Page images
PDF
EPUB

kana mau haumana i ona la. 13. O oukou ka paakai o

2. Oaka ae la kona waha, ka honua, aka ina pau ka liu ao ae la ia ia lakou i ka i anao ka paakai, pehea la ia e liu ae,

hou ai? aole loa ia e maikai, 3. Pomaikai lakou ke haa-e kiola wale ia iwaho e behihaa ka naau, no ka mea, no ia e ka wawae o kanaka. lakou ke aupuni o ka lani. 14. O oukou ka malamala

4. Pomaikai lakou ke u, ma o ke ao nei, O ka kulano ka mea, e loaa ia lakou ka nakaubale i ku i kahi kiekie, olioli.

aole ia e valowale. 5. Pomaikai ka poe aka- 15. A i hoaia ke kukui aohai, no ka mea e lilo no lakou le ka habao malaló ae o ka ka honua.

poi, aka ma kahi e kau ai ke 6. Pomaikai lakou ke po- kukui i malamalama no ko lololi, ke makewai a no ka mai- ko o ka hale a pau. kai, no ka mea e hoomaonaia 16. Pela e hooakaka aku lakou.

ai i ko oukou malam alama i my. Pomaikai lakou ke alo- mua o na kanaka, i ike mai ai ha aku, no ka mea e alohaia lakou i ka oukou hana maikai in ai lakou.

ana, i hoonaniia'e ko oukou 8. Pomaikai lakou ke mae. Makua i ka lani. Iiae ka naau, 110 ka mea e 17. Mai manao oukou i ike lakou i ke Akua.

hele mai nei au e huole aku i 9. Pomaikai lakou ke u- ke kanawai a me ka poe kauwao, no ka mea, e iia lakou la. E hoopono ka'u i hele kamalii na ke Akua.

mai nei aole no ka hoole. 10. Pomaikai lakou ke 18. He oia io ka'u olelo hoomaauia mai no ka maikai, aku ia oukou, aole e lilo ana no ka mea, no lakou ke aupu- kahi iota, aole hoi kahi huna ni o ka lani.

o ke kanawai, a e lilo ka lani 11. E pomaikai ana no ou- a me ka honua, ua pau e no kou ke hoino mai kanaka ia ia mau mea i ka hooponoia. oukou, ke hoomaau mai hoi, 19. O ka mea e uha’i i kea nou nei e olelo wahahee kahi hua iki o ka mau kanamai ai ia oukou i na mea ino wai, a e ao aku i kanaka pela

oia ke malama ole ia i loko o 12. E hauoli oukou e oli- ke aupuni o ka lani; aka o oli nui loa, no ka mea, nui ka mea e malama ia kanawai wale ko oukou uku i ka lani, a e ao aku pela, oia ke malapela no lakou i lioomaau aku ma pui ia i loko o ke aupuni ai i ka poe kaula mua o ou- o ka lani. kou.

20. No ia hoi, ke i aku nei

a pau;

No ka hoohihia,

MATAIO.

a no ke kuamuamu.

au ia oukou, a i ole ko oukou, 27. Ua lohe no oukou i ka pono e oi aku i ko ka pol ka. oleio ana mai i ka poe kahi. kauolelo a me ka pot Pari- ko, Mai moe kolohe oe: saio, aole loa oukou e komo i 28. Eia hoi au ke olelo loko o ke aupuni o ka lani. aku nei ia oukou, o ka mea e

21. Ua lohe no oukou i ka nana aku i ka wahine e, olelo ana mai i ka poe ka- kuko hewa aku ia ia, ua moe hiko, Mai pepehi kanaka oe, kolone aku no

koma naau a o ka mea e pepehi kanaka, ia ia. apeane ia e hoonewaia.

29. Ina e hoohihia kou ma. 22. Eja hoi au ke olelo ka akau ia oe, e poalo a aku nei ia oukou, o ka mea hoolei aku ia mea, he mea € huhu hala ole aku i kona pono nou e lilo krkahi lala hoahanau, aneane ia e hoo- ou, i ole ai e hooleiia kou kihewaia; a o ka mea e nuku no a pau i ka lua ahi. aku i kopa hoahanau E! pu- 30. Ina e hoohihia kou lipuka! aneane ia e lilo i ka a- ma akau ia oe, e oki a e hohaolelo, a o ka mea e nuku olei aku ia mea, he mea pono aku E! lapuwale! aneane ia nou e lilo kekahi lala ou, 其 e lilo i ka lua ahi aa loa. ole ai e hooleiia kou kino a

23. No ia mea la a i lawe pau i ka lua ahi. mai oe i ko mohai i ke kuahu, 31. Ua oleloia mai no ia a malaila oe e manas ai i koue, O ka mea e hoohemo aku hala i hoomauia'i e kou hoa- i kana wahine, e haawi aku hanau;

ia nana i ka palapala no ka 24. E waiho malaila i kou hemo ana. mohai i mua o ke kuahu, e 32. Eia hoi au ke olelo hele aku oe e hoolaulta e aku nei ia oukou, o ka mea e mamua i kou hoahanau, alaila hoohemo i kana wahine aole hoi mai e kaumaha aku i ko i moe kolohe, nana no ia e mohai.

