Page images
PDF
EPUB

E kau lesu Kristo ka MARAKO Ahaaina a ka H wau anei? a o ke kahi, owau, palaia mai, Nau e hahau anei?

i ke kahu, a e puehu wale 20. Pane aku la ia, i aku no ka poe hipa. la ia lakou, O ke kahi o ka 28. Aka mahope iho ok poe umi a me kumamalua eola hou apa mai, e hele a komo pu ana kona lima me au mamua o oukou i Galila au i ke pa, oia no ia.

29. I mai la Petero ia í 21. Ke hele aku nei no ke Ina e hihia lakou a pau, aol Keiki a ke kanaka, e like me loa wau. ka mea i palapalaia mai ai 30. I aku la Iesu ia ia, Oia nona, aka o ka mea nana e io ke hai aku nei au ia oe, kumakaia aku ke Keiki a ke keia la, a i keia po no, aole e kanaka, mai pomaikai ia ka- hiki ke kani o ka moa ku alua, naka ina aole hanauia mai ia. a ekolu au hooleole ana mai

22. A i ko lakou ai ana, ia’u. lalau ae la lesu i ka barena, 31 Alaila olelo ikaika mai hoomaikai aku la, wawahi iho la o Petero, Aole loa wau e la, a 'haawi aku la ia lakou, i hooleole aku ia oe, a make pu aku la, E lawe, a ai, o kou kaua, pela pu mai la lakou a kino keia.

pau. 23. Alaila lalau aku la ia i 32. Alaila bele mai la lake kjaha, a ua hoomaikai aku kou i kahi o Getesamene ka la, alaila haawi aku la ia na inoa, i mai la ia i kana poe Jakou, a inu iho la lakou a haumatia, Enoho oukou mapau.

nei i ka’u pule ana, 24. I aku la ia ia lakou, O 33. A kono aku la ia ia ko'u koko keia no ke kauo- Petero, a me Iakobo, a me loha hou, ua hookahe ia no na ane, ilaila ka hoomaka ana o kanaka he nui loa.

kona hoomino, a me ka mina25. Oia io ke hai aku nei mina loa. au ia oukou, Aole au e inu 34. I mai la ia ia lakou, hou aku i ka mea noloko mai Ua minamina loa kuu uhane, o ka hua waina, a hiki aku me he me la e make: e kali i ka la e inu ai au i ka waina oukou manei, a e makala no hou iloko o ke aupuni a ke hoe. Akua.

35. Hele iki aku la ia à 26. A oki ae la ka himeni a hoopalaha ibo la ia ia ma ana, hele aku la lakou iwaho ka lepo, a pule aku la, ina e ? ma ka mauna o Elaio.

pono ia mea e laweia’ku ia 27. I aku la Iesu ia lakou, hora. I neia po e hibia oukou, no 36. I aku la ia, E Aba, E ko'u pei, no ka mea ua pala-Ika Makua, ua pono da mea

no.

a pau loa ia oe, e lawe aku lo, a me ka poe kanaka kahioe i keia kiaha o’u, aka hoi, ko. aole ko’u makemake e hana 44. A o ka mea pana e kuia, aia o kou.

makaia mai, waiho ae la ia i 37. Hoi mai la ia, loaa iho hoailona na lakou, i ae la, O la lakou ia ia e biamoe ana, i ka mea a'u e honi aku ai la, mai la ia ia Petero, E Simo-oia no ia, e hopu a alakai aku pa e, ke hiamoe nei apei oe? ia ia. aole anei e biki ia oe ke ma 45. A hiki mai la ia, alaila kala i hookabi hora?

hele koke ae la ia io na la, i 38. E makala oukou a e ae la, E Rabi, E Rabi, a hopule, o hoohibiaia mai oukou; di ae la ia ia. ua makemake ka paau, aka o 46. Lalau iho la ko lakou ke kino, ua nawaliwali ia. lima ia ia, hopu iho la.

39. Hele hou aku la ia, 47. A o ke kahi o lakou e pule aku la i ua mau olelo la ku ana malaila, unuhi ae la

ia i kana pahi kaua, hahau 40. A hoi mai la ia, loaa iho la i ke kabi aipuupuu o hou no lakou e hiamoe ana, ke Kahuna pui, a moku ae la no ka mea ua maaloeloe, ko la- kona pepeiao. kou maka, aole pae lakou i 48. Pane aku la Iesu i aku ike i ka mea e olelo aku ai la ia lakou, Ea, I hele mai ia ia.

nei anei oukou iwabo nei, me 41. Hele hou mai la ia ia na pahi a me na newa, e hopu lakou, o ke kolu ia o kona he- mai me he powa la wau? le ana mai, i mai la ia ia la 49. Me oukou au i noho ai kou, E hiamoe aku oukou, e iloko o ka luakini, i ke ao ana ku ka lubi: ua pau, ua hiki aku i kela la i keia la, aole mai nei ka hora, aia hoi, ua oukou i hopu mai ia'u, aka kumakaiaia ke keiki a ke ka- ua ko iho nei no ka palapala i naka i ka lima o ka

рое

hewa. kakauia'i. 42. E ku nui ae iluna, e 50. Haalele iho la kana haele kakou; aia hoi, ke ko- poe baumana a pau ia ia, hee koke mai nei ka mea Dana aku la. wau e kumakaia mai.

