Page images
PDF
EPUB

63.

Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ φάγῃ κρέα! ἐν αἵματι ψυχῆς αὐτοῦ ἢ θηριάλωτον, ἢ θνησιμαῖον, καθαιρείσθω· τοῦτο γὰρ ὁ νόμος ἀπεῖπεν· εἰ δὲ λαϊκὸς εἴη, καθαιρείσθω.

[1. Cot. in text, κρέας : in marg. 6 al. κρέα.”]

Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut quisquis de Clericorum numero carnes comederit cum suæ animæ sanguine, vel a bestia captum vel morticinum quid, deponatur; hoc enim lex interdicit; si vero Laicus fuerit, a consortio seponatur.

If a Bishop, or Priest, or Deacon, or in short any one who is numbered among those in holy orders, shall eat flesh with the blood of life in it, or which has been killed by a wild beast, or dying of itself, let him be deposed; for such has the law forbidden; but if he be a Layman, let him be excommunicated.

64.

Εἴ τις κληρικὸς εὑρεθῇ τὴν κυριακὴν ἡμέραν νηστεύων ἢ τὸν σάββατον, πλὴν τοῦ ἑνὸς μόνου, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκὸς,' ἀφοριζέσθω.

[1. Cot. ἐὰν δὲ λαικὸς ᾖ.]

Si quis Clericus inveniatur die dominico jejunans aut Sabbato, præter unum solum, deponatur; si vero Laicus, segregetur.

If any Clerk shall be found fasting on the Lord's Day or Sabbath, one only excepted [the Sunday before Easter, cf. Bingham, Antiq. vi. 190], let him be deposed; if a Layman, be cast out of communion.

65.

Εἴ τις κληρικὸς ἢ λαϊκὸς εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἢ Αἱρετικῶν προσευξασθαι, καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω.

[1. marg. ed. 2, συνεύξεσθαι.]

Si quis Clericus aut Laicus in synagogam Judæorum vel Hæreticorum, introierit ad orandum Deum, deponatur et consortio seponatur.

If any Clerk or Layman enters a synagogue of Jews or Heretics, in order to pray, let him be deposed and cast out of communion.

66.

Εἴ τις κληρικὸς ἐν μάχῃ τινα κρούσας καὶ ἀπὸ τοῦ ἐνὸς κρούσματος

ἀποκτείνας, καθαιρείσθω διὰ τὴν προπέτειαν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ λαϊκὸς ᾖ, ἀφοριζέσθω.

[1. καὶ omit. marg. ed. 2.2. Cot. in marg. 6 al. κρούματος’-3. ἀποκτείνει marg. ed. 2.]

Si quis Clericus in jurgio quempiam pulsaverit, et quovis ictu interemerit, ob impotentis animi sui effrenationem, deponatur, Laicus vero seponatur.

If any Clerk strikes another in a quarrel, and at one blow kills him, let him be deposed on account of his ungoverned violence; but if a Layman, let him be cast out of communion.

67.

Εἴ τις παρθένον ἀμνήστευτον βιασάμενος, ἔχοι, ἀφοριζέσθω· μὴ ἐξεῖναι δὲ αὐτῷ ἑτέραν λαμβάνειν, ἀλλ ̓ ἐκείνην, ἣν καθῃρετήσατο, κἂν πενιχρὰ τυγχάνῃ.

[1. Cot. ox in text; in marg. al. exoɩ vel ëxn.'—2. marg. ed. 2. ✯v ἠρτίσατο. Cat. ἣν καὶ ᾑρτίσατο]

Si quis innuptam puellam illatâ vi retineat, extra communionem habeatur; neque liceat illi alteram ducere, sed illam habere, quam violavit, quamvis paupercula sit.

If any one shall violate an unbetrothed virgin, and keep her, let him be cut off from communion; nor let it be lawful for him to marry another, but to marry her, whom he has violated, although she is in poverty.

68.

αν

Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος δευτέραν χειροτονίαν δέξω ηται παρὰ τινος, καθαιρείσθω καὶ αὐτὸς καὶ ὁ χειροτονήσας· εἰ μή γε ἄρα συσταίη, ὅτι παρὰ αἱρετικῶν ἔχει τὴν χειροτονίαν· τοὺς γὰρ παρὰ τῶν τοιούτων βαπτισθέντας ἢ χειροτονηθέντας· οὔτε πιστοὺς οὔτε κληρικοὺς

εἶναι δυνατόν.

