Page images
PDF
EPUB

25. Dg han holdt sig iffe til hende, 25 And knew her not till she had indtil hun havde født sin Son den brought forth her first-born son: førstefødte, og han faldte hans Navu and he called his name JESUS. Esus.

2. Capitel.

CHAPTER II. Men men der Jesus var føbt i Bethle- Nethlehem of Judea in the

hem i Judæa, udi Kong Herodis Dage, see, da fom Vise fra Østen days of Herod the king, behold, til Jerusalem, og sagde:

there came wise men from the

east to Jerusalem, 2. þvor er den Jødernes Konge, som 2 Saying, Where is he that is (nu) er født? thi vi have feet hans born King of the Jews ? for we Stjerne i Østen, og ere fomne for at have seen his star in the east, and tilbede ham.

are come to worship him. 3. Men der Rong Herodes det hørte, 3 When Herod ihe king had blev han forfærdet, og al Jerusalen heard these things, he was troumed ham.

bled, and all Jerusalem with him. 4. Dg der han havde forsamlet alle 4 And when he had gathered all de ypperste-Præster og Skrifttloge the chief priests and scribes of iblandt Folfet, udspurgte han af dem, the people together, he demanded hvor Christus sfulde fødes.

of them where Christ should be

born. 5. Men de sagde til ham: i Bethlehem 5 And they said unto him, In i Judæa ; thi der er saa strevet ved Bethlehem of Judea: for thus it is Propheten :

written by the prophet, 6. Dg du Bethlehem, i Judæa Land, 6 And thou Bethlehem, in the er ingenlunde den ringeste iblandt Ju- land of Juda, art not the least dx Furster; thi af dig sfal udgaae en among the princes of Juda : for Fyrste

, som stal være mit Folt Israels out of thee shall come a Governor, byrde.

that shall rule my people Israel. 7. Da faldte Berodes de Bise hem ? Then Herod, when he had primelig, og udspurgte af dem noie Ti- vily called the wise men, inquired den, naar s rnen havde ladet fig of them diligently what time the

star appeared. 8. Dg han sendte dem til Bethlehem, 8 And he sent them to Bethleog sagde : gaaer hen, og udspørger hem, and said, Go, and search dinoie om Barnet; men naar I have ligently for the young child; and fundet det, da forkynder mig det, at when ye have found him, bring jeg og fan komme og tilbede det. me word again, that I may come

and worship him also. 9. Men der de havde hørt Kongen, 9 When they had heard the king, Groge de bort; og lee, Stjernen som they departed; and lo, the star, de havde seet i Dsten, git hen for dem, which they saw in the east, went indtil den fom, og stod ovenover, hvor before them, till it came and Barnet var.

stood over where the young child 10. Men der de faae Stjernen, bleve 10 When they saw the star, they be gansfe meget glade.

rejoiced with exceeding great joy. 11. Dg de git ind i Huset, og fandt 11 | And when they were come Barnet med det8 Moder Maria, faldt into the house, they saw the young neb, og tilbade det, og oplode deres child with Mary his mother, and

tilsyne.

was.

Liggendefæ, og offrede det Gaver : fell down, and worshipped him: and Guld, og Nøgelse, og Myrrha. when they had opened their trea

sures, they presented unto him gifts;

gold, and frankincense, and myrrh. 12. Dg der de bare blevne advarede 12 And being warned of God in af Gud i en Drøm, at de ikke sfulde a dream that they should not vende tilbage til Herodes, fore de ad return to Herod, they departed eri anden Vei bort til deres Land. into their own country another

way. 13. Men der de vare bortfarne, see, 13 And when they were departda aabenbaredes HErrens Engel for ed, behold, the angel of the Lord Joseph i en Drøm, og sagde: staae appeareth to Joseph in a dream, op, og tag Barnet og dets Moder, og saying, Arise, and take the young fine til degypten, og bliv der, indtil child and his mother, and flee into jeg siger dig til; thi Herodes vil søge Egypt, and be thou there until I efter Barnet, for at omkomme det. bring thce word: for Herod will

seek the young child to destroy

him. 14. Men han stod op, tog Barnet og 14 When he arose, he took the dets Moder om Natten, og veeg hen young child and his mother by til Egypten.

