Page images
PDF
EPUB

Α. D. 32.

MARK VIII. 26-38.

Α. D. 32.

me,

του, λέγων· Μηδε εις την κώμην εισέλθης, And he spake that saying openly. μηδε είπης τινι εν τη κώμη.

And Peter took him, and began to reAnd he sent him away to his house, buke him. saying, a Neither go into the town, nor

VER. 33. tell it to any in the town.

“ο δε επιστραφείς, και ιδών τους μαθη2 See on Μatt. ix. ver. 30. clause 2. τας αυτού, επετίμησε το πέτρω, λέγων·

| “Υπαγε οπίσω

μου,

Σατανά ότι ου φρονείς VER. 27.

τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηται But when he had turned about and αυτού εις τας κώμας Καισαρείας της Φι looked on his disciples, he rebuked Peter, λίππου και εν τη οδώ επηρώτα τους μαθη- | saying, Get thee behind me, Satan : for τας αυτού, λέγων αυτοίς· Τίνα με λέγουσιν | thou savourest not the things that be of οι άνθρωποι είναι και

God, but the things that be of men. a And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Cæsarea Philippi:

VER. 34. and by the way he asked his disciples,

Και προσκαλεσάμενος τον όχλον συν saying unto them, Whom do men εαυτούς μαθηταίς αυτού, είπεν αυτοίς: “Οστις that I am ?

θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω

εαυτόν, και αράτω τον σταυρόν αυτού, και a See on Μatt. Xvi, ver. 13-16, 20.

ακολουθείτω μοι. VER. 28.

And when he had called the people Οι δε απεκρίθησαν, Ιωάννης τον Βαπτι unto him with his disciples also, he said στήν· και άλλοι, Ηλίαν· άλλοι δε, ένα τών unto them, Whosoever will come after προφητών.

let him deny himself, and take up And they answered, John the Baptist : his cross, and follow me. but some say, Elias; and others, One

VER. 35. of the prophets.

“Ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώVER. 29.

σαι, απολέσει αυτήν δ' αν απολέση την Και αυτός λέγει αυτοϊς: Υμείς δε τίνα | ψυχήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγεμε λέγετε είναι και 'Aποκριθείς δε ο Πέτρος, λιου, ούτος σώσει αυτήν. λέγει αυτώ Συ εί ο Χριστός.

For whosoever will save his life shall And he saith unto them, But whom lose it ; but whosoever shall lose his life say ye that I um? And Peter answereth for my sake and the Gospel's, the same and saith unto him, Thou art the Christ. shall save it.

VER. 36.
VER. 30.

Τί γάρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδήση Και επετίμησεν αυτοίς ίνα μηδενί λέ- | τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν γωσι περί αυτού.

αυτού; And he charged them that they should For what shall it profit a man, if he tell no man of him.

shall gain the whole world, and lose his VER. 31.

VER. 37. Και ήρξατο διδάσκειν αυτούς, ότι δεί τον υιον του ανθρώπου πολλά παθεϊν, και απο

*Η τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της δοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων, και ψυχής αυτού και αρχιερέων, και γραμματέων, και αποκταν Or what shall a man give in exchange θήναι» και μετά τρείς ημέρας αναστήναι.

for his soul? a And he began to teach them, that the

VER. 38. Son of man must suffer many things,

“Ος γαρ αν επαισχυνθη με και τους and be rejected of the elders, and of the εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαChief Priests, and Scribes, and be killed, λίδι και αμαρτωλώ, και ο υιός του ανθρώand after three days rise again. που επαισχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθη εν a See on Matt. xvi. ver. 21-26.

τη δόξη του πατρός αυτού, μετά των αγ

γέλων των αγίων. VER. 32.

a Whosoever therefore shall be ashamed Και παρρησία τον λόγον ελάλει. Και of me and of my words in this adulterous προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος, ήρξατο | und sinful generation και of him also shall κέπτιμάν αυτώ.

the Son of man be ashamed, bwhen he

own soul?

Α. D. 32.
MARK VIII. 38.-Ιx. 1-10.

