Page images
PDF
EPUB

VERBETERBLAD

BEHOORENDE BIJ DE

Tettum - Hollandsche Woordenlijst.

(Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Deel LVI 2e stuk).

>>

>>

Blz.

I laatste regel: koekoïr lees : kakoïr.
II 2de regel van boven: nia kau lees: nia kaan. ,

3de
III 20ste »

laron

loron. 22ste »

tan tossa » ta tossa. 23ste » IV 13de »

van onderen: geef mij een of ander in te leggen, lees: geef mij een kistje om een of ander in te leggen. VI 20ste regel van boven: aras lees: oras. 21

ohin ohin nèë lees: ohin, ohin nèë. VIII 12de

» onderen : naklus lees : naklüüs. 7de

Laro

Loro. IX 1 ste

boven : fahon fohon. 3de

fohan fohon. 7de

beneden; langs lees : beneden langs. XII 15 de

kroer lees: kwèr. 18de

daar

door. XIII 14de

sat

sai. 15de

teos

töös. 10de

>> onderen : kottoeek> kottoek. XIV 7de

boven: af

of.

[ocr errors]

:

>>

>>

>>

>>

2 Ai kabbellak lees: ai kabellak. 4 awan lees : Awan.

Blz.

>>

4 Ai awan sawan lees : awan sawan.

Hadi ba lees : hodi ba. 5 Balilis lees : Babilis. 6 De doornappelplaat lees : de doornappelplant.

Badoet kalokoe lees : kalohoe. 9 Sia la belle ami lees: sia la bele ami.

Sia tolloe belle lees : sia tolloe bele. 11 Loro falin sin nalo biti bit lees : sia. 12 Evenredig van de vracht lees : aan.

Het (bandje) past lees : het (baadje) past. 13 Daar b.v. te praten lees: door. Hadi liman bokir tali lees : hodi.

booi, bolle wangen lees : – booi b.v. hassan bolle wangen. Las baroes lees : lao boroes. 14 Ria tanis bogsok lees: nia.

Farae b.; nola nain lees : faroe b. nola nain.
Botto koeri lees: Botto kari.

Baban lees: Daban.
15 Dadeïk aan, druppelen enz. lees: onz.

Dadokko aan lees: dadokko oan.
16 Daudaum lees: Daudaun.
22 Mata faloe emma lees : mota.

Toe f. lees : toer f.
Kalé fatin lees: kafé fatin.
Mata fo fatin lees : mota.

Amin faur aan lees : anin. 23 Hadi mina fila lees : hodi.

Fila fali, plotseling, daarna lees : plotseling daarna. 25 ,,Ikatten" = ,, foeloe foetoes" lees: ,,foetoe foetoes". 26 Fore wehale lees : fore wehali. 28 Hadan oekoen lees : hadau oekoen. maloe

maloe. 29 Hadoeroe kaè lees: koè.

Haër di baloen lees : ai baloen. 30 Hahaan, voeder lees : voeden. 31 Haholok aan lees : oan. 32 Hakboea hari lees : kari. 34 Hakìisoek lees : Haklisoek. 36 Haksoesoek aan lees : Haksoeoek aan. 37 Karon bodan lees: karon todan.

Blz. 38 Halis, halo het geluid dat men met den mond maakt als het eten te

warm is, doen, maken : lees : Halis, het geluid dat men met den mond

maakt als het eten te warm is.

Halo, doen, maken. 39 H. manae lees : h. manoe.

Hamanas = hahanos lees : hahanas. 40 Hamed lees : Hamea.

Nia nameno toeï ami lees : toeïr.

Hoban naän hadi hamis lees : hodi. 41 Bột b. even groot lees: bột.

Haoe kahida kanètan, heen; haoe kaan bokaè, lees : haoe kahida kanetan

heen haoe kaan bokaè. 43 Ami hadi manoe lees : hodi.

Haré aan lees : harí aan.

Anin narodan bahan lees: tahan. 44 haseï emma nian lissan lees : lisan.

Hassak aan tona lees : tone.
45 Toer h., in hinderlaag leggen lees: liggen.

Nia bossok kodi lees: nia bossok nodi.
Hatana lees : Hatěně.
Hatetoek, iets oprichten, recht houden, b.v. het hoofd weer recht zetten

b.v. een huis lees: Hatetoek, iets oprichten, recht houden b.v. het

hoofd, een huis.

Me natiha lees : we. 46 Hodi ia mak hatoen lees : hodi sa. 47 Bloederen lees : bladeren.

Hèhar lees : Hèhèr.

Hahar aan lees : Hèhèr aan. 48 Heli katos lees : hatos. 49 Laron hira hira lees : loron.

Laron lima lima lees : loron. 50 Hisa aan, hangen enz. lees : onz.

Iha mota nèë nai bee lees : iha mota nèë no nai bee.

Loe no sa idoe lees : la no sa ida. 51 Battas h., djagongstruik lees : battar.

Hoeda noeroen aan lees : koeda. 52 Wegs vergezellen, voortdurend verzoeken ; telkens vragen om iets ; ook :

hoesoe höhô lees : wegs vergezellen. Höhô, voortdurend verzoeken; telkens vragen om iets; ook : hoesoe höhô;

bij een werkw. geeft het te kennen dat de handeling telkens plaats heeft.

>>

>>

>>

53

Blz.
52 Manoe talloen lees : manoe tolloen.

Holè? = lè tina holi lees: Holi? tina holi.
Ik heb er al voor een poos opgezet lees : ik heb het er al.
Horsehik kalau lees : kalan.

Kilah foean lees : kilat.
54 Hottoe tia ami lao lecs : ha hottoe tia ami lao.

Rai kalau ona lees : rai kalan ona. 57 Neon vakfoèr lees: neon nakfoèr. 58

Koeda kottoek koho lees: kahỏ.
60 Kaloeak lees : Kalaak.
62 Sasoeroen koeret lees: kseret.

Fo boetan hadi k. lees : hodi.
Tontoedoe lees : tatoedoe.

Kata'oek lees: kato'oek.
63 Sin toen lees : sia.
65 Soerat kleken lees : klehen.
67 Knikir, natan k. lees: matan.
68 Kóbo, lang lees: long.

Koehoes, k. mode lees: modo. 69 Koi abas lees : abes.

Beproeven is de beteekenis lees: in. 71 Kroëk (van karoè) lecs: (van haroè). 72 La ... dank lees : La dauk.

Dank of daun lees: dauk.

Dakaparren lees: daksparren. 73 Ndoek lees: nooek.

Dilo lees : dik

Assan lees : ossan. 74 Ail lees: ain l.

Ai kabelluk lees: ai kabellak.
Nasi tassi lees : nosi tassi.
Ani lao na lees: ami.

Ros haï lees : roo haï.
75 Hasi laran lees : hosi laran.

Hadi fatoek lees : hodi.
Toela 1. b.v. koeda lees : toela 1. ba koeda.

Lamlauk lees : Laulauk. 77 Lalar

Lalar ketta naboen lees : noboen.

Hala lèt lees : hola lèt. 78 Of om eene lees: of om eene zaak te bespreken.

[ocr errors]
[ocr errors]

>>

« PreviousContinue »