Page images
PDF
EPUB

XLVI

That page is now before me, and on mine
His country's ruin added to the mass

Of perish'd states he mourn'd in their decline,
And 1 in desolation: all that was

Of then destruction is; and now, alas!

Rome Rome imperial, bows her to the storm,

In the same dust and blackness, and we pass

The skeleton of her Titanic form,

Wrecks of another world, whose ashes still are warm.

XLVII

Yet, Italy! through every other land

Thy wrongs should ring, and shall, from side to side; Mother of Arts! as once of arms; thy hand

Was then our guardian, and is still our guide;

Parent of our Religion! whom the wide
Nations have knelt to for the keys of heaven!
Europe, repentant of her parricide,

Shall yet redeem thee, and, all backward driven,
Roll the barbarian tide, and sue to be forgiven.

XLVIII

But Arno wins us to the fair white walls,
Where the Etrurian Athens claims and keeps
A softer feeling for her fairy halls.
Girt by her theatre of hills, she reaps

Her corn, and wine, and oil, and Plenty leaps
To laughing life, with her redundant horn.
Along the banks where smiling Arno sweeps
Was modern Luxury of Commerce born,

And buried Learning rose, redeem'd to a new morn.

Զ

Մատեան նորա կայ'ռաջի իմ, եւ յիմում՝ մատենիս
Յաւելուն արդ աւերակք երկրի նորա յայնոսիկ՝
Զոր անլըքեալս ողբայր նա, եւ ես ողբամ ամայիս.
Առ Հասարակ որպես եր՝ կայ խանգարեալ աւադիկ.
Եւ Հռովք ինքն իսկ այժմիկ, ՀրամանաՀանն ինքըն Հռովմ,
Աւաղ ի նոյն ի մրըրկէ տապաստ դընի ոտընՀար

Ընդ նոյն մածեալ ընդ փոշի, ընդ նոյն մըռայլ եւ միթար .
Եւ անցանեմք ընդ անկեալ տիտանակերպն ընդ կըմախ .
Նըշխարք այլղյ աշխարհի, որոց դեռ ջերմ է գազախ:

ԽԷ

Ալտըխատանք քոյին ով իտալիա, անվըկանդ Առ Հասարակ ընդ երկիր բացէ ի բաց հընչեսցին, Ո՜վ արուեստից դու դայեակ, որպէս զինուց երբեմն անդ . Յայնժամ՝ պաշտպան մեզ եւ այժմ՝ առաջնորդ աջ է քոյին . Դու եւ կրօնից մերոց մայը, յորմէ՝ ազինք աշխարհաց Ծունըր կրկնեալ առաջի՝ ժըտին զերկնից բանալիս : Ի զեղջ եկեալ Եւրոպայ՝ ընդ մայրատեացն իւր ոճիրս Յազատութիւն Հանցէ զքեզ, ընկրկելով յետս անդրէն Ջալիս խուժիցն ամեհեաց, գտցէ ներումն առ ի քէն :

Ը

Արդ ի սպիտակս անդր Առնոս հրաւիրէ զմեզ պերճ յորմունա Ետրուրական ուր Աթենք Հռչակ հարեալ ծաւալեն 81 Գեղադիտակ դահլըճօքն՝ անոյշ ի սիրտ ըզգացմունս . Թատերաձեւ շուրջ պատեալ բլրօք, յորոց ամբարէն Առատապէս ըզցորեան իւր, ըզգինեակ եւ ըզձէթ . Սոնք յղփութիւն անդ կայթէ ամաթեղջիւր ի բըռին : Յափունս անդ ուր խաղք Առնոյ ծիծաղագեղ դեգերին՝ Ծընան այժմու վաճառուց եւ ճոխութեանց Հեթեթանք, Ու ի նոր կենաց լոյս բացան մակացութեանց գերեզմանք :

XLIX

There, too, the Goddess loves in stone, and fills
The air around with beauty; we inhale
The ambrosial aspect, which, beheld, instils
Part of its immortality; the veil

Of heaven is half undrawn; within the pale

We stand, and in that form and face behold

What mind can make, when Nature's self would fail;
And to the fond idolaters of old

Envy the innate flash which such a soul could mould:

L

We gaze and turn away, and know not where,
Dazzled and drunk with beauty, till the heart

Reels with its fulness; there

--

for ever there —

Chain'd to the chariot of triumphal Art,

We stand as captives, and would not depart.