Α. D. 32. cometh in the glory of his Father with For he wist not what to say; for they the holy angels.

were sore afraid. See on Μatt. Χ. ver. 32, 33. b See on Matt. xvi. ver. 27. clauses

VER. 7. 1, 2.

Και εγένετο νεφέλη επισκιάζουσα αυCHAP. IX. VER. 1.

τοϊς» και ήλθε φωνή έκ της νεφέλης, λέΚαι έλεγεν αυτοίς: 'Αμήν λέγω υμίν, γουσα ούτός έστιν ο υιός μου ο αγαπητός, ότι εισί τινες των ώδε εστηκότων, οίτινες

αυτού ακούετε. ου μη γεύσωνται θανάτου, έως αν ίδωσι

a And there was a cloud that overτην βασιλείαν του Θεού εληλυθυίαν εν δυ- | shadowed them: and α υoice came out of νάμει.

the cloud, saying, This is my beloved a And he said unto them, Verily I say

Son: hear him, unto you, That there be some of them a See on Matt. xvii. ver. 5. 8, 9. that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom

VER. 8. of God come with power.

Και εξάπινα περιβλεψάμενοι ουκέτι ου

δένα είδον, αλλά τον Ιησούν μόνον μεθ' a See on Matt. xvi, ver. 28.

εαυτών. VER. 2.

And suddenly, when they had looked Και μεθ' ημέρας εξ παραλαμβάνει και round about, they say no man any mστε, Ιησούς τον Πέτρον, και τον Ιάκωβον, και suve Jesus only with themselves. τον Ιωάννην, και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ' ιδίαν μόνους και μετεμορφώθη

VER. 9. έμπροσθεν αυτών.

Καταβαινόντων δε αυτών από του όρους, a And after six days Jesus taketh with & είδον, ει μή όταν ο υιός του ανθρώπου εκ

διεστείλατο αυτοϊς ένα μηδενί διηγήσωνται him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain vexpão åvarrñ. apart by themselves : and he wus trans And as they came down from the figured before them.

mountain, he charged them that they a See on Matt. xvii. ver. 1-4.

should tell no man what things they had

seen, till the Son of man were risen from VER. 3.

the dead. Και τα ιμάτια αυτού εγένετο στίλβοντα,

VER. 10. λευκά λίαν ως χιών, οία γναφεύς επί της Και τον λόγον εκράτησαν προς εαυτούς γής ου δύναται λευκάναι.

συζητούντες τι εστι το, εκ νεκρών αναAnd his raiment became shining, ex

στήναι. ceeding white as snow; so as no fuller a And they kept that saying with them. on earth can white them.

selves, questioning one with another what

the rising from the dead should mean. VER. 4. Και ώφθη αυτοίς Ηλίας συν Μωσεϊ.

a But they understood not that sayı και ήσαν συλλαλoύντες τω Ιησού.

ing, and were afraid to ask him,ver. 3..

Then Peter took him, and began to reAnd there appeared unto them Elias buke him, saying, Be it far from thee, with Moses : and they were talking with Lord. This shall not be unto thee, Jesus.

Matt. xvi. 22. And they understood VER. 5.

none of these things : and this saying Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει τώ Ιησού | was hid from them, neither knew they “Ραζβι, καλόν εστιν ημάς ώδε είναι και the things which were spoken, Lake ποιήσωμεν σκηνές τρείς, σοι μίαν, και | xviii. 34. Then he said unto them, Ο Μωσεϊ μίαν, και Ηλία μίαν.

fools, and slow of heart to believe all And Peter answered and said to Jesus, that the prophets have spoken : ought Master, it is good for us to be here : and not Christ to have suffered these things, let us make three tabernacles ; one for and to enter into his glory? xxiv. 25, thee, and one for Moses, and one for 26. Then said some of his disciples Elias.

among themselves, What is this that VER. 6.

he saith unto us, A little while, and ye Ου γαρ ήδει τι λαλήση ήσαν γάρ | shall not see me : and again, a little κίφοβοι.

while, and ye shall see me: and, be

Α. D. 32.

MARK Ix. 10-22.

