Page images
PDF
EPUB

Α. D. 33.

MARK X. 3446.

Α. D. 33.

σης ημίν.

[ocr errors]

αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα

VER. 40. αναστήσεται,

Το δε καθίσαι εκ δεξιών μου και εξ And they shall mock him, and shall | ευωνύμων μου ουκ έστιν εμόν δούναι, αλλ' scourge him, a and shall spit upon him, ois úroipcotas. and shall kill him : and the third day he shall rise again.

But to sit on my right hand and on

my left hand is not mine to give; but it a And some began to spit on him, shall be given to them for whom it is and to cover his face, and to buffet prepared. him, and to say unto him, Prophesy,

VER. 41. xiv. 65. Then did they spit in his face, Και ακούσαντες οι δέκα, ήρξαντο άγα: and buffeted him, Matt. xxvi. 67. νακτείν περί Ιακώβου και Ιωάννου. VER. 35.

And when the ten heard it, they began Και προσπορεύονται αυτώ Ιάκωβος, και to be much displeased with James and Ιωάννης, οι υιοί Ζεβεδαίου, λέγοντες: Διδάσ- | John. καλε, θέλομεν ίνα και εάν αιτήσωμεν, ποιή

VER. 42. ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς,

λέγει αυτούς οίδατε ότι οι δοκούντες άρ* And James and John, the sons of I χειν των εθνών, κατακυριεύουσιν αυτών και Zebedee, come unto him, saying, Master, οι μεγάλοι αυτών, κατεξουσιάζουσιν αυτών. we would that thou shouldest do for us

But Jesus called them to him, und whatsoever we shall desire.

saith unto them, Ye know that they which a See on Matt. XX. ver. 20-34. are accounted to rule over the Gentiles VER. 36.

exercise lordship over them; and their ο δε είπεν αυτοίς: Τι θέλετε ποιήσαι | great ones exercise authority upon them.

* Or, think good. με υμίν ;

VER. 43. And he said unto them, What would ye that I should do for you?

Ούχ ούτω δε έσται εν υμϊν· αλλ' 8ς

εάν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται VER. 37.

διάκονος υμών: Οι δε είπον αυτώ. Δός ημϊν ένα είς εκ But so shall it not be among you : but δεξιών σου και είς εξ ευωνύμων σου καθίσω- | whosoever will be great among you, shall μεν εν τη δόξη σου.

be
your

minister: They said unto him, Grant unto us

VER. 44. that we may sit, one on thy right hand, Και δς αν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, and the other on thy left hand, in thy | έσται πάντων δούλος. glory.

And whosoever of you will be the chiefVER. 38.

est, shall be servant of all. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς Ουκ οίδατε

VER. 45. τί αιτείσθε δύνασθε πιεϊν το ποτήριον και

Και γαρ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε εγώ πίνω, και το βάπτισμα και εγώ βαπ- διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι, και δούναι τίζομαι, βαπτισθήναι ;

την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών. But Jesus said unto them, Ye know

For even the Son of man came not to not what ye ask : can ye drink of the be ministered unto, but to minister, and cup that I drink of? and be baptized to give his life a ransom for many. with the baptism that I am baptized with?

VER. 46.
VER. 39.

Και έρχονται εις Ιεριχών και εκπορευοοι δε είπον αυτώ· Δυνάμεθα. ο δε μένου αυτού από Ιεριχώ, και των μαθηΙησούς είπεν αυτοίς: Το μεν ποτήριον

8

των αυτού, και όχλου ικανού, υιός Τιμαίου εγώ πίνω, πίεσθε και το βάπτισμα, ο Bαρτίμαιος ο τυφλός εκάθητο παρά την εγώ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε»

οδόν προσαιτών. And they say unto him, We can. And And they came to Jericho: and as he Jesus said unto them, Ye shall indeed went out of Jericho with his disciples and drink of the cup that I drink of ; and a great number of people, blind Bartiwith the baptism that I am baptized withal mæus, the son of Timæus, sat by the highshall ye be baptized :

way side begging.

Α. D. 33.

MARK x. 47--52.-xI. 1-8.

Α. D. 33.

me.

