Page images
PDF
EPUB

E kau Iesu Kristo ka

MARAKO

Ahaaina a ka Hakz

anei?

wau anei? a oke kahi, owau, palaia mai, Nau e hahau aku i ke kahu, a e puehu wale aku no ka poe hipa.

28. Aka mahope iho o ko'u

20. Pane aku la ia, i aku la ia lakou, O ke kahi o ka poe umi a me kumamalua eola hou ana mai, e hele aku komo pu ana kona lima me au i ke pa, oia no ia.

au mamua o oukou i Galilaia.

29. I mai la Petero ia ia, Ina e hihia lakou a pau, aole loa wau.

21. Ke hele aku nei no ke Keiki a ke kanaka, e like me ka mea i palapalaia mai ai nona, aka o ka mea nana e kumakaia aku ke Keiki a ke kanaka, mai pomaikai ia ka-hiki ke kani o ka moa ku alua, naka ina aole hanauia mai ia. a ekolu au hooleole ana mai 22. A i ko lakou ai ana, ia'u. lalau ae la Iesu i ka barena, hoomaikai aku la, wawahi iho la, a haawi aku la ia lakou,

30. I aku la Iesu ia ia, Oia io ke hai aku nei au ia oe, i keia la, a i keia po no, aole e

31 Alaila olelo ikaika mai la o Petero, Aole loa wau e hooleole aku ia oe, a make pu

aku la, E lawe, a ai, o koukaua, pela pu mai la lakou a kino keia.

23. Alaila lalau aku la ia i ke kiaha, a ua hoomaikai aku la, alaila haawi aku la ia na lakou, a inu iho la lakou a pau.

pau.

32. Alaila hele mai la lakou i kahi o Getesamene ka inoa, i mai la ia i kana poe haumania, E noho oukou manei i ka'u pule ana,

24. I aku la ia ia lakou, O 33. A kono aku la ia ia ko'u koko keia no ke kauo-Petero, a me Iakobo, a me Ioha hou, ua hookahe ia no na ane, ilaila ka hoomaka ana o kanaka he nui loa. kona hoomino, a me ka minamina loa.

25. Oia io ke hai aku nei au ia oukou, Aole au e inu hou aku i ka mea noloko mai o ka hua waina, a hiki aku i ka la e inu ai au i ka waina hou iloko o ke aupuni a ke Akua.

26. A oki ae la ka himeni ana, hele aku la lakou iwaho ma ka mauna o Elaio.

34. I mai la ia ia lakou, Ua minamina loa kuu uhane, me he me la e make: e kali oukou manei, a e makala no hoe.

35. Hele iki aku la ia a a hoopalaha iho la ia ia ma ka lepo, a pule aku la, ina e pono ia mea e laweia'ku ia hora.

27. I aku la Iesu ia lakou, I neia po e hihia oukou, no 36. I aku la ia, E Aba, E ko'u nei, no ka mea ua pala-ka Makua, ua pono na mea

a pau loa ia oe, e lawe aku | lo, a me ka
oe i keia kiaha o'u, aka hoi, ko.
aole ko'u makemake e hana-
ia, aia o kou.

37. Hoi mai la ia, loaa iho la lakou ia ia e hiamoe ana, i mai la ia ia Petero, E Simona e, ke hiamoe nei anei oe? aole anei e hiki ia oe ke makala i hookahi hora?

38. E makala oukou a e pule, o hoohihiaia mai oukou; ua makemake ka naau, aka o ke kino, ua nawaliwali ia.

39. Hele hou aku la ia, pule aku la i ua mau olelo la

[merged small][ocr errors]

40. A hoi mai la ia, loaa hou no lakou e hiamoe ana, no ka mea ua maaloeloe,ko lakou maka, aole nae lakou i ike i ka mea e olelo aku ai ia ia.

41. Hele hou mai la ia ia lakou, o ke kolu ia o kona hele ana mai, i mai la ia ia lakou, E hiamoe aku oukou, e ku ka luhi: ua pau, ua hiki mai nei ka hora, aia hoi, ua kumakaiaia ke keiki a ke kanaka i ka lima o ka poe hewa.

[ocr errors]

poe kanaka kahi

44. A o ka mea nana e kumakaia mai, waiho ae la ia i hoailona na lakou, i ae la, O ka mea a'u e honi aku ai la, oia no ia, e hopu a alakai aku ia ia.

45. A hiki mai la ia, alaila hele koke ae la ia io na la, i ae la, E Rabi, E Rabi, a honi ae la ia ia.

46. Lalau iho la ko lakou lima ia ia, hopu iho la.

47. A o ke kahi o lakou e ku ana malaila, unuhi_ae la ia i kana pahi kaua, hahau iho la i ke kahi aipuupuu o ke Kahuna nui, a moku ae la kona pepeiao.

48. Pane aku la Iesu i aku la ia lakou, Ea, I hele mai nei anei oukou iwaho nei, me na pahi a me na newa, e hopu mai me he powa la wau?