[1. Cot. in text, εἰ μὴ δείξοι παρὰ αἱρετικῶν αὐτὸν ἔχειν—but the other reading in marg.]

Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, ab aliquo secundam susceperit ordinationem, deponatur et ipse, et qui manus imposuit; nisi forte constet ab Hæreticis habere ordinationem. Nec enim possibile est a talibus ordinatos aut baptizatos esse fideles aut Clericos.

If a Bishop, or Priest, or Deacon, shall receive from any one a second ordination, let both he and the party ordaining be deposed; unless it is clear that he has received the ordination from Heretics; for it is not possible that persons baptized or ordained by such can be either believers or admitted of the Clergy.

69.

Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ ὑποδιάκονος! ἢ ἀναγνώστης ἢ ψάλτης, τὴν ἁγίαν τεσσαρακοστὴν οὐ νηστεύοι, ἢ τετράδα ἢ παρασκευὴν, καθαιρείσθω· ἐκτὸς εἰ μὴ δι ̓ ἀσθένειαν σωματικὴν ἐμποδίζοιτο· ἐὰν δὲ λαϊκὸς ᾖ, ἀφοριζέσθω.

[1. Cot. omits in text, but has in marg. ἢ ὑποδιάκονος-2. marg. ed. 2, τεσσαρακοστὴν τοῦ πάσχα-3. marg. ed. 2, νηστεύσει. Cot. νηστεύει in text.]

Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut Hypodiaconus, aut Lector, aut Cantor, sanctam quadragesimam non jejunavit, vel quartam, vel parasceuen, deponitor, præterquam si corporis debilitate impediatur; sin fuerit Laicus, segregetur.

If any Bishop, or Priest, or Deacon, or Subdeacon, or Reader, or Chorister, shall not fast in Lent, or on the fourth day, or on the preparation of the Passover, let him be removed; unless he is hindered by some bodily ailment; but if he be a Layman, let him be excommunicated.

10

70.

Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν νηστεύοι' μετὰ Ἰουδαίων ἢ ἑορτάζοι μετ ̓ αὐτῶν, ἢ δέχοιτο παρ αὐτῶν τὰ τῆς ἑορτῆς ξένια, οἷον ἄζυμα ἤ τι τοιοῦτον, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκὸς, ἀφοριζέσθω.

[Cot. in text, Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ ἄλλος κληρικὸς νηστεύει: the other words in marg.—2. marg. ed. 2, συνεορτάζοι. Cot. in text, ἑορτάζει; in marg. * al. συνεορτάζει. ]

Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut quisquis de numero atque ordine Clericorum jejunavit cum Judæis, aut una festum cum ipsis egerit, aut ab eis festi xenia receperit, azyma videlicet, aut quid simile, deponatur; si vero Laicus, segregetur.

If a Bishop, or Priest, or Deacon, or any one that is numbered in the Priestly Order, shall fast with Jews, or feast with them, or receive from them gifts of hospitality, such as unleavened bread, or any thing of that kind, let him be removed; but if a Layman, excommunicated.

71.

Εἴ τις Χριστιανὸς ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ̓ ἱερὸν ἐθνῶν ἢ εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν ἢ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω.

[1. marg. ed. iɛpà-2. Cot. in text, a-the other reading in marg.]

ev rais koprais avrov Xúxvovs

Si quis Christianus oleum tulerit ad sacra Gentilium, vel Synagogam Judæorum festis ipsorum diebus, aut accenderit facem, de societate pellatur.

If any Christian brings oil to the Temples of Gentiles or to the Synagogue of the Jews, during their festivals, or lights candles, let him be excommunicated.

72.

Εἴ τις κληρικὸς ἢ λαϊκὸς ἀπὸ τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ἀφέληται κηρὸν ἢ ἔλαιον, ἀφοριζέσθω,} καὶ τὸ ἐπίπεμπτον προστιθέτω, μεθ ̓ οὗ ἔλαβεν.

[1-1. Cot. in marg. says that kai-λaßer is wanting in some copies.] Si quis Clericus vel Laicus a Sanctâ Ecclesiâ surripuerit oleum vel ceram, consortio sejnngitor: Insuper et quintam partem apponat ad id quod abstutit.

