Page images
PDF
EPUB

kapa mau haumana i ona la. 13. O oukou ka paakai o

2. Oaka ae la kona waha, ka honua, aka ina pau ka liu ao ae la ia ia lakou i ka i ana o ka paakai, pehea la ia e liu ae,

hou ai? aole loa ia e maikai, 3. Pomaikai lakou ke haa-e kiola wale ia iwaho e behihaa ka naau, no ka mea, no ia e ka wawae o kanaka. lakou ke aupuni o ka lani. 14. O oukou ka malamala

4. Pomaikai lakou ke u, ma o ke ao nei, O ka kulano ka mea, e loaa ia lakou ka nakaubale i ku i kahi kiekie, olioli.

aole ia e nalowale. 5. Pomaikai ka poe aka 15. A i hoaia ke kukui aohai, no ka mea e lilo no lakou le ka habao malalo ae o ka ka honua.

poi, aka ma kahi e kau ai ke 6. Pomaikai lakou ke po- kukui i malamalama no ko lololi, ke makewai a no ka mai- ko o ka hale a pau. kai, no ka mea e hoomaonaia 16. Pela e hooakaka aku lakou.

ai i ko oukou malam alama i 7. Pomaikai lakou ke alo- mua o na kanaka, i ike mai ai ha aku, no ka mea e alohaia lakou i ka oukou hana maikai mai lakou.

ana, i hoonaniia'e ko oukou 8. Pomaikai lakou ke mae- Makua i ka lapi. mae ka paau, no ka mea e 17.1 Mai manao oukou i ike lakou i ke Akua.

hele mai nei au e huole aku i 9. Pomaikai lakou ke u- ke kana wai a me ka

poe

kauwao, no ka mea, e iia !akou la. E hoopono ka'u i hele kamalii na ke Akua.

mai nei aole no ka hoole. 10. Pomaikai lakou ke 18. He oia io ka’u olelo hoomaauia mai no ka maikai, aku ia oukou, aole e lilo ana no ka mea, no lakou ke aupu- kahi iota, aole hoi kahi huna ni o ka lani.

o ke kanawai, a e lilo ka lani 11. E pomaikai ana no ou- a me ka honua, ua pau e no kou ke hoino mai kanaka ia ia mau mea i ka hooponoia. oukou, ke hoomaau mai hoi, 19. O ka mea e uha'i i kea nou nei e olelo wahahee kabi hua iki o ka mau kanamai ai ia oukou i na mea ino wai, a e ao aku i kanaka pela a pau;

oia ke malama ole ia i loko o 12. E hauoli oukou e oli- ke aupuni o ka lani; aka o oli nui loa, no ka mea, nui ka mea e malama ia kanawai wale ko oukou uku i ka lani, a e ao aku pela, oia ke malapela no lakou i loomaau aku ma pui ia i loko o ke aupuni ai i ka poe kaula mua o ou- o ka lani. kou.

20. No ia hoi, ke i aku nei

No ke kala o ka hala. MATAIO. No ka hoopol i mua ou e like me ka ka po 9. Penei oukou e pu e aiahua bana ana ma na ha- E ko makou Makua ik le balawai a ma ke alanui, i ka lani, i boanoia kou mahaloia mai ai e kanaka: he 10. E hiki mai kou a oia io ka’u e olelo aku nei ia ni: e malamaia kou mak oukou, ua loaa iho la ia la- ke ma ka honua nei, elik kou ko lakou uku.

ia i malamaia ma ka lan 3. A i haawi aku oe i kou 11. E haawi mai ia me makana, mai hoike i kou i keia la, i ai na makou. lima hema i ka mea e hanaia neia la: e kou lima akau:

12. E kala mai hoi i ka 4. I malu hoi kou maka- kou lawebala ana me ma na ana, a o kou Makua ke e kala nei i ka poe i laweł ike mai i kabi nalowale, na-i ka makou. na oe e uku mai i ke akea. 13. Mai hookuu oe ia n

5. A i pule aku oe, mai kou i ka hoowalewaleia m hoohalike i ka poe aiahua, no aka e hoopakele no hoi ia n ka mea, makemake lakou e kou i ka ino: no ka mea, n pula ku ana ma na bale hala- loa ke aupuni, a me ka m wai a ma ka huina alanui, i-na, a me ka hoonani mau 1 kea mai ai lakou e kanaka, ia. Amene. oia io ka’u e olelo aku nei ia 14. Ina oukou e kala ah oukou, ua loaa iho la ia lakou ana i ka hala o na kanak ko lakou uku.

e kala mai no hoi ko ouko 6. Aka i pule oe, e komo Makua o ka lani i ko oukou i kou keena mehameha, a pa 15. Aka aole oukou e kal ni i kou ipuka, e pule aku i aku i ka bala o na kanaka kou Makua ina no i kahi na- aole no boi ko oukou Maku lowale, a o kou Makua ke ike e kala mai i ko oukou hala mai i kabi nalowale, nana oe 16. A i hoopololi oukou, e uku mai i ke akea.