[ocr errors]

VER. 47.

lem, unto Bethphage and Bethany, at the Και ακούσας ότι 'Ιησούς ο Ναζωραϊός εσ

mount of Olives, he sendeth forth two of

his disciples, τίν, ήρξατο κράζειν, και λέγειν' ο υιός

a See on Matt. xxi. ver. 1-3. 6– Δαβίδ, Ιησού, ελέησόν με.

12. 17. And when he heard that it was Jesus of

VER. 2. Nazareth, he began to cry out, and say,

Και λέγει αυτούς: “Υπάγετε εις την Jesus, thou son of David, have mercy on

κώμην την κατέναντι υμών» και ευθέως VER. 48.

εισπορευόμενοι εις αυτήν, ευρήσετε πώλον Και επετίμων αυτώ πολλοί ένα σιωπή δεδεμένον, εφ' όν ουδεις ανθρώπων κεκάθικε:

λύσαντες αυτόν άγάγετε. ση· ο δε πολλώ μάλλον έκραζεν: Υιέ Δα

And saith unto them, Go your way βίδ, ελέησόν με.

into the village over against you: and as And many charged him that he should soon as ye be entered into it, ye shall find hold his peace: but he cried the more a a colt tied, whereon never man sat; loose great deal, Thou son of David, have him, and bring him. mercy on me.

VER. 3. VER. 49. Και στάς ο Ιησούς, είπεν αυτόν φωνηθή- το; είπατε: "οτι ο Κύριος αυτού χρείαν

Και εάν τις υμίν είπη: Τι ποιείτε τούναι και φωνούσι τον τυφλόν, λέγοντες αυ- έχει και ευθεως αυτόν αποστελεί ώδε. τω· Θάρσει, έγειραι" φωνεί σε.

And if any 'man say unto you, Why And Jesus stood still, and commanded do ye this ? say ye that the Lord hath him to be called. And they call the blind need of him; and straightway he will man, saying unto him, Be of good com

send him hither. fort, rise; he calleth thee.

VER. 4.
VER. 50.

'Απήλθον δε, και εύρον τον πώλον δεδε“Ο δε, αποβαλών το ιμάτιον αυτού, ανασ-μένον προς την θύραν έξω επί του αμφόδου, τας ήλθε προς τον Ιησούν.

και λύουσιν αυτόν. And he, casting away his garment, And they went their way, and found rose, and came to Jesus.

the colt tied by the door without in a place VER. 51.

where two ways met; and they loose him. Και αποκριθείς, λέγει αυτώ ο Ιησούς:

VER. 5. τι θέλεις ποιήσω σοι ; ο δε τυφλός είπεν

Και τινες των εκεϊ εστηκότων έλεγαν αυτώ· Ραββονι, ένα αναβλέψω.

αυτοίς· Τί ποιείτε λύοντες τον πώλον και And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto said unto them, What do ye, loosing the

And certain of them that stood there thee? The blind man said unto him, colt ? Lord, that I might receive my sight.

VER. 6.
VER. 52.

Οι δε είπον αυτούς καθώς ενετείλατο και ο δε Ιησούς είπεν αυτώ "ΥπαγεΙησούς· και αφήκαν αυτούς. πίστις σου σέσωκέ σε. Και ευθέως ανέ And they said unto them even as Jesus βλεψε, και ήκολούθει τώ Ιησού εν τη οδώ. had commanded : and they let them go. And Jesus said unto him, Go thy way;

VER. 7. a thy faith hath * made thee whole. And immediately he received his sight, and | και επέβαλον αυτώ τα ιμάτια αυτών, και

Και ήγαγον τον πώλον προς τον Ιησούν, f ollowed Jesus in the wuy.

εκάθισεν επ' αυτώ. * Or, saved thee. a See on Matt. xv. ver. 28. clause 2.

And they brought the colt to Jesus, and

cast their garments on him; and he sat CHAP. XI._VER. 1. Και ότε εγγίζουσιν εις Ιερουσαλήμ, εις

VER. 8. Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος των

Πολλοί δε τα ιμάτια αυτών έστρωσαν ελαιών, αποστέλλει δύο των μαθητών αυ- και εις την οδόν» άλλοι δε στοιβάδας έκοπτον εκ του,

των δένδρων, και έστρώννυον εις την οδόν. * And when they came nigh to Jerusa And many spread their garments in

upon him.

