Page images
PDF
EPUB

Si quis Episcopus aut Presbyter juxta præceptum Domini non baptizaverit in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, sed in tribus sine initio principiis, aut in tribus filiis, aut in tribus paracletis, abjiciatur.

If any Bishop or Priest shall not baptize, according to the commandment of the Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, but in the name of Three, without beginning, three Sons, or three Holy Ghosts, let him be deposed.

49.

Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος μὴ τρία βαπτίσματα μιᾶς μυήσεως ἐπιτελέσῃ, ἀλλὰ ἓν βάπτισμα τὸ εἰς τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου διδόμενον, καθαιρείσθω· οὐ γὰρ εἶπεν ὁ Κύριος, εἰς τὸν θάνατόν μου βαπτίσατε, ἀλλὰ πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατέρος καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος.

1

[1. After πνεύματος is added in Cot. ὑμεῖς οὖν, ὦ ἐπίσκοποι εἰς ἕνα πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, τρίτον βαπτίσατε κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου γνώμην καὶ τὴν ἡμετέραν ἐν πνεύματι διάταξιν : but it is stated in marg. that the addition is wanting in other editions.]

66

Si quis Episcopus aut Presbyter non trinam mersionem. unius mysterii celebret, sed semel mergat in baptismate, quod dari videtur in Donini morte, deponatur. Non enim dixit Dominus, “ In morte meâ baptizate; sed "Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.”

"

If any Bishop or Priest shall make not three immersions (in reference to) one mystery, but one immersion (in reference to) the death of Christ, let him be deposed. For the Lord did not say “ Baptize, in reference to my death ; but “ Go ye out and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost.”

22

50.

Εἴ τις λαϊκὸς, τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐκβάλλων, ἑταίραν λάβοι ἢ παρα ἄλλου ἀπολελυμένην, ἀφοριζέσθω.

[1. Cot. ἑτέραν, and so Dionys. Exig.]

Si quis Laicus uxorem propriam pellens, alteram, vel ab alio dimissam duxerit, communione privetur.

If a Layman, putting away his own wife, marries another woman, or the divorced wife of another man, let him be excommunicated. N.B. This Canon in Cot. precedes the two last.

51.

Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ γάμου καὶ κρεῶν καὶ οἴνου, οὐ δι ̓ ἄσκησιν ἀλλὰ διὰ βδελυρίαν ἀπέσχεται,' ἐπιλαθόμενος ὅτι πάντα καλὰ λίαν, καὶ ὅτι ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ βλασφημῶν διαβάλλει τὴν δημιουργίαν, ἢ διορθούσθω ἢ καθαιρείσθω, καὶ τῆς ἐκκλησίας ἀπο βαλλέσθω· ὡσαύτως καὶ λαϊκός.

[1. ἀπέχεται, Cot.]

Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut quisquis de Cleri numero non ob pietatis exercitationem sed per detestationem, carnibus, vino, nuptiis abstinet, oblitus quod omnia valde bona et quod marem et fæminam creavit Deus hominem, sed execrans Dei creaturam, aut corrigat se aut deponatur et ex Ecclesia depellatur. Similiter et Laicus.

If any Bishop, Priest, or Deacon, or any one numbered among those in Holy Orders, shall abstain from marriage and the use of meats and of wine, not for the sake of pious discipline, but from disgust, forgetting that all things are very good, and that God made man, male and female, and blaspheming God's creatures, let him either correct himself or be deposed, and expelled the Church; and so too any of the Laity.

52.

Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος τὸν ἐπιστρέφοντα ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ προσδέχεται ἀλλ ̓ ἀποβάλλεται, καθαιρείσθω, ὅτι λυπεῖ Χριστὸν τὸν εἰς πόντα χαρὰ γίγνεταὶ ἐν οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

[1. Others ἐπιγίνεται. Luc. xv. 7. χαρὰ ἔσται.]