mai hoinoino maka oukou el 7. A i pula oukou, mai ku- like me ka poe aiahua, no ka awili wale aku i ka olelo e li- mea, wa hapala lakou i ko lake me ka

poe

ike ole ia Ieho-kou maka i ikea mai e nakava; ke manao la lakou, no ka naka, ka lakou hoopololi ana. nui o ka lakou olelo ana, e Oia io ka’u e olelo aku nei ia hooloheia mai ai lakou. oukou, ua loaa iho la ia lakou

8. Mai hoohalike me lako- ko lakou úku. u; no ka mea, ua ike no ko o 17. Aka, i hoopololi oe, e ukou Makua i ka oukou mea hamo i kou poo, a e holoi i e pono ai, mamua o ka oukou kou maka; noi ana aku ia ia.

18. Iike ole ia e na kana

e

naau.

ka kau hoopololi ana, åka i ma ko oukou kino i ko ouikea ia e kou Makua ina poi kou mea e aahu ai. Aole kahi nalowale, a o kou Makua anei i oi aku ke ola i ka ai ? ke ike i kahi nalowale, e ukua me ke kino i ke kapa? mai no oia ia oe i ke akea. 26. E nana aku i na manu

19. Mai hoahu oukou i ka o ka lewa; aole Jakou i lulu, waiwai no oukou ma ka ho- aole i oki, aole hoi i hoahu nua, kahi e pau ai i ka mu a ae i loko o ka bale papaa, a me ka popo, kahi e wawahi e hanajia mai no lakou e ko mai ai ka

рое

aihue e aibue ai. oukou Makua o ka lani. Aole 20. Aka e hoahu ae i ka anei i oi aku ko oukou maiwaiwai no oukou ma ka lani, kai i ko lakou? kahi pau

ole ai i ka mu a me 27. Owai la ka mea o ouka popo, kahi e wawahi ole kou e hiki ia ia i ka manao mai ai ka poe aihue e aihue ai. nui, ke hooloibi aku i kona

21. No ka mea, ma kahi ola ana i hookahi kubita? e waiho ai ko oukou waiwai, 28. He aha hoi ka oukou malaila pu no hoi ko oukou mea e manao nui aku ai i ke

kapa? E hoomapao i na li22. O ka maka ko ke kino lia o ke kula, i ko lakou ulu kukui. Ina i maikai kou ana, aole nae lakou i hana, maka, e malamalama kou ki- aole i milo. no a pau.

29. Ke olelo aku nei au ia 23. Aka i ino kou maka, e oukou, o Solomona i kona paapu kou kino a pau i ka po- kahiko ana i kona nani a pau. uli. Ina i lilo ka malamala-aole nae i like me kekahi o ma i loko ou i pouli, aoheio lakou. hoi o ka nui o ua pouli la! 30. Ina pela ke Akua i

24. Aole loa e hiki ike ka-hoonani mai ai i ka nahelenaka ke malama i na haku hele ina no ma ke kula i neia elua; no ka mea, e hoowaha- la, apopo e hooleiia'i i loko o waha ia i kekahi, e aloha aku ka umu, aole anei e oi aku hoi i kekahi; aole ia, e ma- kona hoonani ana mai ia oulama no ia i kekahi, e malama kou e ka poe paulele kapeole hoi i kekahi. Aole hoi e kepeke? hiki ia oukou ke malama pu 31. No laila hoi, mai ninau i ke Akua a me ka mamona. wale cukou me ka manao nui,

25. No ia mea, ke olelo heaha ka kakou mea e ai ai? aku nei au ia oukou, mai ma- heaha hoi ka kakou mea e nao nui ma ko oukou ola ana, inu ai? heaha hoi ko kakou I ka oukou mea e ai ai, a i ka mea e aahu ai? oukou mea e inu ai, aole hoi 32. Oia mau mea a pau ka

Vo ka manao ino; JATAIO. Vo ka makanan ka poe ike ole ia lehova i imioe i ka laau nui no lok aku ai.

Ca ike no hoi ko o kou maka iho, alaila ouko Makui o ka lani, he ike pono ai i ka upubi pono ke loaa ia oukou ia mau pula iki no loko mai o ka mea a pau.

ka o kou hoahanau. 33. Aka, e imi e aku ou 6. Mai haawi aku i kou mamua i ke aupuni o ke mea bouno na na ilio, Akua, a me kana pono, a e hoolei i ka oukou momi i pau ua mau mea la i ka haa- o na puaa o hehiia i lalo wiia mai ia oukou.

lakou wawae, a e kepa 34. No laila hoi, mai ma- hoi lakou e moku oukou. nao nui aku oukou, i ka la a 7. E poi, a e baawiia popo, no ka mea, na ka la oukou; e imi, a e loaa hoi apopo e manao iho na mea oukou; e kikeke, a e weh, nona iho. 0 ka ino o keka- hoi ia oukou. bi la, ua nui ia nona iho. 8. Oia, o ka mea i noi,

baawija nana; o ka mea in MOKUNA VII. ua loaa ia ia; o ka mea i k hopena ka lesu olelo.

keke, ua weheia ia ia.

