Page images
PDF
EPUB

A LUKA.

MOKUNA I.

No ka hanau ana o Ioane.

Noo

O ka mea ua nui ka poe i hoao i ka hooponopono i ka moo olelo no ka mau mea a makou i manao io aku nei,

2 E like me ka lakou hai ana mai ia mau mea ia makou, ka ka poe hoalawehana i ike maka'i, mai ke kumu mai;

3 Manao iho la au he mea pono no'u, i ko'u ike maopopo ana ia mau mea a pau, mai kinohi mai, e palapala hoakaka aku ia oe e Teopilo ka mea i kaulana;

4 I ike oe i ka oia io o ua mau mea la i aoia 'ku ai ia oe. 5 TT KE i ke alii

Iudaia, ia Herode, e-noho ana kekahi kahuna, o Zakaria kona inoa, no ka papa o Abia, a o kana wahine o Elisabeta kona inoa, no na kaikamahine a Aarona.

6 I maikai pu laua i mua i ke alo o ke Akua e hele ana me ka hala ole, ma ke kanawai a me na oihana a pau a ka Haku.

7 Aohe hoi a laua keiki, no ka mea he pa o Elisabeta, he nui no hoi na makahiki a laua.

[blocks in formation]

Ka hanau ana o Ioane.

o ko lakou mau noho, a ua hookiekie ae la oia i ka poe haahaa,

53 Ua hoomaona mai kela i ka poe pololi i ka mea maikai, a ua hookuke kela i ka poe waiwaii hele nele aku.

54 Ua kokua mai oia i kana kauwa ia Iseraela me ka hoomanao ana ikona aloha:

55 E like me kana olelo ana mai i ko kakou poe kupuna ia Aberahama ma me kona anoano, po ka manawa pau ole.

56 Noho pu iho la Maria me Elisabeta ekolu paha malama, alaila hoi aku la ikona hale.

LUKA

57 TA ua hiki ko Elisabeta manawa e hanau ai, hanau iho la oia he keiki kane.

58 Lohe iho la kona mau hoalauna a me na hoahanau i ko ka Haku haawi ana mai i ke aloha nui ia ia, olioli pu lakou me ia.

59 A ika po awalu, hele mai lakou e okipoepoe i ke keiki, kapa iho la lakou ia ia o Zakaria, o ka inoa o kona makuakane.

60 Olelo aku la kona makuwahine, i aku la, Aole loa; aka e kapaia aku no ia o Ioane.

61 I mai la lakou ia ia, Aohe ou hoahanau i heaia aku ia inoa.

Ka wanana a Zakaria.

palapala, palapala aku la, i iho la, O Ioane kona inoa.Kahaha iho la ka naau o lakou a pau.

64 A wehea koke iho la kona waha a me kona elelo, a olelo aku la ia, hoolea aku la i ke Akua.

62 Kuhikuhi lakou i kona makuakane, i kana inoa e makemake ai e kapa aku ia ia. 63 Kuhikuhi kela i papa

-

[blocks in formation]

73 I kana mea i hoohiki ai no ko kakou kupuna no Aberahama, e haawi mai kela ia kakou,

74 I pakele kakou i ka lima o ko kakou poe enemi, i makau ole kakou, e malama aku kakou ia ia,

75 Me ka hemolele a me ka maikai, i mua o kona alo, i na la a pau loa o ko kakou ola ana.

76 E ke keiki nei, e iia oe he kaula na ka Mea kiekie loa,no ka mea e hele e oe mamua o ka maka o ka Hakue hoomakaukau i na ala nona. 77 E hoike i kona poe kanaka i ke ola no ke kala ana mai i ko lakou hala,

78 No ka lokomaikai io o ko kakou Akua, i loaa mai ai ia kakou ka hikina o ka la, mai luna mai,

79 I malapalama no ka poe e noho ana ika pouli, a me ka malu o ka make, e alakaiia'i ko kakou wawae ma ka aoao e pomaikai ai.

80 Nui ae la ua keiki la, ikaika ae la kona manao; ua noho kela ma kahi hahelehele a hiki i ka la ana i hoikeia'e ai i ka Iseraela.

renio, ke kiaaina no Suria. 3 Haele nui no lakou a pau i ko lakou kulanakauhale iho, e kakauia i loko o ka palapala.

