Page images
PDF
EPUB

νιον.

ούτος, "Ότι εκ του ουρανού | that he saith, I came down from καταβέβηκα;

heaven? 43 'Απεκρίθη ούν ο Ιησούς 43 Jesus therefore answered and και είπεν αυτοίς, Μη γογγύζετε | said unto them, Murmur not among μετ' αλλήλων.

yourselves. . 44 Ουδείς δύναται ελθείν πρός 44 No man can come to me, except με, εαν μη ο πατήρ ο πέμψας

the Father which hath sent me draw με ελκύση αυτόν· και εγω ανα- him: and I will raise him up at the στήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα.

last day. 45 "Έστι γεγραμμένον εν τοις 45 It is written in the prophets, προφήταις, Και έσονται πάντες And they shall be all taught of God. διδακτοι του Θεού. πας ούν ο Every man therefore that hath heard ακούσας παρα του πατρός και

and hath learned of the Father, μαθών έρχεται πρός με.

cometh unto me. 46 Ουχ ότι τον πατέρα τις 46 Not that any man hath seen the εώρακεν, ει μη ο ών παρα του

Father, save he which is of God, he θεού, ούτος εώρακε τον πατέρα. I hath seen the Father. ( 47 'Αμήν αμήν λέγω υμίν, ο

47 Verily, verily, I say unto you, πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώ- He that believeth on me hath ever

lasting life. 48 'Εγώ είμι ο άρτος της ζωής. 48 I am that bread of life. 49 Οι πατέρες υμών έφαγον

49 Your fathers did eat manna in το μάννα εν τη ερήμω, και απέ

the wilderness, and are dead: θανον:

50 Ούτός έστιν ο άρτος ο εκ 50 This is the bread which cometh του ουρανού καταβαίνων, ίνα τις down from heaven, that a man may εξ αυτού φάγη και μη αποθάνη.

eat thereof, and not die. 51 Εγώ είμαι ο άρτος ο ζων 51 I am the living bread which ο εκ του ουρανού καταβάς: εάν came down from heaven : if any man

φάγη εκ τούτου του άρτου, eat of this bread, he shall live for ζήσεται εις τον αιώνα και ο ever : and the bread that I will give άρτος δε δν εγω δώσω, η σάρξ is my Hesh, which I will give for the

life of the world. μου έστιν, ήν έγω δώσω υπερ της του κόσμου ζωης.

52 'Eμάχοντο ούν προς αλλή- 52 The Jews therefore strove among λους οι Ιουδαίοι, λέγοντες, Πως themselves, saying, How can this man δύναται ούτος ημίν δούναι την I give us his fesh to eat ? σάρκα φαγείν ;

53 Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησους, 53 Then Jesus said unto them, 'Αμήν αμήν λέγω υμίν, εαν μη Verily, verily, I say unto you, Except φάγητε την σάρκα του γιου του ye eat the flesh of the Son of man, ανθρώπου, και πίητε αυτου το and drink his blood, ye have no life αίμα, ούκ έχετε ζωην εν εαυτοίς.

54 Ο τρώγων μου την σάρκα, 54 Whoso eateth my flesh, and και πίνων μου

drinketh my blood, hath eternal life; ζωήν αιώνιον, και εγω αναστήσω and I will raise him up at the last αυτον τη εσχάτη ημέρα.

day.

τις

in you.

το αίμα, έχει

me.

58 Ούτος εστιν ο άρτος ο εκ | 5

55 Η γαρ σάρξ μου αληθώς 55 For my flesh is meat indeed, and εστι βρώσις, και το αίμα μου my blood is drink indeed. αληθώς έστι πόσις.

56 Ο τρώγών μου την σάρκα, 56 He that eateth my flesh, and και πίνων μου το αίμα, εν εμοί | drinketh my blood, dwelleth in me, μένει, καγω εν αυτω.

and I in him. 57 Καθως απέστειλε με και ζων 57 As the living Father hath sent πατήρ, καγω ζω δια τον πατέρα me, and I live by the Father; so he και ο τρώγων με, κακείνος ζήσε- | that eateth me, even he shall live by ται δι' εμέ.

