Page images
PDF
EPUB

ஆகையால

பால

அ அப்பொழுது அவர்களெல லாரும்போக்குச் சொல் ல ததொடங்கினார்கள, ஒருவ ன சொன்னது, ஒருவயல நிலத தைககொணடேன. நான போய அதைப்பார்க்க அவசிய மாயிருககினறது.

எனக்கு மனனிக்கவேண்டு மென்று உன்னைவேணடிககொளளுகிறேனெனறான.

க வேறொருவனசொனனது, ஐநதேர்மாடுகொண டேன. அவைகளை நானபோயசசோதிக்க வேண்டும்.

ஆகை எனககுமனனிக்கும்படிக்கு உன்னைவேண்டிக்கொள் ளுகிறேனெனறான.

உய வேறொருவனசொனனது, பெணணை விவாகமபண ணினேன.

அதினாலே நானவரக் கூடாதென்றான. உக பினபு அந்தஊழியக்காரனவநது அவைகளைத்தன எசமானுக்கு அறிவித்தான. அப்பொழுது வீடடெசமான கோபம் அடைந்து, தனஊழியககாரனைநோக்கி, நீ சீக்கிர மாயப்பட்டினத்தின் தெருக்களிலுமவீதிகளிலுமபோய, தரி ததிரரையும்

ஊனரையுஞ சப்பாணிகளையுங் குருடரையும ஙகே அழைத்துக்கொண்டுவாவென்றான உஉ அநதபபடி ஊழியக்காரன அழைத்துவந்து, ஆண டவரே, நீர்கட்டளையிட்டபடிசெயதாயிற்று.

உக பின னுமிடமுணடென்றான. அபபொழுது எசமான ஊழியக்காரனுட னே சொனனது, நீ வழிகளிலுமவேலிகள ருகேயும் புறப்பட்டுப்போய், எனவீடு நிறையவரும்படிக்கு சசனங்களைவருநதிக கூடடிககொணடுவா.

உச அழைக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனிதரிலொருவரா லும என னுடையவிரு நதைருசிப்பார்ப்பதிலலையெனறுங்க ளுக்குசசொலலுகிறேனென றுசொனனார்.

உரு பினபு அநேகசனங்கள அவரோடேகூடப் பிரயா ணமாயப்போகையில், அவர் திருமபிபபார்தது, அவர்களு டனே சொனன தாவது,

உசு ஒருவன் எனனிடததிலவதது ந தன தகப்பனையு ந தாயையும் மனைவியையு மபிள்ளைகளையுஞ சகோதரரையுஞ சகோதரிகளையுநதனசுயசீவனையுமபகையாவிடடால, என சீஷனாயிருக்க மாடடான.

உஎ அலலாமலு நதன சிலுவைமர ததைசசுமந்துகொ ண்டு எனக்குப் பினசெலலா தவன என சீஷனா யிருககமாட

டான.

உஅ உஙகளிலெவனானாலும் ஒருகோபுரததைககடட மன தாயிருநதால தான அஸ்திபாரமபோடடபினபு, அ தைமுடியக் கட்டுகிறதறகுததிராணியில்லாமலிருக்கும் பொ முது,

உ க அதைப்பார்க்கிறவர்களெல்லாரும், இந்த மனிதன கட்டத்தொடங்கி, முடிக்கிறதறகுத்திராணியிலலையெனறு

[ocr errors]

+ 30 Saying, This man began to build, and was not able to finish.

31 Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand?

32 Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage, and desireth conditions of peace.

33 So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be

my

disciple.

34 Salt is good: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned ?

35 It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill : but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

CHAPTER XV.

1 The parable of the lost sheep : 8 of the piece of

silver : 11 of the prodigal son.

Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.

2 And the pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.

3 And he spake this parable unto them, say, ing,

4 What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that wbich is lost, until he find it?

5 And when he hath found it, he layeth it on his shoulders rejoicing.

6 And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Re

joice with me: for 1 have found my sheep which was lost.

கால அவன முன்பு உளுக்கார்ந்து, அதைக் கட்டித்தீர்ககி றதற்குத் திராணியுணடாவிலலையாவெனறு அறியுமபடி செ

ஞசெலவைக் கணக்குப்பாராமலிருப்பானா. நக அல்லது எந்த இராசாவானாலும மறறொரு இராச னுடனேயுததஞசெயயப்போகிறதறகுமுனபு, உளுககார் நது தனக்குவிரோதமாய இருபதினாயிரஞசேவகரைககொ ணடுவருகிறவனோடேபதினாபிரஞசேவகாைககொண்டு எதி ர்க்கக்கூடுமா கூடாதாவெனறு ஆலோசனைபண்ணாமலிருப்

நஉ கூடாதென்று அறிந்தால், அவன தூரத்திலிருககை வில லதானாபதிகளையனுப்பிச்சமா தானத்துக்காகச்கேட்டுக சொளளுமபடிக்கு, (அப்படிச) செய்வானல்லவா.

கந அதுபோல, உங்களிலெவனானாலுந்தனககுணடான எலலாவறறையுமவெறுத்திவிடாவிட்டால, எனசீஷனாயிரு ககமாடடான.

நச உபபானது நலலது தான. உபபான துசாரமற போனால், எதினாலே அதுசாரமாககப்படும்.

கரு அது நவல நீலததிலாகிலும எருவிலாகிலுமபோடப் படத்தக்க தலல, அதை வெளியே கொட்டிப்போடுவார்கள். கேட்கிறதற்குக்காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவனெனறார்.