Α. Β. 32.

cause I go to the Father? They said And he asked the Scribes, What

questherefore, What is this that he saith? tion ye *with them? A little while? we cannot tell what

Or,

among yourselves ? be saith, John xvi. 17, 18.

VER. 17. VER. 11. Και επηρώτων αυτόν, λέγοντες: “οτι | Διδάσκαλε, ήνεγκα τον υιόν μου πρός σε, και

Και αποκριθείς εις εκ του όχλου, είπε: λέγουσιν οι γραμματείς, ότι Ηλίαν δεϊ ελθείν πρώτον και

έχοντα πνεύμα άλαλος:

a And one of the multitude answered a And they asked him, saying, Why and suid, Master, I have brought unto. say the Scribes that Elias must first thee my son, which huth a dumb spirit ; come?

a See on Matt. xvii. ver. 14—18. a See on Matt. xvii. ver. 10–12.

VER. 18.
VER. 12.

Και όπου αν αυτόν καταλάβη, ρήσσει ο δε αποκριθείς, είπεν αυτοίς: Ηλίας αυτόν και αφρίζει, και τρίζει τους οδόντας μεν ελθών πρώτον, αποκαθιστά πάντα αυτού, και ξηραίνεται και είπον τοϊς μακαι πώς γέγραπται επί τον υιόν του αν- θηταίς σου ένα αυτό εκβάλωσι, και ουκ θρώπου, ένα πολλά πάθη, και εξουδενωθή. ίσχυσαν.

And he answered and told them, Elias And wheresoever he taketh him, he verily cometh first, und restoreth all teareth him: and he foameth, and things; and how it is written of the Son gnasheth with his teeth, und pineth of man, that he must suffer many things, away: and I spake to thy disciples that and a be set at nought.

they should cast him out; and they could a See on Matt. xxvii. ver. 39-44.

not. .

* Or, dasheth him. VER. 13.

VER. 19. 'Αλλά λέγω υμίν, ότι και Ηλίας ελήλυθε, και εποίησαν αυτώ όσα ήθέλησαν, “ο δε αποκριθείς αυτώ, λέγει: "Ω γενεά καθώς γέγραπται επ' αυτόν.

άπιστος, έως πότε προς υμάς έσομαι ; But I

έως πότε ανέξομαι υμών ; φέρετε αυτόν say

you,
That Elias is in-

πρός με. deed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of

He answereth him, and saith, O faithhim.

less generation, how long shall I be with VER. 14.

you ? how long shall I suffer you ? Bring Και ελθών προς τους μαθητές, είδες | him unto me. όχλον πολύν περί αυτούς, και γραμματείς

VER. 20. συζητούντας αυτούς.

Και ήνεγκαν αυτόν προς αυτόν και ιδών a And when he came to his disci- αυτόν, ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν ples, he saw a great multitude about | και πέσων επί της γης, εκυλίετο αφρίζων. them, and the Scribes questioning with And they brought him unto him : and them.

when he saw him, struightway a the spirit à And it came to pass, that on the tare him; and he fell on the ground, and next day, when they were come down wallowed, foaming. from the hill much people met him. a See on chap. i. ver. 26. VER. 15.

VER. 21. Και ευθέως πάς ο όχλος ιδών αυτόν εξε Και επηρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος θαμβάθη, και προστρέχοντες ήσπάζοντο χρόνος εστίν, ώς τούτο γέγονεν αυτώ και ο αυτόν.

δε είπε: Παιδιόθεν. And straightway all the people, when And he asked his futher, How long is they beheld him, were greatly amazed, it ago since this came unto him? And he and running to him saluted him. said, Of a child. - VER. 16.

VER. 22. Και επηρώτησε τους γραμματείς: Τι Και πολλάκις αυτόν και εις πύρ έβαλε συζητείτε προς αυτούς;

και εις ύδατα, ένα απολέση αυτόν· αλλ'

unto

Α. D.32.

MARK Ix. 22-32.

Α. D. 32.

εί τι δύνασαι, βοήθησον ημίν, σπλαγχνισ

VER. 27. θείς εφ' ημάς.