58 This is that bread which caine του ουρανού καταβάς· ου καθως down from heaven : not as your faέφαγον οι πατέρες υμών το μάν- thers did eat manna, and are dead : να, και απέθανον ο τρώγων του- he that eateth of this bread shall live τον τον άρτον ζήσεται εις τον

for ever. αιώνα.

59 Ταύτα είπεν εν συναγωγή 59 These things said he in the synδιδάσκων εν Καπερναούμ. agogue, as he taught in Capernaum.

6ο Πολλοί ούν ακούσαντες εκ 60 Many therefore of his disci. των μαθητων αυτού είπον, Σκλη- Γples, when they had heard this, said, ρός εστιν ούτος ο λόγος· τίς This is an hard saying; who can δύναται αυτου ακούειν;

hear it? 61 Είδως δε ο Ιησούς εν εαυτώ,

61 When Jesus knew in himself ότι γογγύζουσι περί τούτου οι that his disciples murmured at it, μαθηταί αυτού, είπεν αυτοίς, he said unto them, Doth this offend Τούτο υμάς σκανδαλίζει και

you? 62 Εαν ουν θεωρητε τον υιον

62 What and if ye shall see the Son του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου of man ascend up where he was beήν το πρότερον.

fore? 63 Το πνεύμα εστι το ζωο

63 It is the spirit that quickeneth; ;

the flesh profiteth nothing: the words ποιούν, η σαρξ ουκ ωφελεί ουδέν

that I speak unto you, they are spirit, τα ρήματα και εγω λαλώ υμίν,

and they are life. πνεύμα εστι και ζωή έστιν.

64 'Αλλ' εισίν εξ υμών τινες 64 But there are some of you that οι ου πιστεύουσιν. ήδει γαρ εξ | believe not. For Jesus knew from αρχής ο Ιησούς, τίνες εισίν οι the beginning who they were that μη πιστεύοντες, και τις έστιν believed not, and who should betray ο παραδώσων αυτόν.

him. 65 Και έλεγε, Δια τούτο 65 And he said, Therefore said I είρηκα υμίν, ότι ουδείς δύναται unto you, that no man can come unto ελθείν πρός με, εαν μη ή δεδο- me, except it were given unto him of μένον αυτω εκ του πατρός μου.

66 'Εκ τούτου πολλοί απήλ. 66 | From that time many of his θον των μαθητων αυτού εις τα disciples went back, and walked no οπίσω, και ουκέτι μετ' αυτου more with him. περιεπάτουν.

my Father.

67 Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away?

67 Είπεν ουν ο Ιησους τους δώδεκα, Μη και υμείς θέλετε υπάγειν;

68 'Απεκρίθη ούν αυτω Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τίνα απελευσόμεθα; ρήματα ζωής αιω

68 Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life?

νίου έχεις

69 Και ημείς πεπιστεύκαμεν 69 And we believe and are sure that και εγνώκαμεν, ότι συ ει ο Χρι- thou art that Christ, the Son of the στος ο υιός του θεού του ζώντος. living God. 70 'Απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς,

70 Jesus answered them, Have not Ούκ έγω υμάς τους δώδεκα εξε- | 1 chosen you twelve, and one of you λεξάμην, και εξ υμών εις διάβο- is a devil ? λός εστιν ;

71 "Έλεγε δε τον Ιούδαν Σί- 71 He spake of Judas Iscariot the μωνος Ισκαριώτην ουτος γαρ son of Simon: for he it was that ήμελλεν αυτόν παραδιδόναι, είς

should betray him, being one of the ών εκ των δώδεκα.

twelve. .

PART THE FIRST.

EXAMINATION OF THE SIXTH CHAPTER OF

ST JOHN'S GOSPEL.

« PreviousContinue »