4 Hele ae la Iosepa mai Galilaia, mai loko ae o ke kulanakauhale o Nazareta a hiki i Iudaia i kė kulanakauhale o Davida, o Betelehema ka inoa (no ka mea, he mamo oia no ka ohana a Davida)

5 E kakauia i loko o ka palapala, a me Maria i hoopalauia i wahine nana, e koko ana.

6 Oiai laua malaila, ua hiki mai kona manawa e hanau ai.

7 Ua hanau iho la oia i kana hiapo he keiki kane; wahi iho la ia ia i ke kapa keiki, hoomoe iho la ia ia ma kahi e hanaiia'i ka holoholona, no ka mea, aohe wahi kaawale no lakou i loko o ka hale ahaaina.

8 Aia i kela ajna, he mau kahu hipa e noho ana i ke kula, e kiai ana i ka lakou mau ohana hipa i ka po.

9 A! Kau mai la ka anela a ka Haku io lakou la, ua hoomalamalama mai la ka nani o ka Haku i ko lakou wahi a puni; makau loa iho la lakou.

MOKUNA II.

T

No ka hanau ana o Iesu. A mau la, ua hoolahaia ae la ka olelo a Kaisara Augusato, e kakauia i loko o ka palapala, ko ia aina a pau. 20 ke kinohou o keia kakau ana, i ke kau ia Ku

10 Olelo mai la ka anela ía lakou, E, mai makau oukou, no ka mea, ke hai aku nei au i ka mea maikai ia oukou, i ka olioli nui e lilo ana no kanaka a pau;

Ao aku Ioane,

48 A ike laua ia ia, pihoihoi iho la, a i aku la kona makuwahine ia ia, E ka'u keiki, heaha kau mea i hana mai nei ia maua pela? Ea, ua imi ae nei maua me kou makukane ia oe, me ka eha o ka naau.

LUKA,

49 I mai la kela ia laua, Heaha la hoi ka olua i imi mai nei ia'u? Aole anei olua i manao he pono no'u e lilo i ka mea a kou Makua?

50 Aole laua i ike i ke ano o kana mea i olelo mai ai ia laua.

51 Hoi aku la ia me laua a hiki i Nazareta a hoolohe ia ia laua, a o kona makuwa hine ka i malama ia mau ole-.. lo a pau i loko o kona naau.

52 Nui ae ka naau ao a. me ke kino o Iesu, a me ke alohaia mai e ke Akua a me na kanaka.

me ka bapatiso.

3 A kaahele ia i ka aina a pau e kokoke mai ana i Ioridano, e ao ana i ka bapatiso no ka mihi, no ke kala ana o ka hala.

MOKUNA III.

No ke ao hele ana o Ioane.

A

I ka umi o ka makahiki a me kumamalima o ke aupuni o Tiberio Kaisara, o Ponetio Pilato ke kiaaina no Iudaia, a o Herode ke ali okana no Galilaia, a o kona kaikaina o Pilipo ke alii okana no Ituria, me ka aina, me Terakoniti, a o Lusania ke alii okana no Abilene;

2 A Ana a me Kaiapa na kahuna nui, ua hiki mai ka olelo a ke Akua ia Ioane i kahi nahelehele..

4 Ua kakauia pela ma ka buke o ka olelo a ke kaula, a Isaia i ka i ana mai, O ka leo o kekahi e hea ana i kahi nahelehele, E hoomakaukau oukou i ke alanui no ka Haku, e hana ikona mau kuamoo i pololei.

5 E hoopihaia na awaawa a pau, e hoohaahaaia na mauna a me na puu a pau, a, e hoopololeiia ka mea kekee, ae hoomaniaia na ala apuupuu.

6 A e ike na kino a pau i ke ola o ke Akua.

7 I laila olelo aku la oia i` ka nui o kanaka i hele mai io na la i ka bapatisoia eia, E ka poe hanauna moo niho awa, nawai oukou i ao aku e holo i pakele ai i ka inaina e kau mai ana?

8 E hua iho oukou i ka hua e ku ma ka mihi, mai lawe ohumu i loko o oukou iho, No kakou ke kupuna, o Aberahama, no ka mea, ke olelo aku nei au ia oukou, he mana ko ke Akua ke hoolilo ia mau pohaku i mamo na Aberaha

ma.

9 Ke waihoia nei ke koi ma ke kumu o na laau, no laila, o ka laau a pau aole e hua mai i ka hua maikai e kuaia i lalo,a e kiolaia aku ia i ke ahi.

10 A ninau maila ka poe

« PreviousContinue »