49. Me oukou au i noho ai iloko o ka luakini, i ke ao ana aku i kela la i keia la, aole oukou i hopu mai ia'u, aka ua ko iho nei no ka palapala i kakauia'i.

42. E ku nui ae iluna, e 50. Haalele iho la kana haele kakou; aia hoi, ke ko-poe haumana a pau ia ia, hee koke mai nei ka mea nana aku la.

wau e kumakaia mai.

51. Hahai aku la ia ia ke kahi kanaka opiopio, e aahua ana i ke kapa olona ma ka ili, lalau iho la ka poe koa ia ia:

43. I kana olelo ana, wikiwiki mai la o Iuda, ke kahi o ka poe umikumamalua, oia pu mai me na kanaka he nui loa, me na pahi-kaua, a me na newa, na ka poe Kahuna nui la. mai, a me ka poe Kakau-ole- 53. Alakai aku la lakou ia

52. Haalele iho la ia i ke kapa olona, a holo wale aku

Hoole Petero i kona

MARAKO.

ike ana o Iesu Kristo.

Iesu i ke Kahuna nui, ua joia no, a e ike mai aunei ouakoakoaia pu mai la no me ia kou i ke Keiki a ke kanaka nei, e noho ana i ka lima akau o ka mana, a e hele mai ana maluna iho o ke ao o ka lani.

ka poe Kahuta nui a pau, a
me ka poe Kakau-olelo, a me
ka poe
kahiko.

54. Hahai aku la no o Pe

tero ia ia mahope wale aku 63. Alaila haehae ae la ke no, a hiki i ka hale o ke Ka- Kahuna nui i kona kapa, i ae huna nui, a noho pu ia me kala, No ke aba la kakou e mapoe aipuupuu e lalana ia ia kemake hou ai i mea hoike iho i ke ahi.

mai?

55. Imi iho la ka poe Ka- 64. Ua lohe ae la oukou i huna nui a me ka poe alii i kona hoohiki ino ana, pehea olelo no Iesu e make ai, aole la ko oukou manao la? Hoonae i loaa. hewa mai la lakou a pau ia ia, e pono no ia e make.

56. A he nui no hoi ka poe i wahahee mai ia ia aole nae i pili pu ka lakou olelo.

57. Ku ae la ke kahi mau mea iluna i wahahee mai ia ia, i mai la,

65. Kuhakuha aku la ke kahi poe ia ia, uhi iho la ke kahi poe i kona maka, kuikui aku là ia ia me ka i aku, E, E hai mai; a kuikui aku la ka 58. Ua lohe no maua i ka-poe ilamuku ia ia ma ko lana mea i olelo mai ai, E wa- kou poho lima. wahi au i keia luakini i hanaia e ka lima, a na'u e kukulu hou me ka lima ole, a po akolu no paa.

59. Aole nae e pili pu ka laua olelo.

66. I ko Petero noho ana ilalo i ka pa, hele mai la ke kahi kaikamahine o ke Kahuna nui;

67. A ike mai la ia ia Petero e lalana ia ia iho, nana ae la ia ia ia, i ae la, O oe paha ke kahi me Iesu ka Nazarina?

60. Ku ae la iluna ke Kahuna nui iwaena konu olakou, ninau aku la ia Iesu, i aku la Aole anei oe e ekemu mai? heaha la keia mea a laua ela, hoike mai la ia oe?

61. Paa iho la kona waha aole i ekemu iki mai. Ninau hou aku la ke Kahuna nui ia ia, i aku la, O oe no anei ka Mesia, ke Keiki a ka mea kiekie?

62. Olelo mai la Iesu. Ae,

68. Hoole aku la ia, i aku

Aole au ike ia ia, aole au lohe pono i kau mea i olelo mai la. Alaila hele aku la ia iwaho i ka puka, a kani mai la ka moa.

69. Ike hou mai la ke kaikamahine ia ia, a olelo ae la i ka poe e ku ana malaila, Oia nei no ke kahi me lakou.

5. Aole Iesu i ekemu iki aku, no ia mea, kahaha iho la ko Pilato naau.

6. Eia ke kahi hana ana i kela aha-aina, o ka wehe aku i ke kahi kanaka pio na lakou,

70. Hoole hou aku la ia, a mahope iho i ae la ka poe e ku ana malaila ia Petero, Oia io, ooe no ke kahi o lakou, no ka mea, no Galilaia oe, a ua hoike mai kou leo ia oe. 71. Ilaila kona pili ana ko-i ka lakou mea makemake ai. na mau walu, a me ka hoohi- 7. Malaila no ke kahi, o ki ino ana, Aole au ike ia ka- Baraba kona inoa, ua nakinanaka a oukou i olelo mai nei. ki pu ia me ka poe i kipikipi, 72. Kani hou mai la ka oia no nae ka i pepehi wale ia moa, o ka lua ia o ke kani kipikipi ana. ana, Alaila manao iho la o Petero i ka Iesu olelo ana mai ia ia, Aole e hiki i ke kani ana o ka moa ku alua, ekolu au hooleole ana mai ia'u. Noonoo ae la ia me ka ue nui loa.