யாரு. அதிகாரம்.

[(க) அவர் ஆயக்காரரோடேசாப்பிட்டது. (ச) காணாம ற்போன ஆட்டையும், (அ) காணாமற்போனபணததையு ம, (யக) கெட்டுப்போன குமாரனையும் உவமைகளாகச் சொனனது.) அனறியுஞசகல ஆயககா ரரும பாவிகளும் அவருடைய வசனங்களை கேட்கு மபடிக்கு அவரிடததிற்சேர்நதார்கள்.

உ அப்பொழுது பரிசேயரும வேதபாரகரும மொறு மொறுதது, இவர்பாவிகளையேற்றுக் கொண்டு, அவர்களோ டேசாப்பிடுகிறாரெனறார்கள. ந அவர்களுடனேயவர் சொனன உவமையாவது, ச உங்களில் யாவனானாலு ந தனக்குடைமையான தூறு ஆடுகளிலொனறையிழந்தால் தொண்ணூற்றொன்பது ஆ களையுமவனா நதரததில விட்டுப்போய், இழந்ததைக்கண்டு பிடிககுமபரிய நதநதேடாமலிருப்பானா.

ரு கண்டுபிடித்தபினபு அவன அதைசசநதோஷமாய்த் தன்தோள்களினமேலேற்றிககொண்டு, வீட்டுக்கு வந்த

பொழுது,

சு சிநேகிதரையும் அயலாரையுங் கூடவரவழைத்துக்கா ணாமற்போன என் ஆடடைக் கண்டுபிடித்தேன். ஆகையால்

12

: 7 I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

8 | Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it?

9 And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost.

10 Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

11 And he said, A certain man had two

sons :

12 And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me.

And he divided unto them his living. 13 And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living

14 And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want.

15 And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine.

16 And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him.

17 And when he came to himself, he said, How many hired servants of my Father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger !

18 I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,

எவளானாலும்

தன.

கூட

எ அதுபோல மனந்திருப்ப அகத்தியப்படாத தொண் ணூற்றொன்பது நீதிமானகளிலுமமன நதிருப்புகிற ஒரேபா

யைக் குறித்துப்பரமண்டலத்தில் உள்ளவர்களுக்குச்சந் தோஷமுண்டாகுமென்று உங்களுக்குசசொல்லுகிறேன். அ அல்லது பத்துத்திராகுமாபணததையுடைய பெண்

ஒருதிராகுமாவையிழந்தால், விளக்கைக் கொளுத்தி வீடடைப் பெருக்கி அதைக் கண்டுபிடிக்குமபரி ய நதம நனறாய்த்தேடாமலிருப்பாளா.

க கண்டு பிடித்த பினபு, அவள் சிநேகிதிகளையும அயல் வீட்டுக்காரிகளையுங் கூட வரவழைத்து, நானிழந்ததிராகு மாவைக் கண்டுபிடிதரே ஆகையால் என்னோ சநதோஷப்படுங்களெனபாள்ல்லவா.

ய அதுபோல மன நதிருப்புகிற ஒரேபாவியைக் குறித்த துப்பராபர னுடைய தூதருக்கு முனபாகசச நதோஷமுண் டாயிருககினறதென றுங்களுககுசசொலலுகிறேனென்றார்.

யக பினனும் அவர்சொனன தாவது, ஒருமனிதனுக்கிர ண்டுகுமாரரிருநதார்கள்.

அவர்களிலிளையஉன் தகப்பனைநோக்கித் தகப்ப னே ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும்பங்கைத்தர வேண்டுமென்றா ன். அந்தப்படியவன் அவர்களுக்குப் பொருளைப்பங்கிட் டான்.

யங சில நாளுக்குப் பினபு, இளைய மகன எல்லாவற்றையுஞ சேர்த்துக் கொண்டு தூர தேசத்துக்குப் பிரயாணமாய்ப் போய், அங்கேகெட்ட மார்க்கமாய்ச் சீவனமபணணித்தன ஆஸ்தியையழித்துப்போடடான.

யசு எல்லாவறறையும அவன செலவழித்த பின்பு, அத்தே சததிலே மிகுந்த பஞ்சகாலமுணடாயிற்று. அப்பொழுது அவனுக்குக் குறைவுவர ததொடங்கினபடியினாலே,

மரு அவன போய், அந்தத் தேசத்துக்குடிகளில ஒரு வனைச் சேர்ந்துகொணடான. அந்தக் குடியானவன அவ னைத் தன வயல்களிலே பனறிகளை மேயக்கும்படிக்கு அதி பபினான.

• அப்பொழுது பனறிகளதின னுகிற தவிடுகளினாலே தனவயிற்றை நிரப்ப ஆசைப்பட்டான. அவற்றையும் ஒரு வனும் அவனுக்குக் கொடுக்க வில்லை.

யஎ அப்படியிருக்குங்காலத்தில் அவன் புத்தியடைந்து சொனன தாவது, ஆ, என தகப்பனிடத்திலே எத்தனை கூலி ககாரர் மிகுந்த உணவையுடையவர்களாயிருக்கிறார்கள். நான இங்கே பசியினாலே கெட்டுப்போகறேன .

யஅ நான எழுந்து, என தகபபனிடத்துக்குப்போயத தகப்பனே, தேவ ககும உமககுமவிரோதமாயப்பாவஞ்

.

« PreviousContinue »