Page images
PDF
EPUB

1

τὴν παῖδα ταύτην οἷ ὀδύρεται πόλις,
πασῶν γυναικῶν ὡς ἀναξιωτάτη

κάκιστ ̓ ἀπ ̓ ἔργων εὐκλεεστάτων φθίνει, 693 690 ἥτις τὸν αὐτῆς αὐτάδελφον ἐν φοναῖς πεπτῶτ ̓ ἄθαπτον μήθ ̓ ὑπ ̓ ὠμηστῶν κυνῶν εἴασ ̓ ὀλέσθαι μήθ ̓ ὑπ ̓ οἰωνῶν τινος· οὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν ; τοιάδ ̓ ἐρεμνὴ σίγ ̓ ἐπέρχεται φάτις. 635 ἐμοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ, οὐκ ἔστιν οὐδὲν κτῆμα τιμιώτερον.

700

τί γὰρ πατρὸς θάλλοντος εὐκλείας τέκνοις ἄγαλμα μεῖζον, ἢ τί πρὸς παίδων πατρί; μή νυν ἓν ἦθος μοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει, 70%

μένων. Ceterum recte Hermannus: quonia quae clam dicuntur etiam audiuntur clam, ad audiendum transtulit poeta quod de dicentibus dici debebat.

V. 690. Schol.: διὰ τούτων ὑπεραπολογεῖται τῆς κόρης, ὑπερευπρεπῶς τῇ πόλει περιθεὶς τὸν λόγον. Aristoteles Rhet. III, 17: περὶ μὲν οὖν πίστεων ταῦτα. εἰς δὲ τὸ ἦθος, ἐπειδὴ ἔνια περὶ αὑτοῦ λέγειν ἢ ἐπίφθονον, ἢ μακρολογίαν ἢ τιλογίαν ἔχει, καὶ περὶ ἄλλου ἢ λοιδορίαν ἢ ἀγροικίαν, ἔτερον χρὴ λέγοντα ποιεῖν, ὅπερ Ισοκράτης ποιεῖ —, καὶ ὡς Σοφοκλῆς͵ τὸν Αίμονα ὑπὲρ τῆς ̓Αντιγόνης πρὸς τὸν πατέ ρα, ὡς λεγόντων ἑτέρων.

[ocr errors]

V. 691. ὠμηστῶν κυνῶν] In La ad xvvov adscriptum yo. λύκων. Supra 257. canes cum feris consociantur, et 206. cum avibus, ut apud Aesch. Spt. c. Th. 1022, 1028, ubi 1043. Antigona: τούτου δὲ σάρκας οὐδὲ κοιλογάστορες λύκοι σπάσονται. Canes ὠμησταὶ ab Homero Il. χ, 67. dicti. H E R M. Μή particulam, pro qua ovx exspectes, positam puo a poeta, quod sensu conditionali membrum relativum accipi voluerit. Eadem videtur ratio esse

Philoct. v. 715: ὦ μελέα ψυχά, ὃς μηδ ̓ οἰνοχύτου πώματος ἥσθη δεκέτει χρόνῳ.

V.693. Schol.: τιμῆς· γρ· στήλης. Genitivus aptus est ex verbo λαχεῖν. Vide quae ad Philoct. 62. sq. ed. sec. adnotavi.

V. 694. Schol. : ἐρεμνή· σκοτεινή, λαθραία σου. Ad verbum ἐπέρχεται supple μοί.

V. 695. σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς] De genitivo participii cfr. 697 et 632.

[ocr errors]

V. 697 sq. εὐκλείας γαλμα] Dictum hoc est ut εὖκλείας στέφανος Ai. 465. Eur. Suppl. 315: πόλει παρόν σοι στέφανον εὐκλείας λαβεῖν. Antiop. fr. IV, 4. ERF.

V. 698. Schol. min: ἢ τί πρὸς παίδων πατρί· ή· γουν οὐδὲ ὁ πατὴρ μείζονα ἄλλην χάριν παρὰ τῶν παίδων δέχεται, ἢ εὐτυχοῦντας τούτους ὁρῶν.