If any Clerk or Layman shall take away from the Holy Church wax or oil, let him be excommunicated, and pay one-fifth more than [the value of] what he has taken.

73.

Σκεῦος χρυσοῦν' ἢ ἀργυροῦν ἁγιασθὲν ἢ ὀθόνην μηδεὶς ἔτι εἰς οἰκείαν χρῆσιν σφετεριζέσθω· παράνομον γάρ· εἰ δέ τις φωραθείη, ἐπιτιμάσθω ἀφορισμῷ.

[1. Cot. in text, Eкeños ȧpyvpoũ ǹ Xpvσoû î óðórns åyiaσ0èv—2. marg. ed. 2, Kai-]

Vas aureum vel argenteum aut velum sanctis usibus dicatum nemo vertat in privatos usus; contra legem enim est. Si quis vero deprehendatur, segregatione plectatur.

"

Let no one convert to his own use any consecrated vessel of gold or silver, or linen; for it is against the law; and if any one be detected, let him be punished with excommunication.

74.

Επίσκοπον κατηγορηθέντα ἐπί τινι παρὰ ἀξιοπίστων ἀνθρώπων καλεῖσθαι αὐτὸν ἀναγκαῖον ὑπὸ τῶν ἐπισκόπων· κἂν μὲν ἀπαντήσῃς καὶ ὁμολογήσῃ, ἐλεγχθέντος• αὐτοῦ ἐξοριζέσθω τὸ ἐπιτίμιον. ἐὰν δὲ καλούμενος μὴ ὑπακούσῃ, καλείσθω καὶ δεύτερον, ἀποστελλομένων ἐπ ̓ αὐτὸν δύο ἐπίση κόπων· ἐὰν δὲ καὶ οὕτως μὴ ἐπακούσῃ, καλείσθω καὶ τρίτον, δύο πάλιν ἐπισκόπων ἀποστελλομένων πρὸς αὐτόν· ἐὰν δὲ καὶ οὕτως καταφρονήσας μὴ ἀπαντήσῃ, ἡ σύνοδος ἀποφαινέσθω κατ ̓ αὐτοῦ τὰ δοκοῦντα, ὅπως μὴ δόξῃ κερδαίνειν φυγοδικῶν.

7

[1. Cot. in marg. * al. παρά '---2--2. Cot. in text, ὑπὸ ἀξιοπίστων καὶ πιστῶν προσώπων--in marg. as here.-3. ἀπαντήσοι Cot.-4. Cot. in text, ἀπολογήσοιτο: in marg. ‘al. ὁμολογήσοι’——5. Cot. in marg. ἢ ἐλεγχθείη, ὁρίζεσθαι.--6. Cot. in text, δύο ἐπισκόπων ἀποσταλέντων πρὸς αὐτὸν : in marg. as here.-7. Cot. in text, ὑπακούσοι: in marg. 6 al. ἐπακούσῃ —8. Cot. in text, ἀποσταλέντων : in marg. as here.]

Episcopum criminis ab hominibus gravibus et fide dignis accusatum vocari oportet ab Episcopis. Qui si ad judicium adfuerit, et confessus, aut argumentis convictus fuerit, pœna definiatur. Si vero citatus non accesserit, secundo vocetur, ad eum missis duobus Episcopis. Similiter quoque si non paruerit, tertio vocator, ad ipsum rursus Episcopos duos mittendo. Si ne sic quidem contumax et per fastum venerit, Synodus in eum pronunciet, quæ visa fuerint; ne judicium tergiversatione detrectans lucrari quippiam videatur.

If a Bishop be accused of any crime, by persons worthy of credit, let him be cited by Bishops; and if he appear, and confess it, let the punishment be fixed [as if] he had been convicted. But if, when cited, he shall not obey, let him be cited a second time, by sending two Bishops to him. If he does not even then pay attention, let him be cited a third time, by sending two Bishops again to him. But if he then be in contempt, and does not appear, let the Synod pronounce against him what is fitting, in order that he may not seem to gain any thing by flying from a trial.

75.

Εἰς μαρτυρίαν τὴν κατὰ ἐπισκόπου αἱρετικὸν μὴ προσδέχεσθαι, ἀλλὰ

« PreviousContinue »