Page images
PDF
EPUB

a he

maewa pu ae la laua ia ia. , lakou ia ia ma Galilaia a ho

33. Mai ke ono o ka hora, aipuupuu mai nana, a hiki i ka iwa, pouli loa ka mau wahine e, ke kahi, o aina a pau.

lakou i hele pu mai me ia i 34. A i ka iwa o ka hora, Ierusalema. ue ae la Iesu me ka leo nui 42. A hiki ae la i ke ahiloa, i aku la, Eli, Eli, lama ahi, no ka mea he la hoomasabakatani? o ke ano keia E kaukau ia ka la mua o ka kuu Akua e, e kuu Akua e, la sabati. no ke aha oe i haalele mai 43. Hele mai la o losepa nei ia'u la?

no Arimataea, ke kuauhat 35. A lohe ae la ke kahi maikai ia, e kali ana ia i ke poe o lakou e ku ana malai- aupuni o ke Akua, hele aku Ta, i aku la, Ke kahea aku la ia io Pilato la, me ka hola ia ia Elia

pohopo ole, a noi aku la i ke 36. Holo kiki aku la ke kino o Iesu. kahi a hoomaū i ka huahua 44. Kahaha loa iho la o kai i ka vinika, kau iho li Pilato i kona make koke ana, ka ohe, a haawi aku ia ia e a kahea aku la ia i ka luna inu, i ae la, Alia, i ike ka- koa, a ninau aku la ia ia i ka kou i ka Elia hele ana mai wa o kona make apa. e wehe mai ia ia.

45. A ike pono ia i ka lu37. Kahea hou aku la Iesu na koa, alaila haawi aku la me ka leo nui loa, a kaili ia i ke kino na Iosepa. aku la ke aho.

46. A kuai iho la ia i ke 38. Nabae iho la ka paku kapa olova, a lawe ae la i ke o ka luakini, mai luna a lalo kino, a wahi iho la iloko o ua loa.

kapa la, a waiho iho la ia 39. A o ka luna koa e ku iloko o ka hale lua, ua kalaiana imua o kona alo, ike aku ia iloko o ka pohaku, a olola ia i kona kahea ana pela, kaa iho la i ka pohaku nui i a me ke kaili ana o kona ka puka o ka lua a paa. aho, i de la ia, Oia io o keia 47. A nana ae la o Maria kanaka no, ke Keiki a ke no Magadala, a me Maria ka Akua.

maku’wahine o Iose, i kahi i 40. He poe wahine no hoi waihoia'i. ke kahi malaila, e nana mai ana, o Maria no Magadala ke MOKUNA XVI. kahi, a me Maria o ka ma

No ko Iesu Kristo Ola hou mai. ku’wahine o Iakobo ka liilii, a me lose, a me Salome.

o ua kuai o Maria no Ma

Ola hou mai Iesu; MARAKO. a ikeia e na hauman gadala, a me Maria ka maku’- ka po akahi, va ikea oia e M wahine o Iakobo, a me Salo- ria no Magadala mamua, ar me i ka mea ala, hele mai la i mahiki aku ai i na daimoni lakou e hamo ia ia.

ehiku, mai loko aku opa. 2. A i ke kakahiaka nui o 10. Hele aku la ia e hai a ka po akahi, i ka puka ana ku i ka poe i noho pu me ia mai o ka la, hele mai la lakou no ka mea, ua minamina lo i ka lua.

lakou, ue aku la. 3. I ae la lakou ia lakou i 11. A lohe lakou ua ola la, ho, Nawai la e olokaa aku i anana no i ike, hoomaloka ae ka pohaku no kakou mao ae la lakou. o ka puka, no ka mea, he po 12. A mohope iho ikea ia haku, nui loa ia.

me ke ano okoa, e na mea e4. Nana aku la lakou ike lua i ko laua hele ana mauka. iho la, ua olokaa e aku la po 13. Hele aku la laua, a hai ka pohaku.

aku la i na haumana i koe a 5. Komo aku la lakou ilo- pau, aole hoi lakou manao he ko o ka lua, ike aku la lakou oia io. i ke kahi kanaka opiopio e 14. A mahope iho, ikeia noho ana ma ka aoao akau, e mai po ia e ka poe he umi kuaahu ana i ke kapa lojhi keo- mamakabi,ia lakou e ai ana, a keo, a makau iho la lakou. hoohewa mai la ia ia lakou,

6. Olelo mai ia ia lakou, no ko lakou koomaloka ana, Mai makau oukou, ke imi nei no ko lakou naau paakiki no oukou ia lesu no Nazareta, i hoi, no ka mea, aole lakou i ka mea i make ai ma ke kea; manao oia io aku i ka poe naua ola hou ae la ia, aole nae na ia i ike, mahope iho o komaenei, e nana oukou i ka la- na ola hou ana mai. kou wahi i waiho ai ia ia. 15. I aku la hoi ia, E hele

1. E hela oukou e hai aku aku oukou i na aina a pau, e i kana poe haumana, a me hoike aku i ke Olelo maikai Petero, ue hele aku no ia ma na ko ke ao nei a pau loa. mua o oukou i Galilaia,malai 16. O ka mea e manao io la oukou e ike aku ai ia ia, e mai a e bapatizoia, e ola no like me kana olelo ana mai ia ia, a o ka mea i manao ole oukou.

mai he oia io e hoohewaia oia. 8. Hele koke aku la lakou 17. Eia no ka hoailona e mai ka lua aku me ka haalulu, pili aku i

poe e manao io a me ka weliweli no hoi, ao- mai ia'u, na lakou e mahiki ale lakou e hai aku i ke kahi, ku i na daimonio ma ko’u inno ka mea ua makau lakou. oa, a e hiki no ia lakou ke ole. 9. A i ke kakahiaka nui o lloi ka olelo hou,

18. Ina e lalau lakou i na lani, a noho aku la i ka lima moonihoawa, aole e eha, a akau o ke Akua. ina igu lakou i ka mea make, 20. Hele aku la lakou e aole lakou e ino ia mea, e kau hoike aku i na wahi a pau, no ko lakou lima iluna iho ohana pu iho la no ka Haku ka poe mai, a e ola lakou.

me lakou, e hoopaa ana i ka 18. Pau ae la keia olelo lakou olelo me ka hoailona e ana a ka Haku ia lakou, alai- pile pu ana me lakou. Amela laweia aku ia i luna i ka'ne.

115

KA

EUANELIO

A LUKA:

OIA KA MO0 OLELO HEMOLELE,

NOKO KAKOU HAKU E OLA'I,

NO

IESU KRISTO;

I LAWEIA

I OLELO HAWAII,

I loko Ona ke ola, a o ke ola ka malamalama no na kanaka,

[graphic][subsumed]

OAHU: I PANIA MA KA MEA PAI PALAPALA A KA POE MISIONARI,

« PreviousContinue »