“Ο δε Ιησούς, κρατήσας αυτόν της χειρός, And ofttimes it hath cast him into the | ήγειρεν αυτόν, και ανέστη. fire, and into the waters, to destroy him :

But a Jesus took him by the hand, and but if thou canst do anything, have com- lifted him up; and he arose. passion on us, and help us.

a And he came and took her by the VER. 23.

hand, and lifted her up; and immeο δε Ιησούς είπεν αυτώ Το, ει δύ- | diately the fever left her, and she miνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά το πισ nistered unto them, Mark i. 31. And τεύονται.

he took the damsel by the hand, and Jesus said unto him, a If thou canst

said unto her, Talitha cumi ;-and believe, all things are possible to him that straightway the damsel arose, and believeth.

walked, v. 41, 42. a See on Matt. xv. ver. 28.

VER. 28.
VER. 24.

Και εισελθόντα αυτόν εις οίκον, μαΚαι ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου, 1 θηταί αυτού επηρώτων αυτόν κατ' ιδίαν» μετά δακρύων έλεγε: Πιστεύω, Κύριε, βοή- | “Ότι ημείς ούκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό; θει μου τη απιστία.

1:a And when he was come into the house, And straightway the father of the his disciples asked him privately, Why child cried out, and said with tears,

could not we cast hinn out ? a Lord, I believe ; help thou mine un

a See on Matt. xvii. ver. 19-21. belief.

VER. 29. a And the apostles said unto the Και είπεν αυτοίς. Τούτο το γένος εν Lord, Increase our faith, Luke xvii. 5. | ουδενί δύναται έξελθεϊν, ει μη εν προσευχή For by grace are ye saved through | και νηστεία: . faith ; and that not of yourselves : it is

And he said unto them, This kind can the gift of God, Eph. ii. 8. For unto

come forth by nothing, but by prayer and you it is given in the behalf of Christ, fasting. not only to believe on him, but also to suffer for his sake, Phil. i. 29.

VER. 30. Looking unto Jesus the author and Και εκείθεν εξελθόντες παρεπορεύοντο finisher of our faith, Heb. xii. 2. δια της Γαλιλαίας και ουκ ήθελες να τις

γνώ. VER. 25. ιδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει

όχλος, | through Galilee ; and he would not that

And they departed thence, and passed επετίμησε το πνεύματι τώ ακαθάρτω, λέγων αυτω. Το πνεύμα το άλαλος και αηy man should know it.

a See on Matt. xvii. ver. 22, 23. κωφών, εγώ σοι επιτάσσω» "Εξελθε εξ αυτου, και μηκέτι εισέλθης εις αυτόν.

VER. 31. When Jesus saw that the people came 'Εδίδασκε γάρ τους μαθητές αυτού, και running together, he rebuked the foul έλεγεν αυτοίς “Οτι ο υιός του ανθρωπου spirit, saying unto him, Thou a dumb | παραδίδοται εις χείρας ανθρώπων, και and deaf spirit, bΙcharge thee, come out | αποκτενούσιν αυτόν και αποκτανθείς, τη of him, and enter no more into him. τρίτη ημέρα αναστήσεται. a See on Matt. ix. ver. 32.

a For he taught his disciples, and said • See on Matt. vii. ver. 3. clause 2. unto'them, The Son of man is delivered

into the hands of men, and they shall VER. 26.

kill him; und after that he is killed, he και κράξαν, και πολλά σπαράξαν αυτόν, | shall rise the third day. εξήλθει και εγένετο ώσει νεκρός, ώστε

VER. 32. πολλούς λέγειν ότι απέθανεν. And the spirit cried, a und rent him

Οι δε ήγνόουν το ρήμα, και εφοβούντο sore, and came out of him: and he was

αυτόν επερωτήσαι. as one dead ; insomuch that many said, a But they understood not that saying, He is dead.

and were afraid to ask him. 2 See on chap. i. ver. 26.

a See on verse 10.

[ocr errors]
[ocr errors]

A. D. 32.

MARK IX. 33-39.

A. D. 32.

not us.