9. Owai la ke kanaka AI manao ino aku o oukou i haawi aku i ka pohua kou.

i berena? 2. No ka mea, me ka ma 10. A i noi mai ia i ia; ( nao ino a oukou é manao ino haawi aku anei kela i ka mog aku ai, e manao ino ia mai omole pana? no hoi oukou. Me ke ana a 11. Ina oukou ka poe heoukou e haawi aku ai, e wa i ike i ka hauwi aku i ka haawiia mai no hoi ia ou- makana maikai na ka oukou kou.

kamalii, he oi nui aku ka ko. 3. He aha kau mea e nana oukou Makua i ka lani ke aku ai i ka pula iki i loko o baawi mai i ka mea maikai ka maka o kou hoahanau, na ka poe e noi aku ia ia. ole hoi oe i ike i ka laau nui 12. O na mea a pau a oui loko o kou maka iho? kou e makemake ai e hanaia

4. Pehea hoi oe e olelo aku mai e na kanaka ia oukou, ai i kou boahanau, E homai pela no hoi oukou e hana aku na’u e unuhi ka pula iki no ai ia lakou. Oia no ke kaloko mai o kou maka ? He Dawai a me ka mau kaula. laau nui no ka hoi i loko o 13. E komo ae oukou ma kou mpaka iho.

ka ipuka pilikia, no ka mea, 5. E ka aiahua, e unuhi e lhe akea ka ipuka, he pala

e

halaha hoi ke ala nui e hiki 22. Nui no ka poe e olelo aku ai i ka make: nui wale mai ia'u ia la, E ka Haku, ka poe

komo malaila. e ka Haku, aole anei makou 14. Aka he pilikia ka ipu- i'aò aku ma kou inoa? i mahika, he ololi no hoi ke ala e ki aku i da uhane ino ma kou hiki aku ai i ke ola, kakai- inoa? a i hapa aku i na hana kahi wale ka poe e loaa’i ia. mana a nui ma kou inoa?

15. E malaina hoi ia ou 23. Alaila e olelo aku au kou i ka poe kaula hoopuni- ia lakou, aole au i ike ia oupuni ke hele mai io oukou kou, e haele oukou pela mai nei me ke kapa hulu hipa, o'u aku nei e ka poe i hana aka ko loko, he poe ilio hihiu ino. hae lakou.

24. No laila hoi, o ka mea 16. No ko lakou hua e ike e lohe ia mau olelo a'u, a e aku ai oukou ia lakou. E malama hoi ia, e hoohalike ohiia anei ka hua waina no au ia ia me ke kanaka naau luna mai o ke kakalaioa? a ao ka i kukulu i kona hale me ka hua siku no luna maio maluna o ka pohaku; ka puakala ?

25. A haule mai ka ua, 17. Oia hoi, o ka laau mai- kahe mai ka wai, nou mai ka kai a pau ke hua mai ia i ka makani, a pa ma ua hale la, hua maikai, aka o ka laau ino aole nae i hiolo, no ka mea, ke hua mai ia i ka hua ino. ua houkumuia ma ka po

18. Aole e hiki i ka laau haku. maikai ke hua mai i ka hua 26. O ka mea la e lohe ia ino; aole hoi e hiki i ka laau mau olelo a'u a e malama ole ino ke hua mai i ka hua mai- hoi ia, e hoohalikeia hoi ia

me ke kanaka naau po ka i 19. O ka laau a pau ke kukulu i kona hale maluna o hua ole mai i ka hua maikai ke one; e kuaia i lalo, e kiolaia aku 27. A haule mai ka ua, hoi ia i ke ahi.

kahe mai ka wai, nou mai ka 20. No laila hoi, ma ko makani, a pa ma ua hale nei, lakou hua e ike aku ai oukou a hiolo iho la ia, nani wale ia lakou.

hoi kona hiolo ana. 21. O ka poe la e olelo mai 28. A hooki ae la Iesu ia ia'u, E ka Haku, e ka Ha- mau olelo, kahaha iho la ka ku, aole e pau lakou i ke ko- naau o kanaka i kana ao ana. mo i loko o ke aupuni o ka 29. No ka mea, ua ao aku lani, aka o ka mea la e mala- la kela ia lakou me ka mana, ma i ka makemake o ko'u aole e like me ka poe kaMakua i loko o ka lani. kauolelo.

kai.

« PreviousContinue »