Page images
PDF
EPUB

zijn toevlucht tot die dieren; en geen wonder dan ook, dat in China zooveel vliegers in de gedaante van. herten en draken worden gemaakt : vormen die ook de eerste exemplaren, welke in Frankrijk of Duitschland belandden of vervaardigd werden, wellicht zullen bezeten hebben.

De vliegertijd begint te Emoy reeds in de zevende maand; doch zelden geven volwassenen er zich vóór den dag van het bergbeklimmen mede af. En nauwelijks is dit feest achter den rug, of de vliegers beginnen met het zoele najaarsweder weer langzamerhand te verdwijnen. Vreemdsoortig mag zeker de invloed heeten, dien volgens de Phi-ja (29) en het „Supplement op het algemeen Verslag der Dingen" (30) het spel op het gestel der kinderen heeft. Zij zeggen: „Tegenwoordig bedient umen zich van den wind om papieren wouwen op te laten. Den draad medetrekkende,

stijgen deze naar boven en maken dat de kleine kinderen , die met opengesperde monuden hem staan aan te gapen, aldus de hitte, die in hen is, er uit doen gaan”.

(29)
(39)

Spiegel en Bron van alle Onderzoek”, loc. cit.
W

ap. Khang Hi’s Woordenboek, loc. cit.

[blocks in formation]

VIERDE HOOFDSTUK.

DE WINTER

TIENDE MAAND, VIJFTIENDE DAG.
DERDE FEESTDAG VAN DE HEEREN DER DRIE WERELDEN.

Over de beteekenis van dezen feestdag werd reeds in onze verhandeling over den 15den van de zevende maand (bladz. 353) het noodige gezegd. Wij kunnen ons dus van verdere bespreking onthouden, en stippen alleen maar aan dat de offerande, die op dezen dag in de huisgezinnen opgedragen wordt, niet noemenswaardig verschilt van die, welke op den 15den van de eerste maand de Goden van de Hengelkracht en op den 15den van de zevende maand die van de Aardkracht ontvingen. De lezer heeft dus slechts op te slaan hetgeen daaromtrent op bladz. 100 en 354 ten beste is gegeven.

ELFDE MAAND.
FEESTDAG VAN HET WINTERSOLSTITIUM (1).

§ 1. Offerande aan de goden en vaderen uit dankbaarheid voor de goede gaven, die zij in de verloopen twaalf maanden over de menschheid hebben uitgestort. Wichelen met meelballen door zwangere vrolien. De afbeeldsels in meel van de huisdieren of de twaalf teekens van den Chineeschen dierenriem. Offerande aan de Schikgodin des Levens en de Deurgoden.

§ 2. Voorvaderlijke-tempeldienst. De eeredienst der dooden, in het Chineesche Rijk in stand gehouden door het patriarchale karakter van de natie. De hwo of liefde voor de ouders en ouderen, mede een hoeksteen voor den dienst der vaderen. Invloed der voorouderlijke tempels op de nationale samenleving.

Tempels voor de dooden, overal door het Rijk verspreid. Redenen, die tot de stichling medewerken. Hoe de oprichting in het werk gaat. De inrichting en wijze van beheer. Keizerlijke vergunning om er een tablet in te plaatsen. Splitsing van de voorvaderlijke tempels. Benamingen.

Tempels voor overheden en burgers, die in dienst van den lande gestorven zijn. Die, welke tengevolge van den Thai-Phing opstand te Tsjang-Tsjowfoe werd opgericht. Tempels voor beroemde vorsten en wijsgeeren. Offergebouwen ter eere van Confucius.

Tempels voor eeuwige maagden en weduwen. Suttiisme in China. Steenen eerebogen ter eere van kuische vrouwen. Edict van Keizer Joeng Tsjing ter beperking van zelfmoorden. Stand van het Suttiisme in de laatste jaren. Plaatsing van tabletten in de tempels voor de , brandenden van kuischheid”. Ceremoniëel, daaraan verbonden. Tempels ter eere van geleerden en befaamde ambtenaren.

Winterofferande in de voorouderlijke tempels. Uitnoodiging der dooden. Rangschikking der offertafels en der deelnemers aan de plechtigheid. De hoofdman der familie, voorganger bij de offerande. Ceremoniemeesters. Verder verloop der plechtigheid. Het doodenmaal. Andere dagen van voorouderlijken tempeldienst. De Beschermgod der Graven en de Hoofdgod der Letterkunde, in de tempels tegelijk met de dooden herdacht.

3. Waarom men de dooden bij voorkeur in den winter vereert. Oude toestand van China vóór de opkomst van den Staat. Beschrijving van dien tijd in het Boek der Ceremoniën”. Moord, krijg en doodslag in den winter gaven toen aanleiding tot voortdurende doodenfeesten in dit jaargetijde. De winter is buitendien het natuurlijk tijdperk des doods. Executies gedurende den winter in liet China van voorheen en thans. Het wintersolstitium is voor de dooden het meest geschikte tijdperk om te worden onthaald.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »