Page images
PDF
EPUB

Mk 641 εδίδου.

Mt 1419 έδωκεν. 656 εσώζοντο.

1436 διεσώθησαν. 911 επηρώτων.

1710 επηρώτησαν. 913 ήθελον.

1712 ηθέλησαν.
1ο18 προσέφερον.

1918 προσηνέχθησαν.
το13 επετίμων, Α D al. latt. 1913 επετίμησαν.
1o48 επετίμων.

2031 επετίμησεν.
1048 έκραζεν.

2031 έκραξαν. το52 ήκολούθει.

2034 ήκολούθησαν. 118 έστρώννυον, D curss. S'. 218 έστρωσαν. 1119 εξεπορεύοντο.

2117 εξήλθεν. 1217 εξεθαύμαζον.

2222 εθαύμασαν. 1218 επηρώτων.

2223 επηρώτησαν. 1234 ετόλμα.

2246 ετόλμησεν. 1435 έπιπτεν.

2639 έπεσεν. 1455 ηύρισκον.

2660 ευρoν. 1465 εκολάφιζον, Dack.

2667 έκολάφισαν. 1470 ήρνείτο.

2679 ηρνήσατο. 1472 έκλαιεν.

2675 έκλαυσεν. 1510 εγίνωσκεν.

2718 ήδει. 1523 εδίδουν.

2734 έδωκαν. 1541 ήκολούθουν.

2755 ήκολούθησαν. To these may be added about 10 cases where elnev (ov) is substituted for έλεγεν (ον). In about 187 other cases the imperfect is avoided by omission or by paraphrase.

ήρξατο (αντο) with infinitive: Mk 145 ήρξατο κηρύσσειν.

Mt. omits the verse. . 223 ήρξαντο οδόν ποιείν τίλ. Mt 12 ήρξαντο τίλλειν.

λοντες.

13 εκάθητο.
834 παρεκάλεσαν.

4' ήρξατο διδάσκειν.
s17 ήρξαντο παρακαλείν.

παρεκάλουν, D.
s920 ήρξατο κηρύσσειν.
62 ήρξατο διδάσκειν.
67 ήρξατο αποστέλλειν.
634 ήρξατο διδάσκειν.
656 ήρξαντο-περιφέρειν.
811 ήρξαντο συνζητεϊν.
831 ήρξατο διδάσκειν.
832 ήρξατο επιτιμών.
1ο28 ήρξατο λέγειν.

Mt. omits the verse.
Mt 1354 εδίδασκεν.

του απέστειλεν.
1414 omits clause.
1435 προσήνεγκαν.
161 omits.
1621 ήρξατο δεικνύειν.
1622 ήρξατο επιτιμών.
1927 είπεν.

1032

2017

το41 ήρξαντο αγανακτείν. 1047 ήρξατο κράζειν. 1115 ήρξατο εκβάλλειν. 121 ήρξατο-λαλείν.

2024 ήγανάκτησαν.
2030 έκραξαν.
2112 εξέβαλεν.
2133 omits.

[ocr errors]

914

Mk 135 ήρξατο λέγειν.

Mt 244 είπεν. 1419 ήρξαντο-λέγειν.

2622 ήρξαντο-λεγειν. 1438 ήρξατο εκθαμβείσθαι. 2637 ήρξατο λυπείσθαι. 1466 ήρξαντο-έμπτύειν.

2667 ενέπτυσαν. 1469 ήρξατο λέγειν.

2671 λέγει. 147 ήρξατο αναθεματίζειν. 2674 ήρξατο καταθεματίζειν. 158 ήρξατο αιτείσθαι.

2716 omits verse. 1518 ήρξαντο ασπάζεσθαι.

2729 paraphrases. 518 ήρξατο παρακαλείν, D latt. Mt. omits the verse. 825 ήρξατο αναβλέψαι, D latt.

section. 1472 ήρξατο κλαίειν, D. Mt 2675 έκλαυσεν.

It will be seen that Mt. retains the construction six out of twenty-six times. He has it also in 417 117.20 1480 1824 2449.

είναι with a participle.

(a) Imperfect. Mk 16 ήν-ενδεδυμένος.

Mt 31 είχεν το ένδυμα αυτού. 133 ήν επισυνηγμένη.

816 omits. 26 ήσαν--καθήμενοι.

98 218 ήσαν-νηστεύοντες. 488 ήνκαθεύδων.

824 εκάθευδεν. 56 ήν κράζων.

828 omits. 652 ήν-πεπωρωμένη.

1488 91 ήσαν συνλαλούντες.

178 omit ήσαν. 1ο32 ήσαν-αναβαίνοντες.

2017 paraphrases. 1ο32 ήν προάγων.