night, and departed into Egypt: 15. Dg han blev der, indtil Herodes 15 And was there until the death var død; at det sfulde fuldfommes, of Herod : that it might be fulfilled som var sagt af HErren ved Prophe- which was spoken of the Lord by ten, som siger: jeg faldte min Søn ud the prophet, saying, Out of Egypt af gegypten.

have I called my Son. 16. Der Herodes da saae, at han var 16 | Then Herod, when he saw fluffet af de Wise, blev han saare vred; that he was mocked of the wise og sendte hen, og lod ihjelslaae alle men, was exceeding wroth, and Drengebøru, som vare i Bethlehem, sent' forth, and slew all the chilog i alle dens Egne, fra to Aar og dren that were in Bethlehem, and derunder, efter den Tid, soin han hav- in all the coasts thereof, from two de noie udspurgt af de Vise.

years old and under, according to the time which he had diligently

inquired of the wise men. 17. Da blev det fuldkommet, som 17 Then was fulfilled that which sagt er af den Prophet Jeremias, som was spoken by Jeremy the prosiger:

phet, saying, 18. lidi Rama blev hørt en Nøst, 18 In Rama was there a voice Graad og Skrig, og megen Hylen: heard, lamentation, and weeping, Rachel begræd sine børn, og vilde ikke and great mourning, Rachel weeplade sig husvale, thi de ere ikke (mere i ing for her children, and would Live).

not be comforted, because they

are not. 19. Men der Herodes var bøb, see, 19 | But when Herod was dead, da aabenbaredes HErrens Engel for behold, an angel of the Lord apJoseph i en Drøm, i Egypten, sigende: peareth in a dream to Joseph in

Egypt, 20. Stane op, og tag Barnet og dets 20 Saying, Arise, and take the Moder, og drag hen til Israel8 Land; young child and his mother, and thi de ere døde, som søgte efter Bar- go into the land of Israel: for they net8 Liv.

are dead which sought the young child's life.

21. Men han stod op, og tog Bar 21 And he arose, and took the net og dets Moder, og fom til Israels young child and his mother, and land.

came into the land of Israel. 22. Men der han hørte, at Archelaus 22 But when he heard that Arregjerede i Judæa, i sin Faders Bero- chelaus did reign in Judea in the dio Sted, frygtede han for at fomme room of his father Herod, he was derhen; men han blev advaret af Oud afraid to go thither: notwithstandI en Drøm, og veeg hen til Galilæag ing, being warned of God in a Egne.

dream, he turned aside into the

parts of Galilee': 23. Og han kom, og boede i en Stad, 23 And he came nd dwelt in som kaldes Nazareth, at det skulde fuld-a city called Nazareth: that it kommes, som sagt er ved Propheterne, might be fulfilled which was spoat han skal faldes Nazaræus. ken by the prophets, He shall be

called a Nazarene,

3. Capitel.

CHAPTER III. Men

narobna mene peme Dome one pieces I Baptiste, dacaching in the thie difede i Judæad Ørken, og sagde: derness of Judea, 2. Omvender eder; thi Himmeriges 2 And saying, Repent ye; for Rige er kommen nær.

the kingdom of heaven is at hand. 3. Thi han er den, om hvilken Pro 3 For this is he that was spoken pheten Esaias haver talet, som siger: of by the prophet Esaias, saying, det er hans kost, som raaber i Drfe- The voice of one crying in the nen: béreder HErrens Vei, gjører hans wilderness, Prepare ye the way of Stier rette.

the Lord, make his paths straight. 4. Men Johannes, han havde fit 4 And the same John had his Klædebon af Kameelhaar, og et Læ- raiment of camels hair, and a derbelte om sin Lend; men hans Mad leathern girdle about his loins; bar Græshopper og vild Honning. and his meat was locusts and wild

honey. 5. Da udgit Jerusalem til ham, og 5 Then went out to him JerusaDet ganske Judæa, og alt Landet om- lem, and all Judea, and all the refring Jordan.

gion round about Jordan, 6. Dg de døbtes af ham i Jordan, de, 6 And were baptized of him in som befjendte deres Synder.