51. Habai aku la ia ia ke 43. I kana olelo ana, wiki- kahi kanaka opiopio, e aahua wiki mai la o Iuda, ke kahi o ana i ke kapa olona ma ka ili, ka poe umikumamalua, oia pu lalau iho la ka poe koa ia ia: mai me na kanaka he pui loa, 52. Haalele iho la ia i ke me na pahi-kaua, a me na ne- kapa olona, a holo wale aku wa, na ka poe Kahuna nui la. mai, a me ka poe Kakau-ole-' 53. Alakai aku la lakou ia

Hoole Petero i kona MARAKO. ike ana o lesu Kristo Iesu i ke Kahuna pui, uajoia no, a e ike mai aunei ou akoakoaia pu mai la no me ia kou i ke Keiki a ke kanaka ka poe Kahuga nui a pau, a nei, e noho ana i ka lima me ka poe Kakau-olelo, a me akau o ka mana, a e hele mai ka poe kabiko.

ana maluna iho o ke ao o ka 54. Hahai aku la no o Pe- lani. tero ia ia mabope wale aku 63. Alaila haehae ae la ke no, a hiki i ka hale o ke Ka- Kabuna nui i kona kapa, i ae huna nui, a noho pu ia me ka la, No ke aba la kakou e mapoe aipuupuu e lalana ia ia kemake hou ai i mea hoike iho i ke ahi.

mai? 55. Imi iho la ka

рое

Ka 64. Ua lohe ae la oukou i huna nui a me ka poe alii i kona hoohiki ino ana, pehea olelo no Iesu e make ai, aole la ko oukou manao la? Hoonae i loaa.

hewa mai la lakou a pau ia 56. A he nui no hoi ka poe ia, e pono no ia e make. i wahahee mai ia ia aole nae i 65. Kuhakuha aku la ke pili pu ka lakou olelo.

kahi

poe ia ia, uhi iho la ke 57. Ku ae la ke kahi mau kabi poe i kona maka, kuikui mea iluna i wahahee mai ia aku la ia ia me ka i aku, E, ia, i mai la,

E hai mai; a kuikui aku la ka 58. Ua lohe no maua i ka- poe ilamuku ia ia ma kolana mea i olelo mai ai, Ewa- kou poho lima. wahi au i keia luakipi i ha 66. I ko Petero noho ana naia e ka lima, a na’u e kuku- ilalo i ka pa, hele mai la ke lu hou me ka lima ole, a po kahi kaikamahine o ke Ka

huna nui; 59. Aole nae e pili pu ka 67. A ike mai la ia ia Pelaua olelo.

tero e lalana ia ia iho, nana ae
60. Ku ae la iluna ke Ka- la ia ia ia, i ae la, O oe paha
huna nui iwaena konu olakou, ke kahi me Iesu ka Nazari-
ninau aku la ia Iesu, i aku la na?
Aole anei oe e ekemu mai? 68. Hoole aku la ia, i aku
heaha la keia mea a laua e la, Aole au ike ia ia, aole au
hoike mai la ia oe?

lohe
pono

i kau mea i olelo
61. Paa iho la kona waha mai la. Alaila hele aku la ia
aole i ekemu iki mai. Ninau iwaho i ka puka, a kani mai
hou aku la ke Kahuna nui ia la ka moa.
ia, i aku la, 0. oe no anei ka 69. Ike hou mai la ke kai-
Mesia, ke Keiki a ka mea kamahine ia ia, a olelo ae

la i kiekie?

ka poe e ku ana malaila, Oia 62. Olelo mai la Iesu. -Ae, nei no ke kahi me lakou.

110

akolu no paa.

110

no ka

70. Hoole hou aku la ia, 5. Aole Iesu i ekemu iki a mahope iho i ae la ka poe e aku, no ia mea, kahaha iho la ku ana malaila ia Petero, Oia ko Pilato naau. io, ode no ke kahi o lakou, 6. Eia ke kahi hana ana i

mea, no Galilaia oe, a kela aha-aina, o ka wehe aku ua hoike mai kou leo ia oe. i ke kahi kanaka pio na lakou,

71. Ilaila kona pili ana ko-li ka lakou mea makemake ai. na mau walu, a me ka hoohi 7. Malaila no ke kahi, o ki ino ana, Aole au ike ia ka- Baraba kona inoa, ua nakinanaka a oukou i olelo mai nei. ki pu ia me ka poe i kipikipi,

72. Kani hou mai la ka oia no nae ka i pepehi wale ja moa, o ka lua ia o ke kani kipikipi ana. ana, Alaila manao iho la o Pe 8. Alaila nonoi aku la ia ia tero i ka Iesu olelo ana mai ka nui o kanaka, me ka leo ia ia, Aole e hiki i ke kani nui loa, e hana mai ia no laana o ka moa ku alua, ekolu kou e like no me kana hana au hooleole ana mai ia'u. No- mamua. onoo ae la ia me ka ue nui 9. Pane aku la Pilato ia laloa.

kou i aku la, Ke makemake

nei anei oukou e wehe aku MOKUNA XV. au i ke Alii o ka poe Iudaio Va laweia lesu imua o Pilato.

na oukou?