MOKUNA XV.

Ua laweia Iesu imua o Pilato.

8. Alaila nonoi aku la ia ia ka nui o kanaka, me ka leo nui loa, e hana mai ia no lakou e like no me kana hana mamua.

9. Pane aku la Pilato ia lakou i aku la, Ke makemake nei anei oukou e wehe aku au i ke Alii o ka poe Iudaio na oukou?

10. No ka mea ua ike ia

KAKAHIAKA' ae la, aha no ka paonioni i hoopii mai ai

olelo iho la ka poe ka poe Kahuna nui ia ia.

Kahuna nui, a me ka poe kahiko, a me na'lii a pau, a na kinaki ia Iesu, a lawe aku a haawi ia ia ia Pilato.

2. Ninau ae la Pilato ia ia, O oe no anei ke Alii o ka poe Iudaio? Pane mai la ia, i mai la ia ia, Oia no kau e olelo mai la.

3. Ahewa aku la ka poe Kahuna nui ia ia, i na me he nui loa.

4. Ninau hou ae la Pilato îa ia, i ae la, E, Aole anei oe e ekemu iki mai? aia ua nui loa ko lakou ahewa ana mai

ia oe.

11. Hookonokono ae la ka poe Kahuna nui i ka nui o kanaka i wehe mai ia ia Baraba na lakou.

12. Ninau hou mai la Pilato, i mai ia lakou, Heaha la ko oukou makemake e hana aku ai au i ka mea a oukou i kapa ai o ke Alii o ka poe Iudaio?

13. Kahea hou aku la lakou, e make ia ma ke kea.

14. Alaila ninau mai la o Pilato, No ke aha? heaha la kana hewa i hana mai ai? Uwa nui aku la lakou e make ia ma ke kea.

Hookuia Baraba. Kauia MARAKO

Iesu ma ke kea.

15. Wehe aku la Pilato ia | 24. A makia aku la lakou Baraba na lakou, no ka mea ia ia i ke kea, alaila puunaue

ua makemake no ia e hoooluolu i kanaka, a ua hahau iho la ia ia Iesu, alaila haawi aku la ia ia e make ma ke kea.

iho la lakou i kona kapa, a puu iho la no hoi, i ike lakou i ko lakou mea e lawe ai.

25. I ke kolu o ka hora ko lakou makia ana ia ia ma ke

16. Alakai aku la ka poe koa ia ia i ke keena hookolo-kea. kolo, a hoouluuluia mai ka poe koa a pau.

17. Hoaahu lakou ia ia i ke kapa ula, a hookomo iho la lakou i papale kakalaioa.

18. Aloha aku la lakou ia ia, i aku la, E ola oe, E ke Alii o ka poe Iudaio.

26. Eia ka palapala i hooakaka ai i kona hewa, ua kau ia maluna, O KE ALII O KA POE IUDAIO.

27. Makia pu aku la lakou me ia i na powa elua, o ke kahi ma ka lima akau, a o ke kahi ma ka lima hema.

28. Ilaila ke ko ana o ka

19. Hahau iho la lakou maluna o kona poo i ka laau, apalapala i oleloia mai ai, Ua kuhakuha aku la lakou ia ia, helu pu ia oia me ka poe lawe a kukuli iho la lakou e hoo- hala. mana aku ia ia. 20. A pau ko lakou hoowahawaha ana, alaila wehe ae la lakou i ke kapa ula, a hookomo hou i kona kapa iho, a alakai aku la ia ia e makia ma ke kea.

29. O ka poe e maalo ana malaila ae, hoomaewa aku la lakou ia ia me ka hookunokunou i ko lakou poo, i aku la, E, Ooe ka mea i wawahi i ka luakini, a po akolu kukulu hou oe a paa,

21. A kui aku la lakou i ke 30. E hoola oe ia oe, a e kahi kanaka ia Simona, no iho mai oe mai luna mai o ke Karinaio, e lawe i kona kea, ikea.

hele ae ana ia mai kauhale 31. Pela pu aku la no hoi mauka mai, o ka makuaka-ka poe Kahuna nui, a me ka ne ia o Alexanedero a me Ru-poe Kakau-olelo i hoomaewa po. ai, i aku la lakou ia lakou iho no, Hoola no oia ia hai, aka, oia iho, aole e hiki ia ia ke hoola.

22. A lawe mai la lakou ia ia i Gologota, o ke ano keia, i ka hoohalike ana He wahi puniu

23. Haawi aku la lakou ia ia i wahi waina e inu, ua wili pu ia me ka mura, aole nae ja i inu.

32. E iho mai ka Mesia o ke Alii no Isaraela, mai luna wai o ke kea, i ike kakou, a e manao io aku ia ia. O na mea i kaulia pu ia me ia, hoo

« PreviousContinue »