V. 699. μή νυν] Noli igitur etc. Sic supra 648: μή νύν ποτ' etc. Vide, quos Wexius conferri iubet, Blomf. ad Aesch. Spt. 228. et Μonk. ad Eur. Alc. 1096. Adde Soph. Αi. 1129: μή νυν ἀτίμα etc. O. R. 644. 707. De μοῦνον vide Excurs. ad O. C. 224 sqq.

[ocr errors]
[ocr errors]

700 ως φῂς σύ, κοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ ̓ ὀρθῶς ἔχειν. · ὅστις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοκεῖ, ἢ γλώσσαν, ἣν οὐκ ἄλλος, ἢ ψυχὴν ἔχειν, οὗτοι διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί. ἀλλ ̓ ἄνδρα, κεἴ τις ᾖ σοφός, τὸ μανθάνειν 710 *05 πόλλ ̓ αἰσχρὸν οὐδὲν καὶ τὸ μὴ τείνειν ἀγαν. ὁρᾷς παρὰ ῥείθροισι χειμάῤῥοις ὅσα δένδρων ὑπείκει κλῶνας ὡς ἐκσώζεται· τὰ δ ̓ ἀντιτείνοντ ̓ αὐτόπρεμν ̓ ἀπόλλυται. αὕτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγκρατῆ πόδα

V.700. ωςφής σύ— ἔχειν] Recte Brunckius: ut, quod tu dicis, aliud praeterea nihil, rectum esse putes. De ὡς particulae usu vide Matth. §. 485.

V. 701 sqq. ὅ ςτις—κενοί] De sententia confer Theogn. 655: ὅςτις τοι δοκέει τὸν πλησίον ἴδμεναι οὐδέν, ἀλλ ̓ αὐτὸς μοῦνος ποικίλα δήνε ̓ ἔχειν, κεινός γ ̓ ἄφρων ἐστί, νόου βεβλαμμένος ἐσθλοῦ· ἴσως γὰρ πάντες ποικίλ ̓ ἐπιστάμεθα.

V. 703. Schol. : διαπτυχθέντες· ἀνακαλυφθέντες· μετέβη δὲ ἀπὸ ἑνικοῦ ἀριθμοῦ, τοῦ ὅςτις γὰρ, εἰς πληθυντικὸν, τὸ οὗτοι. Cfr. Matth. §. 475. a. Rost. §. 100. not. 7. Graecos imitati sunt Latini. Cfr. Terent. Eun. prol. v. 1 sqq. Andr. IV, 1, 2 sq. De aoristo ὤφθησαν vide Matth. §. 502.3. et Rost. §. 116. 8. not. 4.

V. 704 sq. ἄνδρα—οὐδέν] Ordo est: οὐδὲν αἰσχρόν ἐστι τὸ ἄνδρα μανθάνειν πολλὰ etc. Vide Matth. §. 278. not. 2. et §. 540. Tum de εl cum coni. iuncto vide Matth. §. 525. 7. b. et Rost. §. 121. not. 10, et de articulo infin. praeposito Matth. §. 543.

-

V. 705. Schol.: καὶ τὸ μὴ μη τείνειν ἄγαν· μὴ αὐθάδη εἶναι ἀτιτείνοντα τοῖς συμβου

λεύουσιν.

