Page images
PDF
EPUB

kanaka ia ia, Heaha ka kana, ua aoia eia no ka wahimakou e hana'i? ne a kona hoahanau a Pilipo a me ka mea a pau a Herode i hana ino ai.

20 Hui hou aku no ia i keia, ua hana paa oia ia loane i ka hale paahao.

21 TA ibapatisoia na kanaka a pau, o Iesu no kekahi ua bapatisoia, a i kana pule ana'e, ua wehea mai ka lani.

11 Ekemu aku la oia ia lakou, i aku la, O ka mea nona na kapa komo elua, e haawi aku ia i kekahi no ka mea i nele; a pela no e hana aku ai ka mea nana ka ai.

12 Alaila hele mai la na luna auhau i ka bapatisoia, i mai la ia ia, E ke kumu, he aha ka makou e hana'i?

13 I aku la oia ia lakou, maį kii oukou i ka mea i hoopono ole ia ia oukou.

14 Ninau mai la ka poe koa ia ia, i mai la, He aha hoi ka makou e hana'i? I aku la oia ia lakou, Mai hookoikoi ia hai; mai niania; e oluolu no i ka oukou uku.

15 Kiai ka poe kanaka, kanalua ko lakou naau ia Ioane, o ka Mesia paha ia.

16 I aku la Ioane ia lakou a pau, Owau no kai bapatiso aku ia oukou me ka wai, aka ke hele mai ana kekahi, e oi aku kona mana i ko'u, aole au e pono ke kala ae i ke kaula o kona kamaa, Oia ke bapatiso ia oukou me ka Uhane Hemolele a me ke ahi.

17 Aia no i kona lima kona peahi e maemae ai ia ia kana hua, a e hoiliili aku oia i kana hua palaoa i ka hale papaa, aka o ka opala e pau ia ia ia i ke ahi pio ole.

18 Nui no na mea e ae ana i hoike aku ai i na kanaka, i kana olelo hooikaika.

[blocks in formation]

29 Oia na lose, oia na Eliezera, oia na Lorejma, oia na Matata, oia na Levi,

30 Oia na Simeona, oia na Iuda, oia na Iosepa, oia na

19 TA o Herode, ke alii o- Ionana, oia na Eliakeima,

Hoowalewaleia Iesu 、 LUKA,

31 Oia na Malea, oia na Mainana, oia na Matata, oia na Natana, oia na Davida,

32 Oia na Iese, oia na Obeda, oia na Boasa, oia na Salemona, pia na Naasona,

33 Oia na Aminadaba, oia na Arama, oia na Ezerona, oia na Paresa, oia na Iuda,

34 Oia na Iakoba, oia na Isaaka, oia na Aberahama, oia na Tara, oia na Nahora,

35 Oia na Seruka, oia na Reu, oia na Paleka, oia na Ebera, oia na Sala,

36 Oia na Kainana, oia na Arepakada, oia na Sema, oia na Noa, oia na Lameka,

37 Oia na Metusala, oia na Enoka, oia na Iareda, oia na Maleleela, oia na Kainana,

38 Oia na Enosa, oia na Seta, oia na Adamu, oia na ke Akua.

2 Hookahi kanaha la ona i hoowalewaleia mai ai e ka diabolo, aole ia i paina ìa mau la, a pau ia mau la, ma ia hope mai, pololi iho la ia.

3 I mai la ka diabolo ia ia, Ina o oe ke Keiki a ke Akua e olelo iho oei keia pohaku Milo ai i berena.

e ka diabolo.

i aku la, Aole e ola ke kanaka i ka berena wale no, aka no ka olelo a pau a ke Akua.

5 Lawe ae la ka diabolo ia ia, i ka mauna kiekie, hoike koke mai la ia ia i na aupuni o neia ao a pau, aolę liuliu.

i

MOKUNA IV.

9 A lawe mai kela ia ia Ierusalema a hoonoho ae la i

No ka hoowalewale ana ia ia maluna iho o kahi oioi o ką

Iesu.

U

A piha Iesu i ka Uhane Hemolele hoi aku la ia mai Ioredane aku, a ua alakaiia e ka Uhane i kahi nahelehele.

4 Olelo aku la Iesu ia ia,

6 Olelo mai la ka diabolo ia ia, O keia mana a pau a me ko lakou nani ka’u e haawi aku nou, no ka mea ua haawiia mai ia ia'u,a e haawi aku au ika'u mea e makemake ai.