2017 omits. 144 ήσαν-αγανακτούντες. 268 ήγανάκτησαν. 1449 ήμην-διδάσκων.

2655 εκαθεζόμην διδάσκων. 1454 ήν συνκαθήμενος.

2658 εκάθητο. 157 ήν-δεδεμένος.

2616 omits. 1528 ην-επιγεγραμμένη.

2787 paraphrases. 1540 ήσαν– θεωρούσαι.

2755 ήσαν εκεί- θεωρούσαι. 1548 ήν προσδεχόμενος.

2767 paraphrases. 1516 ήν λελατομημένον.

2780 ελατόμησεν. Mt. has the construction four times from Mk., viz. 729 830 1922 2643. Besides only twice, 936 124.

(6) Future.

This occurs only once in Mk. (1318 = Mt 1022 24°). Mt. has it besides four times in the saying about binding and loosing, 1619 (2) 1818 (2)

Perhaps we might place under this head :
Mk 14 έγένετο-κηρύσσων: Mt 31 παραγίνεται-κηρύσσων.

97 έγένετο-επισκιάζουσα. 175 έπεσκίασεν.

98 έγένετο στίλβοντα λευκά. 172 εγένετο λευκά. Cf. 432 εγένετο απόκρυφον.

For εγένετο in these cases as equivalent to ήν, cf. Dn 116 ήν

1082

[ocr errors][ocr errors]

1320

αναιρούμενος, LΧΧ = εγένετο αναιρούμενος, Th.; Dη 235 λεπτά έγένετο, LΧΧ = έλεπτύνθησαν, Τh.; La 116 εγένοντο-ηφανισμένοι,

Changes of voice.
Passive for Active or Middle:
Mt 41 ανήχθη.

Mk 112 εκβάλλει.
815 ηγέρθη.

181 ήγειρεν. 925 εξεβλήθη.

540 εκβαλών. 141 ηνέχθη.

628 ήνεγκεν. 1411 έδoθη.

628 έδωκεν. 1517 εκβάλλεται.

719 εκπορεύεται. 1626 ωφεληθήσεται.

836 ωφελεί. 188 βληθήναι.

948 απελθείν. 1918 προσηνέχθησαν.

1ο13 προσέφερον.
2422 έκολοβώθησαν.

1320 εκολόβωσεν.
2422 κολοβωθήσονται,
2657 συνήχθησαν.

1458 συνέρχονται.
2758 σταυρούνται.

1527 σταυρούσιν. Active for Middle: 1920 εφύλαξα.

το20 έφυλαξάμην. 2623 εμβάψας.

1420 εμβαπτόμενος. 2651 απέσπασεν.

1447 σπασάμενος. Middle for Active: 147 αιτήσηται

623 αιτήσης. Active for Passive: 2760 ελατόμησεν.

1546 ήν λελατομημένον. A parallel to this substitution of aorists or perfects for presents or imperfects, of imperfects for hv with participles, and of passives for actives, may be found in the two Greek versions of Daniel. LXX.

Theodotion.
Dη 231 εώρακας.

έθεώρεις.
284 κατήλεσεν.

ελέπτυνεν. 245 συνηλόησεν.

ελέπτυνεν. 34 εκήρυξεν.

εβόα. 3' ήκουσαν.

ήκουον. 37 προσεκύνησαν.

προσεκύνουν. 38 διέβαλον.

διέβαλλον. 56 έγραψαν.

έγραφον. 624 έθλασαν.

ελέπτυναν. η ενέπεσον.

προσέβαλλον. 75 είπεν.

έλεγoν.
817 έπεσα.

πίπτω.
818 εκοιμήθην.
ο ελάλησαν.

λήλουν.
το απέδρασαν.

έφυγον. 10 έπιπτεν.

ήν κάμπτων.

284

LXX.

Theodotion.
Dn 610 επoίει.

ήν ποιών.
85 διενοούμην.

ήμην συνίων. 34 συνήχθησαν.

συνάγονται. 118 εισήχθησαν.

εισήγαγεν. 213 έζητήθη.

εζήτησαν. 410 απεστάλη.

κατέβη. 617 ήνέχθη.

ήνεγκαν. 617 ετέθη.

ενέβαλον. 810 ερράχθη.

έπεσεν. 810 κατεπατήθη.