Jordan, confessing their sins. 7. Men der han faae mange Phari

7 1 But when he saw many of jæer og Sadducæer komme til sin the Pharisees and Sadducees come Daab, sagde han til dem: 3 Dgleun- to his baptism, he said unto them, ger! hvo viste eder at fine fra den o generation of vipers, who hath tiltommende Vrede?

warned you to flee from the wrath

to come? 8. Bærer derfor Dmvendelsen8 vær 8 Bring forth therefore fruits dige frugter,

meet for repentance: 9. Dg mener ikke, at I ville sige ved 9 And think not to say within eder selo : vi have Abraham til Fader; yourselves, We have Abraham to thi jeg siger eder: at Gud fan opvæffé our father: for I say unto you, Abraham Born af disse Stene. that God is able of these stones to

raise

up children unto Abraham. 10. Men Dren ligger og allerede ved 10 And now also the axe is laid Moden af Træerne ; derfor skal hvert l unto the root of the trees: there

Træ, som iffe bær god Frugt, afhug- fore every tree which bringeth not ges, og fastes i Siden.

forth good fruit is hewn down, and

cast into the fire. 11. Jeg dober eder vel með vand til 11 I indeed baptize you with Dmvendelse; men den, som fommer water unto repentance : but he efter mig, er stærkere end jeg, hvis that cometh after me is mightier Sfoe jeg iffe er værdig at bære; han than I, whose shoes I am not wor, stal døbe eder med den Hellig Aand og thy to bear: he shall baptize you Jld.

with the Holy Ghost, and with fire: 12. Hans kastestovi er i hans þaand, 12 Whose fan is in his hand, and og han fal igjennemrense sin Loe, og he will thoroughly purge his floor, sante sin øvede i Laden ; men Avner- and gather his wheat into the ne stal han opbrænde med usluftelig garner; but he will burn up the gid.

chaff with unquenchable fire. 13. Da tom Jesus fra Galilæa til 13 Then cometh Jesus from Jordan til Johannes, for at debes af Galilee to Jordan unto John, to be ham.

baptized of him. 14. Men Johannes formeente ham 14 But John forbade him, saying, det meget, og sagde: jeg haver behov I have need to be baptized of thee, at debes af dig, og du kommer til mig? and comest thou to me?

15. Men Jesus svarede, og lagde til 15 And Jesus answering said ham: tilsted det nu; thi saaledes bør unto him, Suffer it to be so now: det og at fuldkomme al Metfærdighed for thus it becometh us to fulfil Da tilstedte han ham.

all righteousness. Then he suf

fered him, 16. Dg der JEsus var døbt, steeg 16 And Jesus, when he was baphan strar op af vandet; og jee, Him- tized, went up straightway out of lene aabnedes ham, og han saae Guds the water: and lo, the heavens Aand fare ned som en Due, og komme were opened unto him, and he saw over ham.

the Spirit of God descending like

a dove, and lighting upon him : 17. Dg see, (der fom) en Røst af 17 And lo, a voice from heaven, Himlene, som sagde: denne er min saying, This is my beloved Son, Søn, den Elsfelige, i hvilken jeg haver in whom I am well pleased. Belbehag.