Α. D. 33:

MARK XI. 8-21.

Α. D. 33.

the way: and others cut down branches | και τας τραπέζας των κολλυβιστών, και of the trees, and strained them in the way. Η τας καθέδρας των πωλούντων τας περιστεVER. 9.

ράς, κατέστρεψε. Και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες a And they come to Jerusalem : and έκραζον, λέγοντες· Ωσαννά, ευλογημένος ο Jesus went into the temple, and began to έρχόμενος εν ονόματι Κυρίου:

cast out them that sold and bought in the And they that went before, and they moneychangers, and the seats of them

temple, and overthrew the tables of the that followed, cried, saying, Hosannu; that sold doves; Blessed is he that cometh in the name of the Lord :

a See on Matt. xxi. ver. 12, 13. VER. 10.

VER. 16. Ευλογημένη η έρχομένη βασιλεία εν

Και ουκ ήφιες να τις διενέγκη σκεύος διά ονόματι Κυρίου, του πατρός ημών Δαβίδ

του ιερού. Ωσαννά εν τοις υψίστοις. Blessed be the kingdom of our father should carry any vessel through the tem

And would not suffer that any man David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

ple.

VER. 17.
VER. 11.

Και εδίδασκε, λέγων αυτοϊς: Ου γέγΚαι εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς, ραπται: “Οτι ο οίκός μου, οίκος προσευκαι εις το ιερόν και περιβλεψάμενος πάν-χής κληθήσεται πάσι τοις έθνεσιν ; υμείς τα, οψίας ήδη ούσης της ώρας, εξήλθεν εις | δε εποιήσατε αυτόν σπήλαιον ληστών. Βηθανίαν μετά των δώδεκα.

And he taught, saying unto them, Is And Jesus entered into Jerusalem, and it not written, My house shall be called into the temple : and when he had looked of all nations the house of prayer ? but round about upon all things, and now the ye have made it a den of thieves. eventide was come, he went out unto

VER. 18.
Bethany with the twelve.
VER. 12.

Και ήκουσαν οι Γραμματείς και οι 'ΑρΚαι την επαύριον εξελθόντων αυτών από χιερείς, και εζήτουν πώς αυτόν απολέσου

σιν· εφοβούντο γαρ αυτόν, ότι πάς ο όχλος Βηθανίας, επείνασε.

εξεπλήσσετο επί τη διδαχή αυτού. a And on the morrow, when they were

a And the Scribes und Chief Priests heard come from Bethany, he was hungry:

it, and sought how they might destroy a See orr Matt. xxi. ver. 19, 20.

him: b for they feared him, because all VER. 13.

the people was astonished at his doctrine. Και ιδών συκήν μακρόθεν, έχουσαν φύλ.

a See on Matt. xii. ver. 14. λα, ήλθεν ει άρα ευρήσει τι εν αυτής και

b See on Matt. vii. ver. 28. ελθών επ' αυτήν, ουδέν εύρεν ει μη φύλλα

VER. 19. ου γαρ ήν καιρός σύκων.

Και έτε οψέ εγένετο, εξεπορεύετο έξω And seeing a fig tree afar off having aña Trónews. leuves, he came, it haply he might find

And when even was come, he went out any thing thereon : and when he came

of the city. to it, he found nothing but leaves ; for

VER. 20. the time of figs was not yet.

Και πρωί παραπορευόμενοι, είδον την συVER. 14.

κήν έξηραμμένην έκ ριζών. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή: Μηκέτι έκ σου εις τον αιώνα μηδείς καρπόν φά- νυ, εhey saw the fg tree dried up from

a And in the morning, as they passed γοι. Και ήκουον οι μαθηταί αυτού.

the roots. And Jesus answered and said unto it,

a See on Matt. xxi. ver. 20-22. No man eat fruit of thee hereafter for And his disciples heard it.

VER. 21.
VER. 15.

Και αναμνησθεις ο Πέτρος, λέγει αυτώ Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα και εισελ. Ραββί, δε, ή συκή ήν κατηράσω εξήρανθεών ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τώ ιερώ: And Peter calling to remembrance

ever,

τα.

Α. D. 33.

