Page images
PDF
EPUB

Beproeven. Berg. Bergtop. Beroemd. Berouw Beschaamd. Besnijden. Bestellen. Betalen. Beurt. Bevel. Beven. Bevreesd. Bewaren. Bezem. Bezitten. Bezoeken. Bieden, afdingen Bil. Binden. Binnen. Bitter. Blad.

Njénjoba.
Goenoeng.
Moer goenoeng, poeljoek.
Kasoeb.
Néjsel.
Lilă.
Njoenat.
Méměsčn, mewěkas.
Bebajah, betaling = pěmbajahan.
Giliran.
Pangandikă.
Bėgigit.
Takoel, pérot.
Njimpěn, ngonjas.
Ujoman, sampal.
Bědoewė, ngépé.
Bědjango.
Běrėga .
Tongkėl.
Nenali s; gebonden tëlalis.
Dalém ; binnengaan

= tamă. Pait. Daoen, gedèng, v/d klaprerboom = bom

bong. Ngolok Běndjes čndjes, běmbé s čmbe S. Biroe. Nēnijoep. Koesēm. Kisap; bliksem met gelijktijdigen don

derslag genter; getroffen door den

bliksem = te laép is genter.
Boelă,
Gélih, daras.
Béro [Bal.]
Kembang.
Made
Këntérap.
Dendă.
Kantjă.
Panah, gandéwă; pijl djėmparing.

Blaffen.
Blaten, bleeren van een schaap.
Blauw.
Blazen.
Bleek.
Bliksem.

Blind.
Bloed.
Bloedschande.
Bloem.
Blijven.
Boeren laten.
Boete.
Bondgenoot, kameraad.
Boog.

Boom.
Boonen.
Boos.
Bord.
Borg.
Borst.

[ocr errors]

Bosch.
Bot (niet scherp).
Boven.
Bovenstrooms
Braden.
Brand.

Branden.
Breed.
Breken.
Brengen.

Lolo, in samenstellingen: lolon).
Antap.
Gědék, sili.
Piring.
Tangyoeng.
Dadă; borsten = soesoe; tepel potok
soesoe; hangende borsten == soesoe lapèk.

[eetbaar zeewier = soesoe lopek].
Gawah.
Kongol.
Atas, les atas.
Bolos.
Bégoréng.
Djoelat, kotong. Iets wat reeds verbrand

is, bijvb. sigaar, lampekous, heet le

latoek.
Njală.
Galoek. gamběr.
Méléng, mokă.
Djedjaoes, gadingang. Breng 't hier! ---

maéh.
Toelis, soeral.
Sěmělon (in 't algemeen); oudere broeder

= kakus (van niet adellijken); jongere
broeder -- adis, aris [id].
oudere broeder (van adellijken): béli.
jongere

»: adis, aris.
Djaler.
Enggěr, pěngěmpokan, kéléboetan. Oor-

sprong eener rivier = otak ais
Těmbagă.
Djembatan lété.
Pengantén nină; bruidegom = pengantèn

mamă.
Adjü kramă: het geven daarvan = sorong

of serah.
Ngěra.
Kao, koewao; buffels hoeden = ngarel.
Tijan, bosangan; buikpijn = ngělèt, sakit

lijan ; buikloop = molang.
Loewah.

Brief.
Broeder.

>>

Broek.
Bron eener rivier.

Brons.

Brug
Bruid.

Bruidschat.

Brullen, loeien.
Buffel.
Buik.

Buiten.

[blocks in formation]

Daar, aldaar.

Dag.
Dagelijks.
Dak.
Dal.
Damp van kokend water.
Dansen.

vrouwen:

Dansmeisje.