hoomoe kolohe aku, a o ka 25. E hoolaulea koke aku mea e mare i ua wahine he. oe i kou mea i lawehala ai mo la, e moe kolohe no ia. oe, oiai oe ineja ma ke alanui, 33. Ua lohe no hoi oukou o haawi kela ia oe i ke kilo, i ka olelo ana mai i ka poe na ke kilo oe e haawi aku i kahiko, Mai hoobiki wahaka ilamuku, a e hooleila oe i hee oe, aka e hooko aku oe i loko o ku hale paahao. kau mea i hoohiki ai ia les

26. Oia io ka'u olelo aku hova. ia oe, aole loa oe e hemo mai 34. Eia hoi au ke olelo a pau kau aie i ka uku e ia, aku neiia oukou, Mai hoohik aole mea iki e koe.

ino iki, aole i ka lani, no ki

poc

mea, o ko ke Akua noho-alii, ko oukou poe enemi, e hoor ia;

maikai aku hoi i ka poe i hoie 35. Aole hoi i ka hona, no no mai ia oukou, e hana pono ka mea, o kona paepae wa- aku hoi i ka poe i inaina mai wae ia; aole hoi i Ierusalem, ia oukou, e pule aku hoi i ka Do ka mea, o ko ke Alii-nui poe i puku mai ia oukou a i kulanakauhale ja.

hoomaau mai hoi ia oukou, 36. Mai hoobiki i kou poo 45. I lilo ai hoi oukou i iho, no ka mea, aole e hiki kamalii no ko oukou Makua ja oe i hoolilo ae ioho hooka- i ka lani, ke hoopuka mai nei hi i keokeo, a i eleele. oia i kona la maluna o ka

37. Aka i olelo o ko, pe-ino a me ka poe maikai: ke nei a, i ae, ae; i ole, a ole: o hooua mai nei no hoi oia maka nea e, no ka ino mai ia. luna o ka poe pono a me ka

38. Ua lohe no oukou i poe pono ole. ka olelo ana mai, He maka 46. Iwa aloha aku oukou i no be maka, a he piho no he ka poe e aloha mai ia oukou, piho.

he aha la uanei ka oukou uku 39. Eia hoi au ke olelo i loaa mai? Aole auei i hapa aku nei ia oukou, mai hoopai ka poe lona auhau pela? aku oukou i ka ino; a o ka 47. Ina e ue aku oukou i mea e kui mai i kou papalina ko oukou poe hochanau wale akau, e haliu aku oe ia ia ma no, he ahü ka oukou mea i oi kekahi.

e aku ai? Aole anei i bana 40. A o ka mea e kahihi ka poe ike ole ia Iehova pewale aku ia oe ma ke kana-la? wai, a e lawe i kou kapa ko- 48. E hemolele oukou e mo, ho hou aku no hoi ia ia i like me ka hemolele o ko oukou aahu.

kou Makua i loko o ka lani. 41. O ka mea e koi ia oe e hele i hookahi mile, e hele

MOKUNA VI. pu me ia i elua.

No ka makana, a me ka pule. 42. O ka mea e noi mai ia oe, e haawi aku nona, a o ka MALAMA oukou, aole mea e noi mai e lawe lilo ole hana wale aku i ko oui kau mea, mai kaii ae oe. kou popo i mua o kanaka no

43. Ua lohe no oukou i ka ike wale ia mai e lakou, o ka olelo ana mai, E aloha aku loaa ole ia oukou ka ukuia pe i kou hoalauna, e inaina mai e ko oukou Makua i ka aku hoi i kou enemi.

lani. 44. Eia hoi au ke olelo aku 2. A i haawi aku oe i kou gei ia oukou, e aloha aku i makana, mai hookani i ka pu

No ke kala o ka hala.

MATAIO.

No ka hoopolüvio

[ocr errors]

i mua ou e like me ka ka po- 9. Penei oukou e pule ai; e aiabua hana ana ma na ha- E ko makou Makua i loko o le halawai a ma ke alanui, i ka lani, i hoanoia kou inoa: mahaloia mai ai e kanaka: he 10. É hiki mai kou aupuoia io ka’u e olelo aku nei ia ni: e malamaia kou makemaoukou, ua loaa iho la ia la- ke ma ka honua nei, e like me kou ko lakou uku.

ia i malamaia ma ka lani la: 3. A i haawi aku oe i kou 11. E haawi mai ia makou makana, mai hoike i kou i keia la, i ai na makou, no lima hema i ka mea e hanaia neia la: e kou lima akau:

12. E kala mai hoi i ka ma4. I malu hoi kou maka- kou lawehala ana me makou na ana, a o kou Makua ke e kala nei i ka poe i lawehala ike mai i kahi nalowale, na- i ka makou. na oe e uku mai i ke akea. 13. Mai hookuu oe ia ma