MARK XI. 21-33.-XII. 1.

Α. D. 33.

saith unto him, Master, behold, the fig- come to him the Chief Priests, and the tree which thou cursedst is withered away! Scribes, and the elders, VER. 99:

a See on Matt. xxi. ver. 23-27. και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει αυτούς

VER. 28. Εχετε πίστιν Θεού.

Και λέγουσιν αυτώ 'Εν ποία εξουσία And Jesus answering saith unto them, ταύτα ποιείς και και τις σοι την εξουσίαν Have * faith in God.

ταύτην έδωκεν, ένα ταύτα ποιής; * Or, the faith of God.

And say unto him, By what authority VER. 23.

doest thou these things ? and who gave 'Αμήν γάρ λέγω υμίν, ότι ός αν είπη τω| this authority to do these things ? όρει τούτω· "Αρθητι, και βλήθητι εις την

VER. 29. θάλασσαν και μη διακριθή εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύση ότι και λέγει γίνε- | 'Επερωτήσω υμάς καγώ ένα λόγον, και

ο δε Ιησούς αποκρίθεις, είπεν αυτοίς: ται· έσται αυτό και εάν είπη.

αποκρίθητέ μοι, και έρώ υμίν εν ποία εξουFor verily I say unto you, That who- σία ταύτα ποιώ. soever shall say unto this mountain, Be

And Jesus answered and said unto thou removed, and be thou cast into the them, I will also ask of you one *question, sea; and shall not doubt in his heart, hut and answer me, and I will tell you by shall believe that those things which he what authority I do these things. saith shall come to pass; he shall have

* Or, thing. whatsoever he saith. VER. 24.

VER. 30.

Το βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ήν, και Διά τούτο λέγω υμίν, πάντα όσα αν

εξ ανθρώπων και αποκρίθητέ μοι. προσευχόμενοι αιτείσθε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έσται υμίν,

The baptism of John, was it from heaTherefore I say unto you, What things I ven, or of men?" answer me. soever ye desire, when ye pray, believe that

VER. 31. ye receive them, and ye shall have them. Και ελογίζοντο προς εαυτούς, λέγοντες VER. 23.

Εάν είπωμεν, Εξ ουρανού, ερεϊ: Διατί ούν

ουκ έπιστεύσατε αυτό; Και όταν στήκατε προσευχόμενοι, αφίετε εί τι έχετε κατά τινος· ένα και ο πατήρ And they reasoned with themselves, υμών δεν τους ουρανούς άφη υμίν τα παραπ- saying, If we shall εαυ, From heaven; he τώματα υμών.

will say, Why then did ye not believe

him ? a And when ye stand praying, forgive,

VER. 32. if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may for

'Αλλ' εαν είπωμεν· 'Εξ ανθρώπων give you your trespasses.

εφοβούντο τον λαόν άπαντες γαρ είχον τον,

Ιωάννην, ότι όντως προφήτες ήν. a See on Matt. vi. ver. 12. clause 3.

But if we shall say, Of men ; they VER. 26.

feared the people: for all men counted Ει δε υμείς ούκ άφίετε, ουδε ο πατήρ | John, that he was a prophet indeed. υμών και εν τοίς ουρανούς αφήσει τα παραπ

VER. 38. τώματα υμών.

Και αποκριθέντες, λέγουσι τω Ιησού But if ye do not forgive, neither will ' Ουκ οίδαμεν. Και ο Ιησούς αποκριθείς, your Father which is in heaven forgive λέγει αυτοϊς: Ουδε εγώ λέγω υμίν εν ποία your trespasses.

εξουσία ταύτα ποιώ. VER. 27.

And they answered and said unto JeΚαι έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυμα και με, We cannot tell. And Jesus answerεν τω ιερώ περιπατούντος αυτού, έρχονται

ing saith unto them, Neither do I tell προς αυτόν οι Αρχιερείς, και οι Γραμμα

you by what authority I do these things. τείς, και οι Πρεσβύτεροι

CHAP. XII.- VER. 1. a And they come again to Jerusalem: Και ήρξατο αυτοϊς εν παραβολαίς λέγειν· and as he was walking in the temple, there I'Αμπελώνα έφύτευσεν άνθρωπος, και πε

[ocr errors]

Α. D. 33.

