Google Play - Patakaran sa Privacy para sa Mga Aklat

Oktubre 13, 2011 | Tingnan ang naka-archive na bersyon

Inilalarawan ng pangunahing Patakaran sa Privacy ng Google kung paano namin hinahawakan ang personal na impormasyon kapag gumagamit ka ng mga produkto at serbisyo ng Google, kasama ang Google Play. Gumagawa ng dalawang bagay ang karagdagang patakaran para sa mga aklat sa Google Play: (1) hina-highlight nito ang pinakamahahalagang probisyon ng pangunahing Patakaran sa Privacy ng Google sa konteksto ng mga aklat sa Google Play, at (2) inilalarawan nito ang mga kasanayan sa privacy na partikular sa mga aklat sa Google Play.

Pinakamahahalagang probisyon mula sa Patakaran sa Privacy ng Google

Nalalapat ang lahat ng probisyon ng Patakaran sa Privacy ng Google sa mga aklat sa Google Play. Bukod sa iba pang mga bagay, nangangahulugan ito na:

Mga kasanayang partikular sa mga aklat sa produkto ng Google Play

Ang mga kasanayan sa privacy na partikular sa mga aklat sa Google Play ay:

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga aklat sa Google Play at privacy, pakitingnan ang aming FAQ.