5. A i pule aku oe, mai kou i ka hoowalewaleia mai; hoohalike i ka poe aiahua, no aka e hoopakele no hoi ia maka mea, makemake lakou e kou i ka ino: no ka mea, nou pula ku ana ma na hale hala- loa ke aupuni, a me ka mawai a ma ka huina alanui, i- na, a me ka hoonani mau loa kea mai ai lakou e kanaka, ia. Amene. oia io ka'u e olelo aku nei ia 14. Ina oukou e kala aku oukou, ua loaa iho la ia lakou ana i ka hala o na kanaka, ko lakou uku.

e kala mai no hoi ko oukou 6. Aka i pule oe, e komo Makua o ka lani i ko oukon. i kou keena mehameha, a pa

15. Aka aole oukou e kala ni i kou ipuka, e pule aku i aku i ka hala o na kanaka, kou Makua ina no i kahi na-1 aole no boi ko oukou Makua lowale, a o kou Makua ke ike e kala mai i ko oukou hala, mai i kahi nalowale, nana oe 16. A i hoopololi oukou, uku mai i ke akea.

mai hoinoino maka oukou e 17. A i pula oukou, mai ku- like me ka poe aiahua, no ka awili wale aku i ka olelo e li- mea, ua hapala lakou i ko lake me ka poe ike ole ia Ieho- kou maka i ikea mai e na kava;

ke manao la lakou, no ka naka, ka lakou hoopololi ana. nui o ka lakou olelo ana, e Oia io ka’u e olelo aku nei ia hooloheia mai ai lakou. oukou, ua loaa iho la ia lakou

8. Mai hoohalike me lako- ko lakou uku. u; no ka mea, ua ike no ko o- 17. Aka, i hoopololi oe, e ukou Makua i ka oukou mea hamo i kou poo, a e holoi e pono ai, mamua o ka oukou kou maka; noi ana aku ia ia.

18. Iike ole ia e na kana

laau.

Ica kau hoopololi ana, åka i ma ko oukou kino i ko ouikea ia e kou Makua ina poi kou mea e aabu ai. Aole kahi nalowale, a o kou Makua anei i oi aku ke ola i ka ai? ke ike i kahi nalowale, e uku a me ke kino i ke kapa? mai no oia ia oe i ke akea. 26. E nana aku i na manu

19. Mai hoahu oukou i ka o ka lewa; aole lakou i lulu, waiwai no oukou ma ka ho-aole i oki, aole hoi i hoahu nua, kahi e pau ai i ka mu a ae i loko o ka hale papaa, a me ka popo, kahi e wawabi e hanaiia mai no lakou e ko mai ai ka poe aihue e aihue ai. oukou Makua o ka lani. Aole

20. Aka e hoahu ae i ka anei i oi aku ko oukou maiwaiwai no oukou ma ka lani, kai i ko lakou? kahi e pau ole ai i ka mu a me

27. Owai la ka mea o ouka popo, kahi e wawahi ole kou e biki ia ia i ka manao mai ai ka poe aihue e aihue ai. nui, ke hooloibi aku i kona

21. No ka mea, ma kahi ola ana i hookahi kubita? e waiho ai ko oukou waiwai, 28. He aha hoi ka oukou malaila pu no hoi ko oukou mea e manao nui aku ai i ke

kapa? E hoomanao i na li22. O ka maka ko ke kino lia o ke kula, i ko ľakou ulu kukui. Ina i maikai kou ana, aole nae lakou i hana, maka, e inalamalama kou ki- aole i milo. no, a pau.

29. Ke olelo aku nei au ia 23. Aka i ino kou maka, e oukou, o Solomona i kona paapu kou kino a pau i ka po- kahiko ana i kona nani a pau. uli. Ina i lilo ka malamala-1 aole nae i like me kekahi o ma i loko ou i pouli, aoheio lakou. hoi o ka nui o ua pouli la! 30. Ina pela ke Akua i

24. Aole loa e hiki ike ka- hoonani mai ai i ka nahelenaka ke malama i na haku hele ina no ma ke kula i neia elua; no ka mea, e hoowaha- la, apopo e hooleiia'i i loko o waha ia i kekahi, e aloha aku ka umu, aole anei e oi aku hoi i kekahi; aole ia, e ma- kona hoonani ana mai ia oulama no ia i kekahi, e malama kou e ka poe paulele kapeole hoi i kekahi. Aole hoi e kepeke? hiki ia oukou ke malama pu 31. No laila hoi, mai ninau i ke Akua a me ka mamona. wale cukou me ka manao pui,

25. No ia mea, ke olelo heaha ka kakou mea e ai ai? aku nei au ia oukou, mai ma- heaha hoi ka kakou mea e nao nui ma ko oukou ola ana, inu ai? heaha hoi ko kakou I ka oukou mea e ai ai, a i ka mea e aahu ai? oukou mea e inu ai, aole hoil 32. Oia mau mea a pau ka

« PreviousContinue »