7 I na e kukulihoomaikai mai oe ia'u, e lilo ana ia mau mea a pau ia oe.

8 Olelo aku la Iesu ia ia, aku la, E hele ae oe e Satana mahope o'u, no ka mea, ua palapalaia mai, E kukulihoomaikai oe i ka Haku i kou Akua, a e malama aku oe ia ia waleno.

luakini, i ae la ia, Ina o oe k 'Keiki a ke Akua, e lele ih oe i lalo, mai laila iho.

10 No ka mea, ua palapa laia mai, E kauoha kela i ko na poe anela ia oe e malam ia oe.

[blocks in formation]
[ocr errors]

hele aku la ia mai ona aku la ia, kehaha iho la ka naau i kaná clelo i olelo lokomaikai mai ai; ninau iho la, Aole anei keia o ke keiki a Iosepa?

23 I aku la cia ia lakou, E hoopili io mai no oukou ia'u i keia hua olelo, E ke kahuna, e lapaau oe ia oe iho; o ka mea a makou i lohe ai i hanaia'i ma Kaperenauma, e hana hou iho oe i kou aina nei.

ia wa.

14 T Hoi aku la Iesu me ka mana o ka Uhane, i Galilaja: kui aku la kona kaulana ia aina a pau.

15 Ua ao aku lá oia i loko • ko lakou mau halehalawai; ua hoonaniia mai ia e na mea a pau.

16 A hiki aku la oia i Na-. zareta, i kona wahi i hanaiia'i,hele aku la ia i loko o ka halehalawai, i ka la sabati, ua maa no ia ia mea,a ku i luna helu palapala.

17 Ua haawiia mai la ia ia ka buke a ke kaula, a Isaia, wehe ae la ia i ka buke, loaa ia ia ka wahi i palapalaia'i,

18 Ua kau mai ka Uhane oka Haku ia'u, no ka mea, ua kahinu mai kela ia'u e hai aku au ka olelo maikai i ka poe ilihune, ua hoouna mai kela ia'u e lapaau i ka poe naau ehaeha; a e hoike aku i ke ola i ka poe pio, a me ka ike ana o ka makapo; a e hookuu i ka poe i paopaoia;

19 A e hai aku i ka makahiki e aloha mai ai ka Haku.

20 Popoi ae la ia i ka buke, hoihoi aku la i ke kahu, noho iho la i lalo, a kau mai na maka o lakou a pau o loko a ka halehalawai ia ia...

21 Olelo aku la oia ia la kou, O keia olelo i kakauia'i i lohea ae nei e ko oukou pepeiao, ua ko ia i neia la.

22 Ua ike lakou a pau ia

24 I aku la ia, Hie oia io ka'u e olelo aku nei ia oukou, aole e ikeia mai ke kaula i kona aina iho.

25 Ke hai aku nei au ia oukou i ka olelo io, nui no ka poe wahine kane make, i loko o ka Iseraela, i ka wa o Elia, oi paa ka lani a ekolu makahiki, a me nà malama cono, a nui ka wi a puni ka aina.

26 Aole o Elia i hoounaia aku ia lakou, aka i kekahi wahine kane make,i Sarepeta, i Sidona.

27 Nui wale ka poe lepero i loko o ka Iseraela, i ka wa o ke kaula, o Elisai, aole lakou i hoomaemaeia, aka o Naamana no Suria.

28 A lohe lakou ia mau mea, ukiuki loa ka poe a pau o loko o ka halehalawai;

29 Ku ae la lakou i luna, kipaku aku la ia ia i waho o ke kulanakauhale, alakai aku la ia ia i ke kuemaka pali o ka puu i kukuluia'i ko lakou kulanakauhate, e

[ocr errors][merged small]

LUKA,

30 Aka, maalo ae la oia iwaena konu o lakou, hele aku la no ia.

31 ́A hele mai la ia i Kaperenauma, i ke kahi kulanakauhale i Galilaia, ao aku la ia ia lakou i na la Sabati.

32 Kahaha iho la ka naau o lakou ́i kana ao ana, no ka mea, he mana kana olelo.

33 A i loko o ke kulanakauhale kekahi kanaka ia ia ka uhane o ka daimonio haukae; kahea mai la ia me ka leo nui.

34 I mai la, Ea! Heaha kau ia makou nei, e Iesu o Nazareta? Kii mai nei anei oe e luku ia makou? Ua ike no au ia oe, i ka mea hoano no ke Akua.

i kela mai a i keia mai.

o Simona e ke kuni nui; noi aku la lakou ia ia nona.

