Page images
PDF
EPUB

I. The new Teament

[ocr errors]

D. 2318/

EUANELIO

KA

[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ROCHESTER, M. V.

PAHA MA KA MEA. AI PALAPALA A LUMIKI.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

MOKUNA I.

Iotama o Ahaza, na Ahaza o
Hezekia;

Ka Hanauna o Jesu Kristo.

10. Na Hezekia o Manase, na Manase o Amona, na Amona o Iosia;

E kuauhau no ka hanauna o Iesu Kristo, ka mamo a Davida, ka mamo a Aberahama.

11. Ai i ka lawe ana i Babulona, ia manawa na Iosia 2. Na Aberahama o Isaaka o Iekonia a me kona poe hona Isaaka, o lakoba na Iako-ahanau;

ba o Iuda a me kona poe 12. Ai ka lawe ana aku i hoahanau. Babulona ma ia hope mai na Iekonia o Salatiela, na Salas tiela o Zerubabela;

ba, na Aminadaba o Nahasona, na Nahasona o Salemona.

5. Noho akula o Salemona ia Rakaba na laua mai o Boaza, noho akula o Boaza ia Ruta, na laua mai o Obeda, na Obeda o lese.

[ocr errors]

3. Noho akula o Iuda ia Tamara na laua mai o Paresa a me Zara, na Paresa o Eseroma, na Eseroma o Arama.

4. Na Arama o Aminada-na Eliakima o Azora;

6. Na lese o Davida ke alii, noho akula o Davida ke Alii i ka wahine a Auria na laua mai o Solomona.

13. Na Zerubabela o Abiuda, na Abiuda o Eliakima,

14. Na Azora o Sadoka, na Sadoka o Akima, na Akima o Eliuda;

15. Na Eliuda o Eleazara, na Eleazara o Matahana, na Matahana o Iakoba;

16. Na Iakoba o Iosepa ke kane a Maria nana i hanau o Iesu, i iia'e la o Kristo.

17. O ka poe hanauna & pau mai ia Aberahama mai a

7. Na Solomona o Rehabo-hiti mai la ia Davida, he umi

ama na Rehaboama o Abiama na Abiama o Asa;

8. Na Asa o Iosapata na Iosapata o Iorama, na Iorama o Ozia;

ia hanauna a me kumamaha; a mai ia Davida mai a hiki mai la io ka lawe ana aku i Babulona he umi ia hanauna a me kumamaha; a mai ka lawe a9. Na Ozia o Iotama, na na aku i Babulona a hiki mai

*

« PreviousContinue »