715

V. 708. Schol.: αὐτό πρεμνα· αὐτόῤῥιζα. Vide Blomf. gloss. Aesch. Spt. c. Th. 71. et de compositione gloss. Ag. 134.

V. 709 sqq. ναός – μηδέν] Ordo est: ὅςτις πόδα ναὸς ἐγκρατῆ τείνει, μηδὲν ὑπείκων, Verba ἐγκρατῆ τείνειν πόδα ναὸς per prolepsin quandam dicta, de qua ad v. 25. monitum, sic ut ἐγκρατῆ sit ὥστε ἐγκρατῆ εἶναι, et ἐγκρατῆ τείνειν nobis reddi possit straff spannen, coll. v. 474 huius fabulae. Similia sunt μείζον ̓ ἐκτενῶ λόγον Trach. 679. πλεῦνα ἐκτεῖναι λόγον Herod. VII, 51. et Latinum longum prorogat aevum Hor. Ep. ad Pis. 346. De nomine ποὺς recte Seidlerus ad Iph. Τ. 1104: „Navis πόδες erant duo funes, qui ab utraque inferiore veli parte, sive ab angulis veli, exeuntes in navi puppim versus alligabantur. Schol. ad Eur. Οr. 704 : λέγεται δὲ οὔτω (ποὺς) σχοινίον τὸ κάτωθεν τοῦ ἱστίου. Clarius Schol. Aristoph. ad Eq. 436: πόδας δὲ καλοῦσιν οἱ ναῦται τοὺς παρ ἑκάτερα τὰ μέρη κάλως ἐκδεδεμένους τῆς ὀθόνης.“ Conferen dus autem cum hoc Antigonae loco Eur. Or. 705 sq.: καὶ ναῦς γὰρ ἐνταθεῖσα πρὸς βίαν ποδὶ έβαψεν, ἔστη δ ̓ αὖθις, ἣν χαλᾷ πόδα.

710 τείνας ὑπείκει μηδὲν ὑπτίοις κάτω στρέψας τὸ λοιπὸν σέλμασιν ναυτίλλεται. ἀλλ ̓ εἶχε θυμοῦ καὶ μετάστασιν δίδου. γνώμη γὰρ εἴ τις καπ ̓ ἐμοῦ νεωτέρου πρόςεστι, φήμ ̓ ἔγωγε πρεσβεύειν πολὺ 15 φῦναι τὸν ἄνδρα πάντ ̓ ἐπιστήμης πλέων· εἰ δ ̓ οὖν, φιλεῖ γὰρ τοῦτο μὴ ταύτῃ δέπειν, καὶ τῶν λεγόντων εὖ καλὸν τὸ μανθάνειν.

V. 712.

720

Male plerique editores recentiores ex aliquot codd. scripserunt θυμῷ. Nam εἴκειν θυμῷ non potest quidquam aliud significare quam indulgere animo: quae significatio alienissima ab hoc loco est.

V. 710 sq. ὑπτίοις- -ναυτίλλεται] Recte suspicatur Emperius κάτω στρέφειν simili ellipsi a Graecis intellecto nomine τὴν ναῦν dictum videri nostrum verbum um werfen. Sensum totius loci quod attinet, recte monuit Bo e ckhius supinis transtris cursum continuaturum dici qui eversa navi undis submersum iri significetur. Simillima ratio est v. 310 sq. et Αi. 100: θανόντες ἤδη τἄμ' ἀφαιρείσθων ὅπλα. Wexius adiicit in exemplaris Bosiani margine hoc se notatum vidisse: alρωνικῶς ἀντὶ τοῦ εἰς βυθὸν τοῦ πελάγους καταποντίζεται. V. 712. ἀλλ ̓ — δίδου] Quum ex toto hoc loco, tum imprimis ex antecedentibus apparet nomen θυμὸν non iram, ut vulgo explicatur, sed animum sive vojuntatem significare. Itaque hoc dicit: sed cede volu n tate eiusque mutationem praebe, i. e. sed cede atque voluntatem tuam muta. Iterum dicit, ut solent qui instanter aliquid ab aliquo petunt, quod iam v. 699 sq. dixerat. Ceterum in verbo εἴκειν cum genitivo iuncto non erat haerendum; notum est enim verba omnia, quae mis sum quid facere vel cedere aliqua re significent, saepe cum

[ocr errors]

-

[ocr errors]

eo casu coniungi. Cfr. Matth. §. 332. et Ro st. §. 108. II. 5. c. Ita ipsum illud εἴκειν cum genitivo χάρμης, πολέμου, et aliis simili sensu iungitur. Accedit, quod addita sunt verba μετάστασιν δίδου, ad quae praecipue nomen vμov adsumendum est, ita ut adeo similis hic locus v. 535. videri possit. De locutione autem θυμοῦ μετάστασιν δίδου monitum ad O. C. 462 sq. et huius fab. 150 sq. Wexius adscripsit Eur. Med 911: σὸν μεθέστηκεν κέαρ. Androm. 1004 sq.: οὐδέ νιν μετάστασις γνώμης ὀνήσει.