MARK XII. 1–14.

Α. D. 33.

ριέθηκε φραγμόν, και ώρυξεν υπολώνιον, και

VER. 8. ώκοδόμησε πύργον, και εξέδοτο αυτον γεωργούς, και απεδήμησε.

Και λαβόντες αυτόν, απέκτειναν, και

εξέβαλον έξω του αμπελώνος. And he began to speak unto them by parables. a Acertain man planted a vine

And they took him, and killed him, yard, and set an hedge about it, and dig- and cast him out of the vineyard. ged a place for the winefat, and built a

VER. 9. tower, and let it out to husbandmen, and Τί ούν ποιήσει ο κύριος του αμπελώνος και went into a far country.

Έλεύσεται και απολέσει τους γεωργούς, aSee on Μatt. xxi. ver. 33-42. | και δώσει τον αμπελώνα άλλοις. VER. 2.

What shall therefore the lord of the Και απέστειλε προς τους γεωργούς τω Ι the husbandmen, and will give the vine

vineyard do? He will come and destroy καιρώ δούλον, ένα παρά των γεωργών λάβη | gard unto others. από του καρπού του αμπελώνος. And at the season he sent to the hus

VER. 10. bandmen a servant, that he might receive Ουδε την γραφήν ταύτην ανέγνωτε; Λίfrom the husbandmen of the fruit of the | θον δν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ουvineyard.

τος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας: VER. S.

And have ye not read this Scripture ;' Οι δε, λαβόντες αυτόν, έδειραν, και | The stone which the builders rejected is απέστειλαν κενόν.

become the head of the corner : And they caught him, and beat him,

VER. 11. and sent him away empty.

Παρά Κυρίου εγένετο αύτης και έστι VER. 4.

θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών. Και πάλιν απέστειλε προς αυτούς άλ.

This was the Lord's doing, and it is λον δούλον κακείνον λιθοβολήσαντες εκε- | marvellous in our eyes ? φαλαίωσαν, και απέστειλαν ητιμωμένον.

VER. 19. And again he sent unto them another Και εζήτουν αυτόν κρατήσαι και εφοβήservant; and at him they cast stones, and | Θησαν τον όχλον: έγνωσαν γαρ ότι προς wounded him in the head, and sent him | αυτούς την παραβολήν είπε και αφέντες away shamefully handled.

αυτόν, απήλθον. VER. 5.

a And they sought to lay hold on him, Και πάλιν άλλον απέστειλε κακείνον he had spoken the parable against them :

but feared the people : for they knew that απέκτειναν και πολλούς άλλους, τους μεν αnd they left him, and went their way. δέροντες, τους δε αποκτείνοντες.

a See on Matt. xxi. ver. 45, 46. And again he sent another; and him

VER. 13. they killed, und many others; beating some, and killing some.

Και αποστέλλουσι προς αυτόν τινας των VER. 6.

Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, ένα αυτόν

αγρεύσωσι λόγω. "Ετι ούν ένα υιον έχων αγαπητός αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, | the Pharisees and of the Herodians, to

a And they send unto him certain of λέγων· “Οτι εντραπήσονται τον υιόν μου.

catch him in his words. Having yet therefore one son, his well

a See On Matt. Χxii. ver. 16-22. εε beloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son.

VER. 14.
VER. 7. .

οι δε ελθόντες λέγουσιν αυτώ. ΔιδάσΕκείνοι δε οι γεωργοί είπον προς εαυ- καλε, οίδαμεν ότι αληθής εί, και ου μέλει τούς: “Οτι ούτος εστιν κληρονόμος• δεύτε,

σοι περί ουδενός ου γαρ βλέπεις εις πρόσαποκτείνωμεν αυτόν, και ημών έσται και εδόν του Θεού διδάσκεις: "Εξεστι κήνσα

ωπον ανθρώπων, αλλ' επ' αληθείας την κληρονομία.

Καίσαρι δούναι, και ού; δώμεν, και μη δώμεν ; But those husbandmen said among And when they were come, they say themselves, This is the heir ; come, unto him, Master, we know that thou art kill him, and the inheritance shall be our's,'true, and carest for no man:

let us

for thou

« PreviousContinue »