συνεπάτησαν. (c) The repetition and redundancy which are such striking features of Mk.'s style are avoided. In the following list, words in brackets are omitted by Mt. because they are verbally or in substance repeated in an adjacent clause : (1) 116 [πεπλήρωται ο καιρός και] ήγγικεν η βασιλεία του θεού

μετανοείτε [και πιστεύετε εν τω ευαγγελίω]. 116 Σίμωνος, Mt. αυτού. 132 οψίας δε γενομένης [ότε έδυσεν ο ήλιος). 142 και ευθύς [απήλθεν απ'] αυτού η λέπρα [και] έκαθερίσθη. 215 [ήσαν γαρ πολλοί και ήκολούθουν αυτο). 216 ιδόντες [ότι εσθίει μετά των αμαρτωλών και τελωνών]. 210 [όσον χρόνον έχουσιν τον νυμφίον μετ' αυτών ου δύνανται

νηστεύειν].
220 τότε-[έν εκείνη την ημέρα).
225 ότε χρείαν έσχεν και] επείνασεν.
225 [αυτός] και οι μετ' αυτού.
4' προς την θάλασσαν επί της γης. Mt. επί τον αιγιαλόν.
43 και εδίδασκεν ... και έλεγεν αυτοίς εν τη διδάχη αυτού.

Mt. και ελάλησεν αυτοίς.
480 [ή εν τίνι αυτήν παραβολή θωμεν).
481 [όταν σπαρή).
481 [των επί της γης).
439 και εκόπασεν ο άνεμος] και εγένετο γαλήνη μεγάλη.
s12 ίνα εις αυτούς εισέλθωμεν].
5 23 (ένα σωθή] και ζήση.

[ώδε] προς ημάς.
64 [και έν τους συγγενεύσιν αυτού] και εν τη οικία αυτού.
618 την γυναίκα του αδελφού σου.

Mt. αυτήν.
628 [το κοράσιον].
635 ήδη ώρας πολλής-ήδη ώρα πολλή. Mt. avoids the

repetition. 718 τη παραδόσει υμών [ή παρεδώκατε). 721 [έσωθεν) γαρ εκ της καρδίας. gia Mt. omits because it is substantially repeated in the

next verse.

63

812 τη γενεά ταύτη. Με. αυτή.
817 ούπω νοείτε [ούδε συνίετε).
92 κατ' ιδίαν [μόνους).
το7 (άλλ' ού παρά θεο].
το46 [και έρχονται εις Ιερειχώ].
1128 [ένα ταύτα ποιής).
1214 [δωμεν ή μη δώμεν].
1227 [πολύ πλανάσθε), cf. v.24.
1319 απ' αρχής κτίσεως [ην έκτισεν ο θεός).
1320 τους εκλεκτούς [ούς εξελέξατο).
1388 βλέπετε αγρυπνείτε. Mt. γρηγορείτε.
148 μύρου [νάρδου πιστικής).
148. [άφετε αυτήν).
1430 [σήμερον] ταύτη τη νυκτί.
1435 [ένα ει δυνατόν έστιν παρέλθη απ' αυτού η ώρα).
1414 [κρατήσατε αυτόν [και απάγετε ασφαλώς).
1445 Γέλθών] ευθύς προσελθών.
1454 έως [έσω εις] την αυλήν.
1461 εσιώπα [και ουκ απεκρίνατο ουδέν].
1461 [επηρώτα αυτόν και] λέγει αυτώ.
1488 ούτε οίδα [ούτε επίσταμαι).
1468 [έξω] εις το προαύλιον.
1516 [έσω της αυλής ] έστιν πραιτώριον.

1532 [ίδωμεν] και πιστεύσωμεν.
(2) Double negatives.
The words bracketed are omitted by Mt.
Mk 14 μηδενί [μηδέν).

327 ου δύναται ουδείς, Mt. πως δύναται τις.
98 [ουκέτι] ουδένα.
1114 μηκέτι-μηδείς. Mt. ου μηκέτι.
1234 ουδείς [ουκέτι). Mt. transfers ουκέτι to the next

clause.
1425 ουκέτι ου μή πίω. Mt. ου μή πίω απάρτι.
1461 ουκ απεκρίνατο ουδέν. Omitted in Mt 2688 ; cf. Mt

2712 ουδέν απεκρίνατο. But Mt. retains the double negative in the parallels to : Mk 1214 ου μέλει σοι περί ουδενός.

1234 ουδείς ουκέτι ετόλμα. Mt. ουδε ετολμησέν τις– ουκέτι. 155 ουκέτι ουδέν απεκρίθη. Mt. ουκ απεκρίθη-πρός ουδε

έν ρημα. (3) Mk. is fond of using a compound verb followed by the same preposition. Mt. not infrequently omits the compounded preposition, or substitutes another verb, e.g. : Mk 116 παράγων παρά. Mt 418 περιπατων παρά. 11 εισπορεύονται είς.

413 ελθώνείς. 21 εισελθών-–εις.

9! ήλθεν εις.

« PreviousContinue »