VER. 33.

εάν έμε δέξηται, ουκ έμε δέχεται, αλλά Και ήλθεν εις Καπερναούμ και εν τη

τον αποστείλαντά με οικία γενόμενος, επηρώτα αυτούς· Τί εν a Whosoever shall receive one of such τη οδώ προς εαυτούς διελογίζεσθε και children in my name, receiveth me: and

And he came to Capernaum: and be- whosoever shall receive me, receiveth not ing in the house he asked them, a What me, but him that sent me. was it that ye disputed among yourselves

a See on Matt. x. ver. 40. by the way?

VER. 38. a See on Matt. ix. ver. 4. clause 1. 'Απεκρίθη δε αυτώ ο Ιωάννης, λέγων· VER. 34.

Διδάσκαλε, είδομέν τινα εν τω ονόματί σου

εκβάλλοντα δαιμόνια, ός ουκ ακολουθεί Οι δε εσιώπων προς αλλήλους γαρ διε- ημίν και εκωλύσαμεν αυτόν, ότι ουκ ακολέχθησαν εν τη οδώ, τις μείζων. . λουθεί ημίν. .

But they held their peace: afor by the way they had disputed among themselves,

And John answered him, saying, who should be the greatest.

a Master, we saw one casting out devils

in thy name, and he followeth not us: a At the same time came the disci- and we forbad him, because he followet ples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? Matt. xviii. 1. And he said unto her, told Moses, and said, Eldad and Me.

a And there ran a young man, and What wilt thou? She saith unto him, dad do prophesy in the camp. And Grant that these my two sons may Joshua the son of Nun, the servant sit, the one on thy right hand, and of Moses, one of his young men, anthe other on the left, in thy kingdom, swered and said, My lord Moses, forIX. 21. Then there arose a reasoning bid them. And Moses said unto him, among them, which of them should be Enviest thou for my sake ? would greatest, Luke ix. 46. And there was also a strife among them, which of God that all the Lord's people were them should be accounted the great

prophets, and that the LORD would est, xxii. 24.

put his Spirít upon them! Numb. xi.

27-29. And John answered and VER. 35.

said, Master, we saw one casting out Kai xadioaç épávnce Toùs dadexa, xai devils in thy name; and we forbad λέγει αυτούς. Είτις θέλει πρώτος είναι, | him, because he followed not with us, έσται πάντων έσχατος, και πάντων διά- | Luke ix. 49. And if I by Beelzebub

cast out devils, by whom do your sons And he sat down, and called the twelve, cast them out? xi. 19. und saith unto them, a If any man desire

VER. 39. to be first, the same shall be last of all, and servant of all.

ο δε Ιησούς είπε: Mή κωλύετε αυτόν a See on Matt. XX. ver. 26, 27.

ουδείς γάρ έστιν ός ποιήσει δύναμιν επί τω

ονόματί μου, και δυνήσεται ταχύ κακοVER. 36.

λογήσαι με. . Και λαβών παιδίον, έστησεν αυτό εν But Jesus said, Forbid him not: for μέσω αυτών και εναγκαλισάμενος αυτό, a there is no man which shall do a miraείπεν αυτοίς: .

cle in my name, that b can lightly speuk a And he took a child, and set him in evil of me. the midst of them: and when he had Many will say to me in that day, taken him in his arms, he suid unto them, Lord, Lord, have we not prophesied

a And he took them up in his arms, in thy name? and in thy name have put his hands upon them, and blessed cast out devils ? and in thy name them, Mark x. 16. And Jesus called a done many wonderful works? Matt. little child unto him, and set him in vii. 22. Then certain of the vagabond the midst of them, Matt. xviii. 2, Jews, exorcists, took upon them to and xix. 14, 15.

call over them which had evil spirits. VER. 37.

the name of the Lord Jesus, saying, "Ος εάν έν των τοιούτων παιδίων δέξηται | We adjure you by Jesus whom Paul Égi rõ óvózeari mou, le déxerasa tai os preachoth, Acts xix. 13.

20

κονος. .

[ocr errors]

VOL. I

« PreviousContinue »