V. 714 sq. Schol. : : πρεσβεύειν· ὑπερέχειν. ἐγώ, φησί, τοῦ το οἶμαι ὑπερέχειν, τὸ τὸν ἄν· θρωπον φῦναι πάντα ἐπιστάμενον. Recte Scholiasta ἐπιστήμης πλέων explicat ἐπιστάμενον, ita ut in accusativo πάντα nihil offensionis sit. Erfurdtius confert Trach. 338: τούτων ἔχω γὰρ πάντ ̓ ἐπιστήμην ἐγώ. De sententia adscripserunt Hesiod. Op. et D. 291: οὗτος μὲν πανάριστος, ὃς αὐτὸς πάντα νοήσῃ, φρασσάμενος τά κ ̓ ἔπειτα καὶ ἐς τέλος ᾖσιν ἀμείνω; ἐσθλὸς δ ̓ αὖ κακεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι πίθηται. ὃς δέ κε μήτ ̓ αὐτὸς νοέῃ, μήτ ̓ ἄλλου ἀκού, ων ἐν θυμῷ βάλληται, ὁ δ ̓ αὖτ ̓

ΧΟΡΟΣ.

ἀναξ, σέ τ ̓ εἰκός, εἴ τι καίριον λέγει,
μαθεῖν. σέ τ ̓ αὖ τοῦδ ̓· εὖ γὰρ εἴρηται διπλῇ. 725

ΚΡΕΩΝ.

720 οἱ τηλικοίδε καὶ διδαξόμεσθα δὴ φρονεῖν πρὸς ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν φύσιν;

ΑΙΜΩΝ.

μηδὲν τὸ μὴ δίκαιον· εἰ δ ̓ ἐγὼ νέος,
οὐ τὸν χρόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τἆργα σκοπεῖν.

V. 719. Ex La διπλῇ restitui. Vulgo διπλᾶ.

ἀχρήϊος ἀνήρ. Addo Herodot. VII, 16, 1: ἴσον ἐκεῖνο, ὦ βασιλεῦ, παρ ̓ ἐμοὶ κέκριται, φρονέειν τε εὖ καὶ τῷ λέγοντι χρηστὰ πείθεσθαι. Cic. orat. Cluent. c. 31: sapientissimum esse dicunt eum, cui quod opus sit ipsi veniat in mentem; proxime accedere illum, qui alterius bene inventis obtemperet. Liv. XXII, 29: saepe ego audivi, milites, eum primum esse virum, qui ipse consulat, quid in rem sit; secundum eum, qui bene monenti obediat; qui nec ipsi consulere, nec alteri parere sciat, eum extremi ingenii esse.

V. 716. Schol: εἰ δ ̓ οὖν εἰ δέ τις ἀνόητος εὑρεθῇ. Cfr. Matth. §. 617. a. b.

Ibid. φιλεῖ —ῥέπειν] Confert Musgravius Rhes. 106: οὐ γὰρ αὐτὸς πάντ ̓ ἐπίστασθαι βροτῶν πέφυκεν.

V.717. καὶ — μανθάνειν] Ordo est: καὶ καλὸν τὸ μανθά νειν τῶν εὖ λεγόντων. De εὖ postposito vide 166.410. Ai. 1252, de sententia 1031 sq. τὸ μανθάνειν δ ̓ ἥδιστον εὖ λέγοντος.

V.720 *53. Iu hoc collo= quio, quod mira arte compositum a poeta est, facile intelliges HaeSoph. Trag. Vol. I. Sect. IV.

monem satis tranquillo, Creontem affecto animo loqui, illum leni et modesta, hunc aspera et feroci oratione uti, illum argumentis, hunc conviciis potius contra adversarium pugnare. Nam simulatque indigna Creontis contumelia Haemon ira exarsit (v. 756 sqq. ed. meae), diutius colloqui cum eo desiit scenaque discessit.