Si quis Episcopus, aut Presbyter, a peccato revertentem non recipit, sed rejicit, a sacerdotali ministerio removeatur; qui Christum offendit, dicentem "Gaudium erit in cœlo super uno peccatore resipiscente."

If any Bishop or Priest does not receive a person, who turneth away from his wickedness, but rejects him, let him be deposed; because he grieves Christ, who said, "There is joy in heaven over one sinner that repenteth."

53.

1

Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἐν ταῖς ἡμεραῖς τῶν ἑορτῶν οὐ μεταλαμβάνει κρεῶν καὶ οἴνου, βδελυσσόμενος καὶ οὐ δι ̓ ἄσκησιν, καθαιρείσθω, ὡς κεκαυστηριασμένος τὴν ἰδίαν συνείδησιν καὶ αἴτιος σκανδάλου πολλοῖς γινόμενος.

[1. Cot. in text omits βδελυσσόμενος καὶ οὐ δι ̓ ἄσκησιν ; but in marg. • al. add.’—2. marg. ed. 2. κεκαυτηρισμένος.]

Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, in diebus festorum non cum aliis carnes et vinum sumpserit, execraus, et non ad religionis meditationem, deponatur, ut inustam cauterio gerens conscientiam, populoque factus author offendiculi.

If any Bishop, or Priest, or Deacon, does not, on feast-days, partake of meat and wine, holding it an abomination, and not through an exercise of piety, let him be deposed, as having his conscience seared, and being the author of scandal to many.

54.

Εἴ τις κληρικὸς ἐν καπηλείῳ φωραθείη' ἐσθίων, ἀφοριζέσθω, πάρεξ τοῦ ἐν πανδοχείῳ ἐν ὁδῷ δι ̓ ἀνάγκην καταλύοντος.3

[1. Cot. in text, φωραθῇ: but in marg. ‘al. φωραθείη’—2. Cot. in marg. “al. δι ̓ ὁδοῦ ἀνάγκην—3. marg. ed. 2, καταλύσαντος. Cot. in text, καταλύειν : in marg. “al. καταλύοντος vel καταλύσαντος.]

Si quis Clericus in caupona comedens deprehensus fuerit, a communionis sodalitate secernatur, præter eum, qui viæ necessitate divertit in hospitium.

If any Clerk be discovered eating in a tavern, let him be excommunicated, except him who of necessity tarries at an inn on his journey.

55.

Εἴ τις κληρικὸς ὑβρίσει τὸν ἐπίσκοπον,' καθαιρείσθω· ἄρχοντα γὰρ τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.

[1. Cot. in text, ἐπίσκοπον ἀδίκως : but in marg. says ‘deest ἀδίκως in aliis.'-2. Cot. γὰρ φησι in text; but says in marg. “φησὶ deest in aliis.

Si quis Clericus affecerit Episcopum convicio, deponatur. Nam principem populi tui maledictis non incesses.

If any Clerk insults the Bishop, let him be deposed. For thou shalt not speak ill of the ruler of thy people.

56.

Εἴ τις κληρικὸς ὑβρίσει πρεσβύτερον ἢ διάκονον, ἀφοριζέσθω.

Si quis Clericus injuriam intulerit Presbytero vel Diacono a consor

tio separetur.

If any Clerk shall insult a Priest or Deacon, let him be cast out of communion.

57.

Εἴ τις κληρικὸς χωλὸν ἢ κωφὸν ἢ τυφλὸν ἢ τὰς βάσεις πεπληγμένον χλευάσει, ἀφοριζέσθω, ὡσαύτως καὶ λαϊκός.

[1. κληρικὸς marg. ed. 2 says is wanting in another copy.]

Si quis Clericus mutum [Cot. “mutilum ”] surdum vel cæcum vel loripedem riserit, huic interdicatur sodalitio. Sed et laicus similiter.