10. No ka mea ua ike ia

[ocr errors]

olelo iho la ka

рое

ka
poe

Kahuna pui ia ia.
Kahuna nui, a me ka poe ka-

11. Hookonokono ae la ka hiko, a me na’lii a pau, a na

poe Kahuna nui i ka pui o kinaki ia Iesu, a lawe aku a kanaka i wehe mai ia ia Bahaawi ia ia ia Pilato.

raba na lakou. 2. Ninau ae la Pilato ia ia, 12. Ninau hou maila PilaO oe no anei ke Alii o ka poe to, i mai ia lakou, Heaha la Iudaio? Pane mai la ia, i mai ko oukou makemake e hana la ia ia, Oia no kau e olelo aku ai au i ka mea a oukou i mai la.

kapa ai o ke Alii o ka poe

Iu3. Ahewa aku la ka poe daio? Kahuna nui ia ia, i na me he 13. Kahea hou aku la lanui loa.

kou, e make ia ma ke kea. 4. Ninau hou ae la Pilato 14. Alaila ninau mai la o ia ia, i ae la, E, Aole anei oe Pilato, No ke ha? heaha la e ekemu iki mai? aia ua pui kana hewa i hana mai ai? loa ko lakou ahewa ana mai Uwa nui aku la lakou e make

ia ma ke kea.

ia oe

Hookuia Buraba. Kauia MARAKO

Iesu

ma ke

keu.

15. Wehe aku la Pilato ia 24. A makia aku la lakou Baraba na lakou, no ka mea ia ia i ke kea, alaila puunaue ua makemake no ia e hooolu- iho la lakou i kona kapa, a olu i kanaka, a ua hahau iho puu iho la no hoi, i ike lakou la ia ia Iesu, alaila haawi aku i ko lakou mea e lawe ai. la ia ia e make ma ke kea. 25. I ke kolu o ka hora ko

16. Alakai aku la ka poe lakou makia ana ia ia ma ke koa ia ia i ke keena bookolo- kea. kolo, a hoouluuluia mai ka 26. Eia ka palapala i hoopoe koa a pau.

akaka ai i kona hewa, ua kau 17. Hoaahu lakou ia ia i ia maluna, O KE ALII O ke kapa ula, a hookomo iho KA POE IUDAIO. la lakou i papale kakalaioa. 27. Makia pu aku la lakou

18. Aloha aku la lakou ia me ia i na powa elua, o ke ia, i aku la, E ola oe, E ke kabi ma ka lima akau, a o ke Alii o ka poe Iudaio. kahi ma ka lima hema.

19. Hahau iho la lakou 28. Ilaila ke ko ana o ka maluna o kona poo i ka laau, a palapala i oleloia mai ai, Ua kuhakuha aku la lakou ia ia, belu pu

ia oia me ka

poe

lawe a kukuli iho la lakou e hoo-hala. mana aku ia ia.

29. O ka poe e maalo ana 20. A pau ko lakou hoo-malaila ae, hoomae wa aku la wahawaha ana, alaila webe lakou ia ia me ka hookunoae la lakou i ke kapa ula, a kunou i ko lakou poo, i aku hookomo hou i kona kapa iho, la, E, Ooe ka mea i wawahi i a alakai aku la ia ia e makia ka luakini, a po akolu kukulu ma ke kea.

21. A kui aku la lakou i ke 30. E hoola oe ia oe, a e kahi kanaka ia Simona, no iho mai oe mai luna mai o ke Kurinaio, e lawe i kona kea, i kea. hele ae ana ia mai kauhale 31. Pela pu aku la no hoi mauka mai, o ka makuaka- ka poe Kahuna pui, a me ka ne ia o Alexanedero a me Ru- poe Kakau-olelo i lioomaewa po.

ai, i aku la lakou ia lakou iho 22. A lawe mai la lakou ia no, Hoola no oia ia hai, aka, ia i Gologota, o ke ano keia, i oia iho, aole e hiki sa ia ke ka hoohalike ana He wabi hoola. puniu

32. E iho mai ka Mesia o 23. Haawi aku la lakou ia ke Alii no Isaraela, mai luua ia i wahi waina e inu, ua wili wai o ke kea, i ike kakou, a pu ja me ka mura, anle naele manao io aku ia ia. Ona

hou oe a paa,

« PreviousContinue »