V. 720. καὶ διδαξόμεσθα] Respondet καὶ particulae, in interrogatione ita positae, nostrum gur. Sic v. 764: ἄμφω γὰρ αὐτὰ καὶ κατακτεῖναι νοεῖς; Αi. 1325: τί γάρ σ ̓ ἔδρασεν, ὥστε καὶ βλάβην ἔχειν; Εl. 385: ἦ ταῦτα δή με καὶ βεβούλευνται ποιεῖν; Eur. Or. 1331: ἦ τοῦδ ̓ ἕκατι καὶ βοὴ κατὰ στέγας; De futuro medii notione passiva posito vide ad v. 93.

V. 722. Schol.: μηδὲν διδάσκου, ὃ μὴ δίκαιόν ἐστί σοι μανθάνειν. Vide ad v. 358 sq. Tum de notione voc. χρόνος mo

nitum ad v. 675.

V. 723. τἆργα] Opera sua quum spectanda dicit, significat id, quod faciundum suaserit oratione illa, qua patrem de sententia sua demovere studuerit. Non dissimiliter dictum Phil. 99:

νῦν δ ̓ εἰς ἔλεγχον ἐξιν ὁρῶ βροτοῖς τὴν γλῶσσαν, οὐχὶ

6

ΚΡΕΩΝ.

ἔργον γάρ ἐστι τοὺς ἀκοσμοῦντας σέβειν; 730

ΑΙΜΩΝ.

*25 οὐδ ̓ ἂν κελεύσαιμ ̓ εὐσεβεῖν ἐς τοὺς κακούς.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

730 ἄλλῳ γὰρ ἢ ἐμοὶ χρή γε τῆςδ ̓ ἄρχειν χθονός ;

ΑΙΜΩΝ.

735

πόλις γὰρ οὐκ ἔσθ ̓ ἥτις ἀνδρός ἐσθ ̓ ἑνός.

ΚΡΕΩΝ.

οὐ του κρατοῦντος ἡ πόλις νομίζεται ;

τἆργα, πάνθ ̓ ἡγουμένην, ubi τὴν γλῶσσαν, οὐχὶ τἆργα nobis est: das Reden, nicht das Thun.

V. 724. Schol.: ἀκοσμοῦντας· ἀπειθοῦντας, καὶ ἄκοσμα διαπραττομένους. Cfr. 660. et Philoct. 387. Acerbe Creon repetit voc. ἔργον, ut hoc dicat: opusne hoc tuum est, i. e. faciundum ne hoc putas, ut immodestos colas. Eum enim se esse ostenderat Haemon, qui Antigonam poena liberandam adeoque honore afficiendam pu

[blocks in formation]

V. 728 733. πόλις γὰρ etc.] In regno etiam cives in consilium adhibendos eorumque voluntates explorandas Haemon ostendit, quum contra Creon ad regis unius arbitrium nutumque totos se fingere cives et accomodare debere contendat.

[ocr errors]

V. 730. ἄλλῳ γὰρ ἢ ’μοί χρή] Confert Erfurdtius Thom. M. in χρή· χρή με ποιῆσαι πάν τοτε λέγε, οὐ χρή μοι, ὡς καὶ Σοφοκλῆς ἅπαξ. ' Eur. Ion. 1317: τοῖσι δ ̓ ἐνδίκοις ἱερὰ κατ θίζειν ἐχρῆν. Lucian. Hermotim. T. I. p. 798: χρὴ γάρ, οἷ μαι, σοὶ τῷ πρώτῳ χρηστῷ καὶ ἀξίῳ ἐντυχόντι ἀποφέρεσθαι.

V. 732. οὐ τοῦ—νομίζεται] Eadem structura verbi voμίζεσθαι Ο. C.38; τίς δ ̓ ἔσθ' ὁ χῶρος; τοῦ θεῶν νομίζεται;

« PreviousContinue »