Page images
PDF
EPUB

te midden van een zes-en-dertigtal Moedertjes, die voor het meerendeel een kind in de armen dragen. Zeldzaam, misschien wel nooit, is haar konterfeitsel anders dan geteekend of geschilderd te vinden, en tamelijk veel gelijkt het dan op dat van Tsów-, de beschermgodin der zeelieden en kraamvrouwen, wier biographie in onze verhandeling over den 23sten van de derde maand is opgenomen. Reeds vóór de geboorte bepaalt zij welk het lot en de toekomst van het kind zal zijn; vandaar dat zij niet alleen als beschermster van jongens en meisjes aangeroepen wordt, maar ook de patrones van vroedvrouwen is en van moeders, die in gezegende omstandigheden verkeeren. En dat zij als zoodanig steeds en altijddurend wordt verward met de Moedertjes, die zij met de onmiddellijke zorg over de kinderen belast, laat zich gereedelijk denken, en is dan ook doorloopend het geval.

Het is bijna onmogelijk om al de verschillende omstandigheden en gevallen op te sommen, waarin de Schikgodin des Levens, al of niet met de Moedertjes vereenzelvigd en verward, wordt aangeroepen en vereerd. Men wendt zich tot haar om zwangerschap, om mannelijke afstammelingen en om zegen over het kraambed; de vrouwen branden wierook haar ter eere in hare tempels of te huis wanneer de kinderen lastig, ziek of schreeuwerig zijn ; wanneer het kind op den derden dag na de geboorte wordt gewasschen; wanneer het den leeftijd van veertien dagen of van een maand heeft bereikt; wanneer het vier maanden oud is en de vrienden en bloedverwanten worden uitgenoodigd op een feest; eindelijk op elken verderen verjaardag van het kind: in al deze gevallen zal iedere rechtgeaarde moeder, die vroomheid paart aan liefde voor haar kroost, de betrokken Godin-Moeder behoorlijk bedanken en haar met een offerande van eetwaren om verdere gunsten smeeken. In het kort, geen bijzondere gebeurtenis in het leven van het kind gaat voorbij, zonder dat de godin er in betrokken wordt; en het gevolg is, dat haar vereering bijna niet achterstaat bij die der voorvaderen en overige huisgoden. Doch slechts de vrouwen geven zich met haar

mannen bemoeien zich bijna niet met haren dienst; en ook de jongens laten haar gemeenlijk in den steek zoodra zij hun zestiende jaar voorbij en de moederlijke hoede ontwassen zijn.

Ook op menigen kalendrischen feestdag van eenig belang wordt aan de Schikgodin des Levens en de Moedertjes een offerande gebracht. Op den dag van het Lantarenfeest in de eerste, en dien van het Groote Zomerfeest in de vijfde maand, op den 15den van de zevende en den 15den van de achtste maand, op den 9den van de negende maand, het feest van het wintersolstitium en den laatsten dag des jaars : op al die dagen dragen verscheidene huismoeders een extra offerande in de bedstede aan haar op; ja, vele vrouwen vereeren haar zelfs geregeld op den Isten en 15den van iedere maand nog bovendien.

Wanneer men de functiën van de Schikgodin des Levens vergelijkt met die van den titulairen God der Grachten en Wallen, van wien eene monographie in onze verhandeling over den laatsten dag des jaars zal gegeven worden, dan laat het zich onmiddellijk begrijpen waarom haar beeltenis veelal in de tempels van dien afgod ter

af en

vereering is opgesteld. Beiden beschikken immers over het lot der zielen. De Schutspatroon van iedere stad is, zooals wij ter aangehaalde plaatse zullen doen zien, de gemachtigde, de plaatsvervanger van Jama den Hellegod, en levert dezen de zielen der afgestorvenen uit, opdat zij in zijn rijk behoorlijk zullen schoongebrand en naar verdienste gemarteld worden ; doch de Schikgodin ontvangt de zielen, gelouterd en rein, uit de hand van Jama terug, en bepaalt in welke aardsche lichamen zij zullen

Beide godheden vormen dus twee onmisbare schakels in den keten, die de aarde met de hel verbindt : beiden worden dus niet ten onrechte door het volk in een en denzelfden tempel geplaatst. Dit neemt echter niet weg, dat in menige stad ook afzonderlijke godsgebouwen ter vereering en aanroeping van de Schikgodin des Levens zijn te vinden.

varen.

ZESDE MAAND, NEGENTIENDE DAG.

TWEEDE FEESTDAG VAN KWAN JIN, DE GODIN DER GENADE.

Men leze hetgeen op bladz. 159 reeds omtrent dezen feestdag werd gezegd.

DERDE HOOFDSTUK.

DE HERFST.

« PreviousContinue »