4. Capitel.

CHAPTER IV. a blev JEsus ført af Xanden til THEN was Jesus led up of the velen.

be tempted of the devil. 2. Dg der han havde faftet fyrretybe 2 And when he had fasted forty Dage og fyrretyve Nætter, hungrede days and forty nights, he was af. han omsider.

terward an hungered. 3. Dg Fristeren gik til ham, og sagde: 3 And when the tempter came er du Guds Søn, da flig, at disse to him, he said, If thou be the Son Stene blive Brod.

of God, command that these stones

be made bread. 4. Men han svarede, og sagde: der 4 But he answered and said, It er strevet : Mennesfet lever ikke alene is written, Man shall not live by ved Brød, men ved ethvert Ord, som bread alone, but by every word udgaaer igjennem Guds Mund. that proceedeth out of the mouth

of God,

5. Da tog Djævelen ham med sig til 1.5 Then the devil taketh him up deri hellige Stad; og satte ham paa into the holy city, and setteth him Lindingen af Teniplet, og sagde til on a pinnacle of the temple, ham: 6. Er du Guds Søn, da fast dig selv 6 And saith unto him, If thou be her ned; thi der er skrevet: han stal the Son of God, cast thyself down, give sine Engle Befaling om dig, og for it is written, He shall give his de sfulle bære dig paa þænderne, at angels charge concerning thee: du iffe sfal støde óin fod paa nogen and in their hands they shall bear Steen.

thee

up, lest at any time thou dash

thy foot against a stone. 7. Da sagde JEsuð til ham: der er 7 Jesus said unto him, It is writatter strevet: du stal itte friste HErren ten again, Thou shalt not tempt the din Gud.

Lord thy God. 8. Atter tog Diæbelen ham med sig 8 Again, the devil taketh him up op paa et saare hoit Bjerg, og viste into an exceeding high mountain, ham alle Verdens Niger og deres Her- and sheweth him all the kinglighed, og sagde til ham:

doms of the world, and the glory

of them; 9. Alt dette vil jeg give dig, om du 9 And saith unto him, All these bil falde ned, og tilbede mig. things will I give thee, if thou

wilt fall down and worship me. 10. Da sagde Jesus ham: viig 10 Then saith Jesus unto him, bort, Satan! thi der er ffrevet: du Get thee hence, Satan : for it is fal tilbede HErren din Gud, og tjene written, Thou shalt worship the ham alene.

Lord thy God, and him only shalt

thou serve. 11. Da forlod Djævelen ham; og 11 Then the devil leaveth him, see, Englene gif til ham, og tjente and behold, angels came and minham.

istered unto him. 12. Men der JEfud hørte, at 30 12 | Now when Jesus had heard hannes var overantvordet, veeg han that John was cast into prison, he hen til Galilæa.

departed into Galilee; 13. Dg der hau havde forladt Naza 13 And leaving Nazareth, he reth, fom han, og boede i Capernaum, came and dwelt in Capernaum, det, som ligger ved Søen paa Sebu- which is upon the sea-coast, in lonð og Naphthalið Grændser, the borders of Zabulon and Neph

thalim; 14. at det sfulde fuldkommes, som er 14 That it might be fulfilled sagt ved Propheten Esaias, som siger: which was spoken by Esaias the

prophet, saying, 15. Sebulong Land og Naphthalis 15 The land of Zabulon, and the Land ved Savet8 Vei paa denne Side land of Nephthalim, by the way of Jordan, Hedningerneo Galilæa: the sea, beyond Jordan, Galilee of

the Gentiles: 16. det Folt, som sad i Mørke, haver 16 The people which sat in darkfeet et stort Lys, og dem, som fad i ness, saw great light; and to them Dodens Land og Skygge, dem er op- which sat in the region and sha. gaaet et Ly8.

dow of death, light is sprung up. 17. Fra den Tid begyndte JEsus at 17 | From that time Jesus began þrædife, og sige: omvender eder; thi to preach, and to say, Repent; for Bimmeriges Rige er fommet nær. the kingdom of heaven is at hand. 18. Men der JEfus vandrede ved 18 | And Jesus, walking by the

« PreviousContinue »