If any Clerk ridicules a person lame, or deaf, or blind, or distorted in his gait, let him be cast out of communion; and so too a Layman.

58.

Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἀμελῶν τοῦ κλήρου ἢ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ παιδεύων αὐτοὺς τὴν εὐσέβειαν, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δὲ τῇ ἀμελείᾳ καὶ ῥαθυμίᾳ, καθαιρείσθω.

[1. marg. ed. 2, τῇ ῥαθυμίᾳ, and so Cot. in text; but in marg. “ al. inserunt ἀμελείᾳ καὶ.]

Episcopus aut Presbyter, nullam Cleri solicitudinem vei populi curam gerens, neque docens eos in pietate ac religione, privetur communione; permanens vero in ea negligentia et ignavia deponatur.

Let the Bishop or Priest, who neglects the Clergy or Laity, and does not instruct them in piety, be cast out of communion; and if he persists in his neglect and indolence, let him be deposed.

59.

Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος τινὸς τῶν κληρικῶν ἐνδεοῦς ὀντὸς μὴ ἐπιχορηγεῖ τὰ δέοντα, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δὲ, καθαιρείσθω, ὡς φονεύσας τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

Si quis Episcopus aut Presbyter indigenti cuipiam Clericorum necessaria non præbuerit, ab Ecclesiastico fædere segregetur. Pertinax gradu extrudatur, ceu fratris interfector.

If a Bishop or Priest does not administer to any Clerk in want those things of which he has need, let him be cast out of communion; and persisting in his conduct, let him be deposed, as the murderer of his

brother.

60.

Εἴ τὰ ψευδῆ ἐπίγραφα τῶν ἀσεβῶν βιβλία, ὡς ἅγια, ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας δημοσιεύοι' ἐπὶ λοίμῃ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ κλήρου, καθαιρείσθω.

[1. marg. ed. 2, dnpoσievel: and so Cot. in text-2. marg. ed. 2, λúμņ, and so Cot, in text; but in marg. 'al. Xoiun'.]

Si quis mendaciter inscriptos impiorum libros ut sacros in Ecclesiâ promulgarit ad populi et Cleri corruptionem, deponatur.

If any one introduces into the Church as sacred the falsely inscribed books of the impious, to the corruption of the Laity and Clergy, let him be deposed.

61.

Εἴ τις κατηγορία γένηται κατὰ πιστοῦ πορνείας ἢ μοιχείας ἢ ἄλλης τινὸς ἀπηγορευμένης πράξεως καὶ ἐλεγχθείη, εἰς κλῆρον μὴ προαγέσθω. [1. marg. ed. 2, ȧyέo0w.]

Si contra fidelum instituatur accusatio scortationis, vel adulterii, vel alicujus alterius nefariæ actionis, et convictus fuerit, in Clerum non admittatur.

If a charge of fornication, adultery, or any other forbidden act, be brought against a believer, and he is found guilty, let him not be admitted into the Clerkship. 62.

Εἴ τις κληρικὸς διὰ φόβον ἀνθρώπινον Ιουδαίου ἢ Ἕλληνος ἢ Αἱρετικοῦ ἀρνήσηται, εἰ μὲν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀποβαλλέσθω· εἰ δὲ τὸ ὄνομα τοῦ κληρικοῦ, καθαιρείσθω· μετανοήσας δὲ, ὡς λαϊκὸς δεχθήτω.

[1. Cot. in text, apopiléσow: in marg. 'al. ȧroßaλλéo0w.]

Si quis Clericus humano timore Judæi, vel Gentilis, vel Hæretici negaverit, si quidem Christi nomen, rejiciatur; si vero Clerici nomen, deponatur; resipiscens, ut Laicus recipiatur.

If any Clerk shall, through the fear of man, whether Jew, or Greek, or Heretic, deny the name of Christ, let him be cast out; but if he deny his name of Clerk, let him be deposed; but if he repents, let him be received again as one of the Laity.

« PreviousContinue »