Les člo, les noto: van daar =ėlės člo,

daarheen = odjök člo. ljělo. Bilang djelo. Alop, dakpan = dore. Lékok, lebah. Koekocs, (ook van 't lichaam) Van mannen: ngibing, van

ngigél Gandroeng, ook djoget en gamboch. Een

gandroeng welke eenmaal geslachtsgemeenschap heeft gehad, mag niet meer als zoodanig optreden. Verg. Jav.

gandrocng = gek van verliefdheid. Badoek. Mikir. Késolakan, kébagoesan. Lawang. Enė, sčnė, dit is een groot huis = bali

sěné bělės: welk huis (bedoelt ge)?

= balé sémbé: dit (huis) = in. Parok, rapěl. Vgoedoeng.

Darmen. Denken. Deugd. Deur. Deze, dit.

Dichtbij, nabij. Dichtdoen.

Die, dat. Die, dat betrekk. vuwd). Dief. Diep. Dier. Dik, mollig Dikwijls. Djagong. Djamboe. Dochter. Doerijan. Dokter (doekoen). Dol, gek.

Dolk.
Dom.
Donder.
Dooden.
Doof.
Doorgaan, doorloopen.
Door.
Doorn.
Doos (of mand) met deksel.
Dorstig
Draaien.
Dragen.

Eno, seno, sétijo.
, sa .
Maling: stelen = mémaling.
Dalém; diepte peilen = roend jocny.
Sale.
Möküh; van voorwepen : téből.
Rimpés.
Djagoeng.
Njambocs.
Anak nina.
Dorèn, docrin.
Bělijan.
Gilă (woest), djogany (kalm), gek van

liefde = binsang.
Kris -
Belok, böngöli, gēlas.
Goenloer,
Njčmatės
Gědök, tongěl.
Laloe.
Isi.
Doewi.
Penonlong.
Bedak, kebarangan.
Möléněl.
Op den schouder : bělembuh.

het hoofd : bébandit. » de heup: ning kök.

» (v. een kind): ngocmbas. » den rug: njinggés. Voor den buik: ngoko. Aan de hand: l'cbcntil. Těloe: 13 - téloe olas: 23 - loloe liloer:

30 = teloong dusú, 33 = lélocng dasă těloe, 43 = pélang dasă (of pocloe) Téloc, 53 = sekot těloc, 63 = ném dasů (of poclor) télor, 73 = piloeng dasů (of poeloe) těloe, 83 = balocs pocloc těloe, 93 = siwar poeloe leloe, 300 = léloeng atoes, 3000 :- léloeng tali of léloc ijoe, 30000 - leloc laksů.

Drie.

Duizend.
Duizendpoot.
Drinken.
Droog.
Droomen.
Dronken.
Droppelen.
Drijven.
Duif.
Duiken,
Duister.
Dun.
Durven.
Duur.
Dwars.
Dwerg.
Dijbeen.
Dijk.

Sijoe, sălali.
Limpan.
Ngèném; uit een kěndi — tuit = njèrèt.
Gěro, gering; v/e rivier = tais.
Beripi, ngipi.
Bowos.
Nitik.
Ngambang.
Dari.
Njélém.
Pěléng.
Nipir, tipis.
Bani, wanen.
Mahel.
Malang.
Dendės.
Impoeng.
Oso.

Ebbe.
Echter, maar.
Echtscheiden.
Eed.
Een.

Sat.
Lagoes, nanging.
Béséjang.
Soempah.
Sopos, sa, 11 = solas.

21 = sălikoer, 31 = těloeng dasă sòpos
41 petang dasă sópós of ămpal poeloe
sopò S; 51 = sékėl sopó S;
61 = něm dasă sòpòs of něm poeloe
sòpo s. 71 = pitoeng dasă sopòs of
piloes poeloe supò s.
81 = balocs poeloe sopo S; 91 = siwa
poeloe sopos,
1100 sijoe salocs.

11000 = solas ijoe.
Bébék.
llormat.
Djoeloen oewis.
Pěněmbé s.
Tana - kakėn.
Tělos.

Eend.
Eer.
Eergisteren.
Eerste.
Eetbare aarde.
Ei.

« PreviousContinue »