs uit deze steenen Abra- that God is able of these stones to ham kinderen kan verwekken. raise up children unto Abraham.

10 En ook is alreede de bijl aan 10 And now also the axe is laid den wortel der boomen gelegd ; unto the root of the trees: therealle boom dan, die geen goede fore every tree which bringeth not vrucht voortbrengt, wordt uitge-forth good fruit is hewn down, and houwen en in 't vuur geworpen.

cast into the fire. 11 Ik doope u wel met water tot 11 I indeed baptize you with bekeering ; maar die na mij komt, water unto repentance : but he is sterker dan ik, wiens schoenen that cometh after me is mightier ik niet waardig ben hem na te ihan I, whose shoes I am not dragen ; die zal u met den Heili- worthy to bear: he shall baptize gen Geest en met vuur doopen. you with the Holy Ghost, and with

fire: 12 Wiens wan in zijne hand is, 12 Whose fan is in his hand, and en hij zal zijnen dorschvloer door- he will thoroughly purge his floor, zuiveren, en zijne tarwe in zijne and gather his wheat into the schure te zamenbrengen, en zal het garner ; but he will burn up the kaf met onuitblusschelijk vuur chaff with unquenchable fire. verbranden.

13 Toen kwam Jezus van Gali- 13 | Then cometh Jesus from lea naar de Jordaan, tot Johannes, Galilee to Jordan unto John, to be om van hem gedoopt te worden. baptized of him.

14 Doch Johannes weigerde hem 14 But John forbade him, saying, zeer, zeggende: Mij is noodig van 1 have need to be baptized of thee, u gedoopt te worden, en komt gij and comest thou to me? tot mij?

15 Maar Jezus antwoordende 15 And Jesus answering said zeide tot hem : Laat nu af; want unto him, Suffer it to be so now: aldus betaamt ons alle geregtig. for thus it becometh us to fulfil heid te vervullen. Toen liet hij all righteousness. Then he suf. van hemn af.

fered him. 16 En Jezus, gedoopt zijnde, is 16 And Jesus, when he was bapterstond opgeklornmen uit het wa- tized, went up straightway out of ter; en ziet, de hemelen werden the water: and lo, the heavens hem geopend, en hij zag den Geest were opened unto him, and he Gods nederdalen, gelijk eene dui- saw the Spirit of God descending ve, en op hem koinen.

like a dove, and lighting upon

him :

« PreviousContinue »