39 Ku kokoke aela Iesu ia ia, kipaku aku lai ke kuni, haalele iho la ke kuni ia ia. Ala ae la ia wahine iluna, lawelawe mai ia lakou.

40 A i ke komo ana a ka la, o ka poe a pau no lakou ka poe mai i kela mai i keia mai, ua halihali mai la ia lakou io lesu la, kau iho la ia i kona mau lima ia lakou.

35 Papa aku la Iesu ia ia, i aku la, Hamau! e puka mai hoii waho ona. A hoohina iho la ka daimonio ia ia i waena, puka mai la no ia i waho ona, aole i hana eha ia ia.

36 Makau iho la lakou a nalu iho la ia lakou iho, pau, iiho la, Heaha keia olelo? No ka mea, ua olelo aku ia i na uhane haukae,me ka mana, a ua puka mai no lakou i waho..

37 Kui aku la kona kaula na i kela mau aina a pau.

33 Hele mai la ia i waho o ua halehalawai la, a komo aku la i ka hale o Simona. Ua loohia ka makuahonoai wahine

41 Ua hemo mai na daimo nio i waho o ka poe lehulehu e kahea ana, i ka i ana mai,0 oe no ka Mesia,ke Keiki a ke Akua. Papa aku la oia ia lakou, aole i ae aku ia lakou é olelo mai,no ka mea, ua ike lakou oia ka Mesia.

42 A ao ae la, hele aku la ia i kahi nahelehėle; imi aku la ka poe kanaka ia ia; a hiki mai io na la, kaohi mai la lakou ia ia i haalele ole ois ia lakou.

43 I aku la oia ia lakou, He mea pono no'u e hai aku i ke aupuni o ke Akua i kekahi mau kulanakauhale e ae, no ka mea, no laila owau i hoounaia mai nei.

44 Ao aku la ia i loko o na halehalawai, i Galilaia.

MOKUNA V.

K

Pani nui ka ia i ko Iesu muna. U ae la ia ma ke kae loko o Genesareta, hookeke mai la na kanaka ia ia, i lohe i ka olelo a ke Akua.

Ioane, na keiki a Zebedaio, he mau hoalawaia o Simona, I aku la Iesu ia Simona, Mai makau oe; ma ia hope aku, o kanaka kau mea e paa.

11 A hoopae mai lakou ìko lakou mau moku, haalele nuilakou, a hahai ia ia.

12 A oiai oia ma lokɔ kekahi kulanakauhale,aia ke kanaka ua paapu i ka mai lepera: ike aku la oia ia Iesu, hoohina iho la ia ia iho i lalo ke alo, nonoi aku la ia ia, í aku la, E ka Haku, ina makemake oe, e hiki no ia oe ke hoomaemae ia'u.

[blocks in formation]

5 Ekemu mai la Simona, į mai la ia ia, E ke kumu, ua hana makou i ka po nei a ao ae nei, aohe mea iki i loaa mai, aka no kau i olelo mai, e kuu hoi au i ka upena.

6 A kuu iho la lakou, puni iho la ka ia lehulehu loa, nahae ae la ka lakou upena.

7 Peahi aku la lakoù i ka poe hoalawaia ma kekahi moku, e holo mai e kokua mai ia lakou. Holo koke mai la lakou a hoopiha ia mau moku elua a kokoke ka e komo.

8 Ike ae la Simona Petero, kukuli iho la i lalo ma na kuli o Iesu, i aku la, E ka Haku, e hele aku oe mai o'u aku nei, no ka mea, he kanaka hewa au:

13 Kikoo aku la kona lma, hoopa aku la kela ia ia, i aku la, Makemake au,e maemae oe,haalele koke iho la ka mai lepera ia ia.

14 Kauoha aku la Iesu ia ìa,mai hai aku ia hai, aka hele e hoike aku ia oe iho i ke kahuna, a e haawi aku i ka mohai no kou maemae ana e like me ka Mose kauoha mai, i mea e ike ai lakou.

15 Kukui loa ae la kona kaulana: lehulehu mai la na kanaka i kahi hookahi e hoolohe, a e hoolaia e ia i ko lakou nawaliwali.

.16 Hele aku la îą i ka nahelehele, pule iho la.

17 A i kekahi la, i kona ao ana,ua noho kokoke mai la na Parisaio, a me na kumu ao kanawai, i hele mai, mai Ierusalema mai,a mai na ku

9 No ka mea, ua makau iho la oia, lakou a pau kekahi me ia, i ka loaa ana mai o ua poe ia la ia lakou.

10 Pela hoi o lakob● a me lanahale a pau ● Calilaia a

« PreviousContinue »