Away! there need no words, nor terms precise,

The paltry jargon of the marble mart,

Where Pedantry gulls Folly we have eyes:

Blood, pulse, and breast confirm the Dardan Shepherd's prize.

LI

Appear'dst thou not to Paris in this guise?
Or to more deeply blest Anchises? or,
In all thy perfect goddess-ship, when lies
Before thee thy own vanquish'd Lord of War?
And gazing in thy face as toward a star,
Laid on thy lap, his eyes to thee upturn,
Feeding on thy sweet ckeek! while thy lips are
With lava kisses melting while they burn,

Shower'd on his eyelids, brow, and mouth, as from an urn?

ԽԹ

32

Է անդանօր դիցանոյչ խանդաղակաթ ի վիմի 3 Գեղեցկութեամբ խնկելով շուրջ զիւրեւ զօդս Հասարակ, Եւ տարփելոցն յանթառամ՝ դիմացն ի տես արփենի Անմահական յինքենէն ծորեալ բաշխէ օշարակ : կիսաբացիկ ընկրկի երկնաձեղունն առագաստ,

կացեալ յակճիռս ի միջին՝ դիտեմք ի կերպն եւ դիմակ Ըզգիւտ մարդոյս Հանճարոյ՝ ուր չէր բնութիւն ինքն ատակ . Եւ ընդ նախնի դիցպաշտից խանդամք վըսեմն ընդ եռանդ Որ զայսգունակ ձուլեցին Հոգեպատկեր Հաստուածս անդ:

Ծ

Հայիմք յառիմք եւ դառնամք, ոչ գիտելով յով շրջել, Յարբեցութիւն ըմբռնեալք եւ ի խըտիղըս գեղոյ, Մինչեւ սրտի պարտասեալ եւ դեդեւեալ դանդաչել. Լըծեալք ընդ կառս յաղթական արուեստագէտն Հանճարոյ Իբրեւ ըստրուկք ինքնադատք կամք անդ, եւ կալցանկամք յար. Օ՛ն անդր ի բաց սեթեւեթք եւ Հիւսք բանից կըռելոց, Հէգ ասացուածք ի վաճառս հընչեալք կըճից կոփելոց. Որովք պատրեն իմաստակք զամբոխ ախմար • են մեր աչք, Արիւն, զարկ, կուրծք, Հաւաստեն ըզդարդանեան Հովուին

վարկ 15 :

ԾԱ

առ

Պարիս,

Ո՞չ յայս գոյն ձեւ տարազու յայտնեցար դու առ Եւ կամ առ նա ինքն յաւէտ բարերջանիկն Անքիսէս, կամ` մինչ Համակ փերւերտեալ յաստուածագեղդ ի սարիո Նըւաճեցեր . ոտամբդ ըզմարտից տերն իսկ զԱրէս . Որոյ յառեալ իբր յաստեղ լուսադիտակ ի քո դէմս, ի գուճս իջեալ անկանէր, ակն առ ի քէն անքըթիթ Ճարակելով սիրատարփ յանուշակ դաշտ ծընօտիդ, Մինչ ի շըրթանցդ ատրաշէկ աղբերացեալ Հրակայլակ Հոսեր համբոյը ի ճակատ, յօնս ու ի բերան բովանդակ։

LII

Glowing, and 'circumfused in speechless love,
Their full divinity inadequate

That feeling to express, or to improve,

The gods become as mortals, and man's fate
Has moments like their brightest; but the weight
Of earth recoils upon us; let it go!

--

We can recal such visions, and create,

From what has been, or might be, things which grow Into thy statue's form, and look like gods below.

LIII

I leave to learned fingers and wise hands,
The artist and his ape, to teach and tell
How well his connoisseurship understands
The graceful bend, and the voluptuous swell:
Let these describe the undescribable:

I would not their vile breath should crisp the stream
Wherein that image shall for ever dwell;

The unruffled mirror of the loveliest dream That ever left the sky on the deep soul to beam.

LIV

In Santa Croce's holy precincts lie

Ashes which make it holier, dust which is

Even in itself an immortality,

Though there were nothing save the past, and this,

The particle of those sublimities

Which have relapsed to chaos:

Angelo's, Alfieri's bones, and his,

- here repose

The starry Galileo, with his woes;

Here Machiavelli's earth return'd to whence it rose.

« PreviousContinue »